VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5

Vysoká škola ekonomie a managementu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / www.vsem.cz

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MARKETING

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5

Vysoká škola ekonomie a managementu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / www.vsem.cz

NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE/TITLE OF THESIS

Priority obsazování trhu multilevel marketingem

TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

JMÉNO A PŘÍJMENÍ STUDENTA / STUDIJNÍ SKUPINA

Moslerová Dáša/ Mar19

JMÉNO VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc.

PROHLÁŠENÍ STUDENTA

Odevzdáním této práce prohlašuji, že jsem zadanou bakalářskou práci na uvedené téma vypracoval/a samostatně a že jsem

ke zpracování této bakalářské práce použil/a pouze literární prameny v práci uvedené.

Jsem si vědom/a skutečnosti, že tato práce bude v souladu s § 47b zák. o vysokých školách zveřejněna, a souhlasím s tím,

aby k takovému zveřejnění bez ohledu na výsledek obhajoby práce došlo.

Prohlašuji, že informace, které jsem v práci užil/a, pocházejí z legálních zdrojů, tj. že zejména nejde o předmět státního,

služebního či obchodního tajemství či o jiné důvěrné informace, k jejichž použití v práci, popř., k jejichž následné publikaci

v souvislosti s předpokládanou veřejnou prezentací práce, nemám potřebné oprávnění.

Datum a místo:

PODĚKOVÁNÍ

Rád/a bych tímto poděkoval/-a vedoucímu bakalářské práce za metodické vedení a odborné konzultace, které mi poskytl/a

při zpracování mé bakalářské práce. 

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5

Vysoká škola ekonomie a managementu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / www.vsem.cz

SOUHRN

Cíl práce:

Hlavním cílem této bakalářské práce je identifikace faktorů, které mění chování u distributorů

v multilevel marketingu po shlédnutí videa na Youtube.

Výzkumné metody:

Tato práce se skládá z části teoretické, která naplňuje konceptuální rámec zkoumání prostřednictvím

rešerše sekundárních zdrojů skládajících se z odborných publikací, vědeckých článků z knihovny AV ČR

a relevantních internetových zdrojů, jejíž cílem je nalézt vhodnou kombinací modelu vzorců, které mohou

ovlivnit chování distributorů a downlinů při pozorování videa na YouTube, a následně z části empirické,

kde jsou tyto modely prověřeny pomocí statistických výpočtů. Sběr dat pro výzkumnou část byl naplněn

prostřednictvím rozboru komentářů u tří videí vysílané kanálem YouTube s odlišnou typologií

komunikace směrem k divákům v oblasti fitness. Tyto recenze byly zařazeny v souladu se Sales funnel

modelem do čtyř kategorií, kde každá kategorie obsahovala pět škál podle Likerta. Na bázi obsahového

rozboru komentářů, byly do škál zaznačeny výskyty, podle odpovídajících identifikátorů. Absolutní

četnosti byly následně ručně kalkulovány při zjištění rozptylu a směrodatné odchylky. Následně byla videa

vzájemně komparována tak, aby došlo ke zjištění existence či absence odlišného segmentu použitím

párového t-testu pomocí software IBM SPSS. V souladu se strategií MBO byla provedena analýza

pretestu, při které byly zjištěny nepřesnosti u zaznačení výrazů ve škalách. Výzkum včetně jednotlivých

kroků byl proveden znovu v záverečném testu. V tomto testu byl postup v první fázi obdobný jako postup

pretestu. U analýzy komentářů však byly odpovědi rozčleněny podle výskytu identifikátorů pouze do

jediné škály. Znovu bylo provedeno roztřídění absolutních četností na kladné a záporné hodnoty.

Vzhledem k výskytu absolutních četností v závěrečném testu nebyly komparovány součty kladných

hodnot ve všech kategoriích, ale jednotlivé kategorie byly u každého videa komparovány vzájemně mezi

sebou, a to každá s každou. Ty pak vytvořili základ pro výpočet korelačního koeficientu pro nalezení

případné vazby mezi kategoriemi, a párového t-testu pro zjištění signifikantních rozdílů při hladině

spolehlivosti 95 %, a chybou α=0,05, pro nalezení případných rozdílných segmentů uvnitř skupin. Pro

výpočet byl opět použit software IBM SPSS.

Výsledky výzkumu/práce:

V pretestu byl zjištěn spolehlivý rozdíl u dvojice Herbalive-7 minute, kde signifikance měla hodnotu

p=0,002≤ 0,05= α. Vzhledem k nepřesnostem pretestu však nebyly tyto výsledky použity jako zkoumané

ukazatele. Výsledky závěrečného testu, kde byly komparovány všechny kategorie všech videí byla

prokázána vzájemná vazba pomocí korelačního koeficientu 0,899 v páru cvičení 7 minute a koupí 7

minute s nejvyšší korelací. Tato kladná korelace prokázala přímou závislost na uživatelích, kteří budou

cvičit, budou zároveň kupovat produkt. Dále u páru protagonista a cvičení Herbalife byl naměřen kladný

korelační koeficient 0,712. Tento výsledek byl důkazem toho, že protagonista Herbalife je schopen dovést

audienci ke cvičení. U páru koupí a bude doporučovat Herbalife byla naměřena kladná hodnota korelace

0,454, avšak také hodnota p=0,003 ≤ 0,05= α, tedy existenci signifikantního rozdílu. Tyto zajímavé

výsledky vypovídaly o skutečnosti, že zákazník zde nejen přemýšlí nad doporučením po nákupu, ale

zároveň ukazuje na rozdělení segmentu uvnitř na další skupinu, která má jiný pozitivní způsob vnímání

než první. Po prozkoumání videa bylo vyšetřeno, že audience soustředí natolik svou pozornost na

protagonistku, že produkt je pro ně sekundární záležitostí. Signifikantní rozdíly byly naměřeny také u

párů protagonista a cvičí ve videu Valentus, a u stejného videa u páru cvičí a koupí. Tyto výsledky však

potvrzují pouze správnost použité statistické metody, neboť video Valentus cvičení neobsahovalo.

Signifikantní rozdíl s hodnotou p=0,007 ≤ 0,05= α byl prokázán také v případě páru koupí a doporučí u

videa Valentus, což ukazuje na existenci rozdílných segmentů. Tento výsledek poukázal na skutečnost, že

pokud sledující nevěnuje svou pozornost na cvičení, může naopak věnovat pozornost produktu, který si

pak koupí. Fakt, že uživatel nemůže komparovat výsledný efekt spojený s užíváním produktu, vzniká zde

prostor pro jeho přirozenou imaginaci. Očekávaná spokojenost s produktem však nemusí být dosažena,

a tudíž nedochází k následnému doporučení, a tedy dochází ke vzniku dvou různých segmentů.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5

Vysoká škola ekonomie a managementu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / www.vsem.cz

Závěry a doporučení:

Hlavním cílem této bakalářské práce byla identifikace faktorů, které mění chování u distributorů

v multilevel marketingu po shlédnutí videa na Youtube. Tyto faktory byly identifikovány nalezením

v teoretické části pomocí rešerše, a následným potvrzením pomocí statistické metody párového t-testu a

korelačního koeficientu ve výzkumné části. Mezi faktory, které mění postoje a chování sledujících videa

na YouTube, se projevilo u videa Herbalife motivující provedení cvičebního programu, a zároveň

charismatická protagonistka, která dovedla přivést audienci ke cvičení a nákupu. Jako další faktor byla

identifikována kladná osobní zkušenost u videa 7 minute, také zde dovedl protagonista dovést sledující ke

cvičení a následné koupi. Naopak třetí video prokázalo úspěšnost pomocí sdělení užitečných informací.

Naopak, jako faktor, který dovede audienci odradit, se prokázala špatná zkušenost s produktem.

KLÍČOVÁ SLOVA

Vnímání (Mindfulness), WOM, WOMM, párový-t test

Main objective:

The main objective of this bachelor thesis is to identify factors that change the behavior of dawlins in

multilevel marketing after watching a video on Youtube.

Research methods:

This work consists of a theoretical part which fulfills the conceptual framework of research through a

search of secondary sources consisting of professional publications, scientific articles from the library of

the ASCR and relevant internet sources, whose aim is to find a suitable combination of model patterns

that can influence distributors and downlines when watching a video on YouTube, and then in part

empirical, where these models are tested using statistical calculations. Data collection for the research

section was accomplished by analyzing the comments on three YouTube videos with a different typology

of communication to fitness viewers. These reviews were categorized according to the Sales funnel model

into four categories, each containing five Likert scales. Based on the content analysis of the comments,

occurrences were marked into the scales according to the corresponding identifiers. Absolute frequencies

were then manually calculated to detect variance and standard deviation. Subsequently, the videos were

compared with each other to detect the existence or absence of a different segment using a paired t-test

using IBM SPSS software. In accordance with the MBO strategy, a pre-test analysis was carried out to

detect inaccuracies in the marking of expressions in the scales. The research including the individual steps

was performed again in the final test. In this test, the first stage procedure was similar to the pre-test

procedure. For comment analysis, however, responses were broken down by identifier occurrence only to

a single scale. The absolute frequencies were again sorted into positive and negative values. Due to the

occurrence of absolute frequencies in the final test, the sums of positive values in all categories were not

compared, but each category was compared with each other for each video. These then formed the basis

for calculating the correlation coefficient to find a possible linkage between categories, and a paired t-test 

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5

Vysoká škola ekonomie a managementu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / www.vsem.cz

to detect significant differences at a confidence level of 95%, and an error of α = 0.05, to find possible

different segments within groups. IBM SPSS software was again used for the calculation.

Result of research:

A reliable difference was found in the Herbalive-7 minute pair, where the significance was p = 0.002≤ 0.05

= α. However, due to the inaccuracies of the pre-test, these results were not used as investigated indicators.

The results of the final test, where all categories of all videos were compared, were shown to be correlated

using a correlation coefficient of 0.899 in a pair of 7 minute exercises and buying 7 minutes with the highest

correlation. This positive correlation has shown a direct dependence on the users who practice to buy the

product at the same time. Furthermore, a positive correlation coefficient of 0.712 was measured for the

protagonist and Herbalife exercises. This result was evidence that the protagonist of Herbalife was able

to bring audiences to practice. A positive correlation value of 0.454 was measured for the pair of buyers

and will recommend Herbalife, but also a value of p = 0.003 ≤ 0.05 = α, ie the existence of a significant

difference. These interesting results testify to the fact that the customer is not only thinking about the

recommendation after the purchase, but also shows the division of the segment inside into another group

that has a different positive way of perception than the first. After examining the video, it was investigated

that the audience focused so much on the protagonist that the product was a secondary concern for them.

Significant differences were also measured in the protagonist pairs and trains in the Valentus video, and

in the same video in the couple trains and buys. However, these results only confirm the accuracy of the

statistical method used, as the Valentus video did not contain the exercise. A significant difference with p

= 0.007 ≤ 0.05 = α has also been demonstrated for the pair of buy and recommends in the Valentus video,

indicating the existence of different segments. This result pointed to the fact that if a follower does not pay

attention to exercise, he or she may pay attention to the product he / she buys. The fact that the user cannot

compare the resulting effect associated with the use of the product creates space for its natural

imagination. However, the expected satisfaction with the product may not be achieved and consequently

there is no subsequent recommendation, and thus two different segments are created.

Conclusions and recommendation:

The main aim of this thesis was to identify factors that change the behavior of distributors in multilevel

marketing after watching videos on Youtube. These factors were identified by finding in the theoretical

part by means of a search, and then confirmed by the statistical method of paired t-test and correlation

coefficient in the research part. Among the factors that change the attitudes and behaviors of watching

YouTube videos were the Herbalife video that motivated the exercise program, as well as the charismatic

protagonist who was able to bring audiences to exercise and purchase. As another factor was identified

positive personal experience in the video 7 minutes, also here the protagonist led the follower to exercise

and subsequently purchase. The third video, on the other hand, proved to be successful by providing

useful information. On the contrary, a bad experience with the product proved to be a factor that can

deter audiences.

KEYWORDS

Mindfulness, WOM, WOMM, paired-t test

JEL CLASSIFICATION

M 31- Marketing

M 37. Advertising

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5

Vysoká škola ekonomie a managementu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / www.vsem.cz

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno a příjmení: Dáša Moslerová

Studijní program: Bakalářský

Studijní obor: Marketing

Studijní skupina: Mar 19

Název BP: Priority obsazování trhu multilevel marketingem

Zásady pro vypracování

(stručná osnova práce):

1. Úvod

2. Teoreticko-metodologická část

2.1 Vnímání (mindfulness) v průběhu WOM

2.2 Polarita, lingvistika a styly WOM prodejce a zákazníka

2.3 Validované otázky k měření postojů (attitudes)

2.4 Metodika

3. Praktická část

3.1 Povrchní kontrola dat

3.2 Akviziční, postojové a obratové charakteristiky

3.3 Komercionalizace prodejní sítě

4. Závěr

Seznam literatury:

(alespoň 4 zdroje)

AMBROSE, S.C., MATTHEWS, L.M., RUTHEFORD, B.N. Crossfunctional teams and social identity theory: A study of sales and

operations planning (S&OP). Journal of Business Research,

Volume 92, November 2018, Pages 270-278.

DIANOUX, C., LINHART, Z. The effectiveness of female nudity

in advertising in free European countries. International

Marketing Review, 2010. Vol. 27 Iss: 5, pp.562 – 578.

DIANOUX, C., KETTNEROVÁ, J., &LINHART, Z. (2007).

Advertising in Czech and French magazines. Journal of

Euromarketing, 16 (1-2), 139-152.

LINHART, Z., LINHARTOVÁ, L. (2012) Responses of Czech

consumers towards SMS advertising. Journal of Economics

&Management/University of Economics in Katowice, 61-68.

KARLÍČEK, M. et al. (2016) Marketingová komunikace: jak

komunikovat na našem trhu. 2. vyd. Grada, Praha. 224 s.

ISBN 978-80-247-5769-8.

Harmonogram • Zpracování cílů a metodiky do 01.11.2019

• Zpracování teoretické části do 26.01.2020

• Zpracování výsledků do 26.03.2020

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5

Vysoká škola ekonomie a managementu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / www.vsem.cz

• Finální verze do 26.04.2020

Vedoucí práce:

prof. Ing. Milan Žák, CSc. rektor

V Praze dne 26. 9. 2019 Prof.

Ing.

Milan

Digitálně podepsal Prof.

Ing. Milan Žák CSc.

DN: cn=Prof. Ing. Milan

Žák CSc., c=CZ,

o=Vysoká škola

ekonomie a

managementu, a.s.,

givenName=Milan,

sn=Žák,

serialNumber=ICA -

Žák CSc. 10393535

Obsah

1 Úvod .............................................................................................................................1

2 Teoreticko-metodologická část práce ...........................................................................2

2.1 Vnímání (mindfulness) v průběhu WOM ......................................................................... 2

2.1.1 WOM, WOMM, eWOM.............................................................................3

2.1.2 Víceúrovňový systém prodeje .....................................................................5

2.1.3 Emoce..........................................................................................................7

2.2 Polarita, lingvistika a styly WOM prodejce.................................................................... 10

2.2.1 Polarita ......................................................................................................10

2.2.2 Lingvistika.................................................................................................11

2.2.3 Youtube jako prodejní nástroj WOMM ....................................................13

2.3 Validované otázky........................................................................................................... 15

2.3.1 Sales Funnel................................................................................................15

2.3.1 Statistické metody a párový t-test .............................................................16

2.3.2 Korelace ....................................................................................................17

2.4 Metodika ......................................................................................................................... 18

3 Praktická část..............................................................................................................23

3.1 Povrchní kontrola dat ....................................................................................................... 23

3.1.1 Pretest........................................................................................................24

3.1.2 Závěrečný test ...........................................................................................25

3.1.3 Souhrn výsledků výzkumu ........................................................................28

3.2 Akviziční, postojové a obratové charakteristiky............................................................. 28

3.3 Komercionalizace prodejní sítě........................................................................................ 31

4 Závěr...........................................................................................................................34

Literatura

Přílohy

Seznam zkratek:

WOM………………………………………………………………....................word of mouth

WOMM……………………………………………………………… word of mouth marketing

e-WOM…………………………………………………………….elektronický word of mouth

s-WOM……………………………………………………...word of mouth na sociálních sítích

OJ…………………………………………………………………..…..……obsahové jednotky

ZJ…………………………………………………………………………..záznamové jednotky

OK…………………………………………………………………………..…online komunity

UX……………………………………………………………………….…..faktor přívětivosti

LIWC …………………………………………………….Linguistic Inquiry and Word Count

Seznam tabulek:

Tabulka 1 Spokojenost s protagonistou ................................................................................... 20

Tabulka 2 Bude cvičit .............................................................................................................. 20

Tabulka 3 Koupí brand............................................................................................................. 21

Tabulka 4 Záporné hodnoty ..................................................................................................... 25

Tabulka 5 Záporné postoje závěrečný test ............................................................................... 27

Tabulka 6 Absolutní četnosti kladných hodnot závěrečný test……………………………….30

Tabulka 7 Recenze Herbalife videa.......................................................................................... III

Tabulka 8 Recenze Valentus....................................................................................................IV

Tabulka 9 Recenze 7- minute workout ....................................................................................VI

Tabulka 10 Párový test-pretest.............................................................................................. XIV

Tabulka 11 Párové statistiky – závěrečný test ...................................................................... XIV

Tabulka 12 Korelační koeficient-závěrečný test.....................................................................XV

Tabulka 13 Párový t-test, závěrečný test............................................................................... XVI

Seznam Grafů:

Graf 1 Korelační závislosti....................................................................................................... 17

Graf 2 kvantifikace kladných hodnot....................................................................................... 24

Graf 3 kladné hodnoty závěrečný test ...................................................................................... 26

Seznam obrázků:

Obrázek 1 Ůspěšnost marketingové propagace v procentech………………………………… 4

Obrázek 2 Limbický systém....................................................................................................... 8

Obrázek 3 Sales funnel............................................................................................................. 16

Obrázek 4 Video Herbalife .........................................................................................................I

Obrázek 5 My Valentus...............................................................................................................I

Obrázek 6 7- minute workout.....................................................................................................II

1

1 Úvod

21. století sebou přináší naprosto novou a bezprecedentní filozofii prodeje, která se odráží

především v oblasti marketingové komunikace. Ačkoli úvodní větu je možno zařadit do „klišé“

závěrečných prací, je třeba chápat změnu a vývoj v posledních dvou dekádách, a uvědomit si

digitální revoluci, která změnila životní styl nové generace, a stala se součástí dnešního dění.

Mladí lidé mezi sebou běžně komunikují prostřednictvím internetu, příležitosti hledají

prostřednictvím sociálních sítí a dalších online kanálů, ať již se jedná o nabídku práce, či nákup

zboží. A právě díky enrormnímu vývoji digitalizace, který umožnil propojení globálních trhů,

dochází k propojení výrobního a spotřebitelského segmentu a tím k hyperkonkurenci na trzích.

Společnosti využívají všech prostředků k oslovení cílových zákazníků bez ohledu na

skutečnost, zda se jedná o reklamu vyžádanou či nikoliv. Mnohdy tedy dochází k tomu, že lidé

nemají ochotu přijímat telefonáty, označovány jako „cold call“, a většina e-mailů s označením

„vážený pane, paní“, nebo dokonce s oslovením křestním jménem končí ve spamech.

Zprostředkovatelé prodeje, ať již se jedná o prodejny, e-shopy, obchodní oddělení zastupováno

obchodními zástupci svými postupy zahlcují černou skříňku spotřebitele, která se odvíjí od

mnoha aspektů, ať již se jedná o sociální stratifikaci, osobní preference, psychologické

predispozice či zkušenosti s nákupem a následné spokojenosti s výrobkem či službou. Další

skutečností, kterou sebou přináší 21 století je modernizace výrobních procesů, kterou umožnil

vývoj nových technologií spojených s digitálním pokrokem, a tím zajistil větší produktivitu,

s výsledným efektem většího množství substitutů. V důsledku této situace se jednotlivé

společnosti „předhánějí“ v prodeji, využívají psychologických tlaků na své zákazníky,

vylepšují marketingové strategie, a kladou stále větší nároky na obchodní úsek. Jenže právě

díky internetu, který umožňuje komunikaci a sdílení informací mezi spotřebiteli, dochází

k selekci kvalitních a nekvalitních služeb a výrobků. Celkovou situaci vyhodnocuje Thorne

(2008, str. 24) uvádí, že lidé jako zákazníci jsou chytřejší než dříve, odolnější a nedůvěřivější

vůči reklamám.

Exponenciálně se také změnily typy prodeje. Mnoho managerů či vysoce postavení

zaměstnanci se od jistoty zaměstnání uchylují k systému zvaném multilevel marketing. Jedním

z důvodů tohoto rozhodnutí je svoboda, kterou jim tento styl prodeje umožňuje, dalším je

nezávislost, i možnost rozvrhnout si vlastní pracovní čas dle potřeb.

MLM je forma přímého prodeje skládající se z vícestupňové posloupnosti, a je založena nejen

na prodejji produktů či služeb, ale také na získávání nových downlinů, kteří jako místo prodeje

volí okruh známých či rodinných příslušníků prostřednictvím klasického WOM využívající

osobní komunikační kanály, který však převážně v posledním desetiletí začíná postupně

nahrazovat DWOM, WOMM 1.0 a 2.0 případně Brand blogging. Právě tyto formy propagace,

díky zkušenostem spotřebitelů s nepravdivou či neadekvátní reklamou nacházejí největší

odezvu i úspěšnost. Spotřebitelé chtějí „vidět“ výsledky s užitím služby či produktu. Chtějí být

informováni, že jejich rozhodnutí jim přináší užitek, Chtějí být také sociálně stratifikováni,

obzvláště mladá generace a vyšší třída chce cítit sounáležitost s jinými uživateli v jejich vrstvě.

Chtějí díky užívání služeb a výběru daných výrobku náležet ke své kategorii. Všechny tyto

aspekty je následně zapotřebí zvážit, zjistit původ rozhodování spotřebitelů, a nabídnout jim

právě ty výrobky a služby, které jim potvrdí jejich vnitřní uspokojení.

Hlavním cílem této bakalářské práce je právě identifikace vnímání (indfullness) reklamního

sdělení prostřednictvím motivačního videa v oblasti fitness vysílaném kanálem Youtube,

zjištěním, jaké stymuly vedou k ochotě sdílet své zkušenosti, a s tím spojeno zajištění reference

jako prodejního nástroje. V tomto konkrétním případě se jedná o vnímání distributorů, kteří

budou součástí multilevel marketingu. Tento výsledek však nemusí být nutně pouze zjištění,

který lze uplatnit pouze v MLM, ale výstupy empirické části mohou být použitelné pro reklamu

2

obecně. V teoreticko-metodologické jsou důkladně vybrány sekundární zdroje skládající se

z odborných publikací, vědeckých článků z knihovny AV ČR a vhodně zvolených

internetových relevantních zdrojů. Volba spíše vědecké literatury byla upřednostněna

především z praktických ukázek sběru a kalkulace dat. Z těchto byla následně vytvořena rešerše

a komparována tak, aby vytvořila pevný základ pro druhou část této práce. Empirická část práce

je založena na prozkoumání třech videí, která jsou vysílána kanálem YouTube. Tyto videa jsou

záměrně vybrána pro jejich odlišné prvky vysílání vůči sledujícím. Pomocí rozboru těchto videí,

a statististických výpočtech- párovém t-testu a korelačním koeficientu pomocí softwarového

programu IBM SPSS, jsou identifikovány důkazy existence shody, či spolehlivých rozdílů

postojů uživatelů, kteří shlédli video na YouTube. Konečným výstupem je identifikace faktorů,

které mění chování downlinů po shlédnutí videa, a díky ochoty podělit se o svůj názor vytvořit

akviziční a obratové základy pro nově vytvořený MLM.

2 Teoreticko-metodologická část práce

Teoreticko metodologická část této bakalářské práce se zabývá sběrem dat prostřednictvím

sekundárních zdrojů. Požadovaným výstupem je prokázat, zda distributoři a downlini v MLM

získání prostřednictví videí na YouTube. budou vytvářet aktivitu, a budou ji taktéž dále

doporučovat. K tomu je potřeba komparovat ty sekundární zdroje a vědecké výzkumy, které se

zabývají problematikou vnímání (mindfulness), kde pramení, a které faktory ji ovlivňují

pozitivním způsobem, a které faktory mohou naopak působit nežádoucím způsobem. Je zde

také kapitola, která se věnuje emocím, a jejich vzniku. Tyto relevantní informace přispívají do

celkového rámce reakcí člověka na podněty.

Dále je tato část věnována představení a prozkoumání priorit word-of-mauth marketingu

především v elektronické verzi, tedy eWOM, na který navazuje víceurovňový marketing,

založený právě na doporučení produktu či služby.

Dalším požadovným vystupem teoretické části je nalézt, jak jsou faktory, které ovlivňují

postoje člověka vnímány v globálním prostředím, jak lze kulturní rozdíly jednotlivých

národností sjednotit prostřednictvím jednoho komunikačního kanálu, a také, jaký je

preferovaný jazyk, tzv lingua franca. Úkolem je identifikovat také motivy, které jsou

rozhodující pro ochotu sdělovat své zkušenosti. V souladu se zvolenou výzkumnou metodou

jsou zde také kapitoly, které se zabývají rozborem významu slov, tedy obsahovou analýzou.

Součástí jsou také některé příklady výzkumů, získané z vědeckých článků prostřednictvím

knihovny AV ČR, které také slouží jako základ pro empirickou část.

V závěrečné části teorie jsou komparovány publikace, které jsou potřebné pro samotný výzkum

v empirické části. Jsou zde představeny statistické metody, konkrétně korelace a párový t-test.

Tyto metody slouží k potvrzení, či naopak k vyvrácení výsledku z této části.

2.1 Vnímání (mindfulness) v průběhu WOM

Vysekalová (2014, str. 54) upozorňuje na změnu role spotřebitele ve 21. století, kterou sebou

přinesla globalizace a hyperkonkurence ve spojení s digitálními informačními technologiemi.

Uvádí, že ekonomika 21. století se stala více ekonomikou spotřebitelů a služeb, kteří si sami

určují na bázi svých zkušeností a preferencí, jaké produkty chtějí, proč je chtějí, ale také

dokonce v jakém podání je požadují.

Pro naplnění cíle této bakalářské práce jsou v této kapitole představeny jednotlivé části

odpovídající názvu „vnímáni“ (mindfulness) v průběhu WOM“ tak, aby v závěru práce

vyplynul adekvátní výsledek. K tomu je potřeba postupně se seznámit s funkcí komunikačních 

3

kanálů WOM, WOM marketing, eWOM a sWOM. Pro vhodné vysílání těchto kanálů směrem

k distributorům je nezbytná deskripce základních pochodů emocí a vnímání u člověka, a to

v obecné rovině, a následně prožitkem emocí ve spojitosti s nákupním procesem.

2.1.1 WOM, WOMM, eWOM

Dle Thorna (2008, str. 21) WOM označuje ústní komunikaci mezi lidmi týkající se značky,

produktu, nebo služby. WOM se vyskytuje jako orální komunikace typu one-to-one, zatímco

sWom je písemná komunikace typu one-to-many, dodává. S tím souhlasí Karlíček (2016, str.

24) a popisuje WOM (word of mouth) jako informační sdělení, při němž dochází k předávání

informací mezi přáteli či rodinnými příslušníky ve vztahu k nákupu nebo spotřebě produktů.

Jansen et al (2009) také souhlasí, a dále líčí word of mouth jako aktivitu lidí, které mají vliv na

rozhodovací procesy v nákupním chování. Ewalda (2016) pak konkretizuje a uvádí, že jedním

z faktorů, které tyto procesy ovlivňuje jsou faktory sociálně-kulturní vyplývající z prostředí,

odkud spotřebitelský segment pochází. Jednotliví spotřebitelé pak tvoří tzv. referenční skupiny,

kde pomocí WOM přenáší review o určitých službách či produktech, a ovlivňuje pak

rozhodování jiných spotřebitelů ve své sociální sféře. Thorne (2008, str. 21) popisuje WOM

jako záležitost, která nemá žádnou spojitost s vědou. Tvrdí, že WOM není nic jiného, než když

například „varujete sestru o tom, aby radši ve městě nechodila do žádné restaurace, nebo se

zmíníte nové sousedce, že vaše baby siter je naprosto úžasná“. Dodává také důležitý fakt, že

podstatou je, že osobu, která předává informace znáte, či k ní máte vztah. Definuje tedy WOM

jak předání informací mezi známými, že produkt či služba je buď špatné, nebo dobré. Dodává

také, že jde o nejčistší formu publicity, která nestojí milióny, nepřijde nevyžádanou sms

zprávou či emailem, ale je předávána ochotou lidí podělit se o kladné zkušenosti s výrobkem.

Pro potvrzení těchto údajů dodává konkrétní data:

- MTV a Nickelodeon hlásí, že 88 % dospělých navštěvuje web, protože jim ho poslal

přítel

- Asociace cestovního ruchu říká, že přátelé jsou zdrojem číslo jedno pro informace o

místech k návštěvě nebo letech, hotelech a půjčovnách automobilů

- Podle průzkumů společnosti Nielson bylo zjištěno, že 78 % respondentů důvěřuje

doporučením spotřebitelů, což je o 15 % více než druhý nejdůvěryhodnější zdroj

(noviny)

- Maritz Marketing Research uvádí, že 53 % diváků se ve stejné míře spoléhá na

doporučení někoho, koho zná

- Synovate říká, že 65 % čtenářů blogů se zajímá o čtení ostatních názorů

- V průměru jedna třetina hráčů online rozdala rady ohledně nákupu vozidel a 63%

diskuse o autě se zaměřilo na to, jakou značku nebo model koupit.

- Podle eMarketeru si 59 % vysokoškoláků vybralo word of mouth jako svou

preferovanou metodu pro učení o nových produktech a službách.

- Spotřebitelé dávají přednost vzájemným hodnocením před odbornými recenzemi

s rozpětím 6:1

- Padesát procent obchodních manažerů uvedlo, že je vysoce pravděpodobné, že si

zakoupí produkt nebo službu na základě ústního jednání, 49 % předá to, co slyšeli

ostatním.

- Neuvěřitelných 85 % vysokoškolských studentů se primáerně dozví o nových

produktech ústně.

Také Přikrylová (2019, str. 96) vyhodnocuje WOM jako nejúčinnější a nejdůvěryhodnější

formou komunikačního kanálu, která může také posílit image výrobce. Představuje tak word of

mouth jako silný marketingový nástroj, o kterém hovoříme jako o WOMM, a tvrdí, že právě v 

4

neformálnosti přenosu informací spočívá jeho síla. Souhlasí také Svoboda (2009, str. 130),

který navíc uvádí důležitost WOMM v propagandě, které nezávisle na okolnostech například

válečných či mírumilovných obdobích má svou sílu jako komunikační i propagační nástroj.

Také však uvádí, na rozdíl od Thorna, že se jedná o součást komunikační vědy, a lze jej využívat

v situacích, kdy jiné propagační kampaně zklamaly. Jako příklad uvádí zlomovou situaci v New

Yorku, který se při jeho založení v 17. století nazýval podle jeho zakladatelů, holandských

kolonistů, New Amsterdam. Jako hlavní ekonomické odvětví v té době uvádí obchod

s tulipány, který díky vyhnané konjuktuře dosahoval nepochopitelných výšek. Vysvětluje sílu

právě „šeptandy“, v tomto případě negativní, která zapříčinila hlubokou krizi v tomto městě,

kdy lidé byli schopni díky vzájemné komunikace pochopit, že cena za tulipánové cibulky je

přehnaně vysoká. Vysekalová (2018, str. 66) ve snaze rozdělit WOMM do přesných sekcí

rozlišuje spontánní a uměle vyvolanou formu tohoto marketingu, dále pak rozlišuje psanou a

mluvenou formu. Uvádí, že u spontánního WOMM se jedná o přirozený přenos informací mezi

uživateli či fanoušky produktu či služby, u umělého WOMM se pak jedná o synteticky vyvolané

informace vytvořené buď marketingovou agenturou nebo jejími zadavateli. U přenosu

informací pak jako nejčastější uvádí elektronickou psanou formu.

Vlastní názor na rozdíl mezi spontánním a umělým WOMM vyjadřuje Managementmania

(2016): „Všichni jsme vybaveni vrozenými i naučenými mechanismy sociální komunikace, které

nám pomáhají určit, čemu máme věřit a čemu ne. Všichni jsme do nějaké míry odolní vůči

manipulaci, na druhou stranu jsme všichni manipulovatelní. Podle našeho názoru by se umělý

WOMM měl omezovat pouze na vytváření podmínek pro vznik spontánního WOMM (např.

zřízení diskusních fór na webu výrobce, podpora komunit uživatelů apod.). Riziko intenzivního

umělého WOMM tkví v tom, že jeho adresáti mohou poznat, že jsou manipulováni a reagovat

negativně“. Úspěšnost využití WOMM při prodeji v porovnání s jinými komunikačními kanály

vyjadřuje obrázek grafického znázornění jedna, ze kterého znatelně vyplývá náskoku WOM

nad jinými marketingovými nástroji.

Obrázek 1 Ůspěšnost marketingové propagace v procentech

Zdroj: www.managementmania 2016

5

Z grafu je zřejmé, že WOMM ať v přímé či elektronické podobě je nejvhodnějším

komunikačním kanálem.

Lošťáková et al (2017, str. 147) souhlasí s předchozími autory, a nazývá WOM jako „šeptandu“

a přidává, že mimo ústní zkušenost s výrobkem či službou je v dnešní době upřednostňována

online komunikace, s využitím fór, blogů a sociálních sítí tvořících sociální média, kterou pak

obecně nazýváme jako eWOM. Tyto pak umožňují spotřebitelům mezi sebou sdílet informace

v podobách audia, textových, obrazových i video nahrávkách. Dále dodává, že ačkoli

v současnosti WOM marketing oslovuje cílové spotřebitele, bude atraktivní záležitostí i

v sektoru B2B, kdy dovede značně oslovit stakeholdery.

Gauri et al (2008, str. 89-91) uvádí, že popularita online komunikace a elektronické slovní

komunikace (e-WOM) se v elektronickém obchodu staly důležitými, a vedou k vytváření

pocitu důvěry mezi potenciálními zákazníky. Toto téma dále rozvíjí Cheung (2012, str. 461) a

tvrdí, že komunikace e-WOM má nebývalou škálovatelnost a rychlost difůze. Obzvláště ve

srovnání s pozitivní e-WOM, negativní e-WOM bude mít silný dopad na rozhodnutí o nákupu.

Chang et al (2012, str 2199) souhlasí a poukázaju na to, že mohou být online stížnosti zprávy

proti společnosti snadno a rychle distribuovány velkému množství potenciálních zákazníků, což

následně poškozuje dobré pověsti společnosti.

Yoo et al. (2013) zdůraznil, že e-WOM je druh know-how mezi spotřebiteli, předchází mu

příležitost, motivace a schopnost. Důvěryhodnost zdroje je proto vnímanou schopností motivací

zdroje zpráv k poskytování přesných a pravdivých informací. Obsah zprávy lze považovat za

důvěryhodný, pokud je zdroj důvěryhodný nebo expert. Ne všichni odesilatelé zpráv však mají

odborné znalosti, či věrohodnost. Rozsudek o této odbornosti odesilatele je velmi důležitý

v komunikačním procesu. K tvrzení se přidává také Grewal et al. (1994), který ve své studii

uvedl, že důvěryhodnost zdroje odkazuje na informace vnímání věrohodnosti a odbornosti.

Recenze vytvořené zákazníky a jejich následné šíření prostřednictvím internetu, mají vliv na

nákupní rozhodovací proces. Zkušenosti, které spotřebitelé získali užitím výrobků a služeb jsou

brány jako věrohodné, s přesahem na osobní rovinu známosti s jiným spotřebitelem, čísla

hovoří jasně- 66 %, uvedl Nielsen (2015). I z toho důvodu právě online hodnocení se stalo

předním zdrojem informací, ketré mají silnou úlohu v rozhodování. Pro mnoho lidí tak online

spotřebitelské hodnocení a recenze představují jeden z hlavních a důležitých zdrojů informací

a faktorů při jejich rozhodování. Dokonce 92 % spotřebitelů, si nejdříve ověří hodnocení na

internetu, a 67% z nich následně nakoupí, přispívá s daty eMarketer (2013).

2.1.2 Víceúrovňový systém prodeje

Přímou spojitost mezi prodejem prostřednictvím WOM a multilevel marketingem vystihuje

Cardenas (2018, str. 133) ve svém vysvětlení, co multilevel marketing znamená. Tvrdí, že tento

druh marketingu, jinak známý také jako síťový marketing je formou přímého prodeje, u kterého

nezávislí distributoři nabízí produkty buď přímo svým známým a rodinným příslušníkům, nebo

své zákazníky oslovují telefonicky. S tím souhlasí Multilevelmarketing-mlm.deni.cz (2016)

dále pak zjednodušeně explikuje princip víceúrovňového marketingu. Tvrdí, že se jedná

víceméně o zkrácení distribučního řetězce, který využívají tisíce firem po celém světě. Jako

jednu z výhod uvádí nižší počáteční vklad, oproti klasické obchodní společnosti. Ekonomickou

podstatu pak představují na příkladu firmy A-klasické obchodní firmy, a firmy B-MLM řetězce,

kde firma A představuje řetězec výroba-velkoobchod-maloobchod-koncový

zákazník+reklama, a firmu B u MLM-výroba-distributor-koncový zákazník. To potvrzuje paké

Mladypodnikatel.cz (2012), který uvádí, že se jedná o systém o třech subjektech: výrobce-

6

prodejce-zákazník, kde je ušetřeno několik nákladových stupňů, mezi které patří například

velkoobchod-maloobchod a reklamní kampaň.

Mediaguru.cz (2020) tvrdí, že MLM je marketingová strategie, jež spočívá ve spojení

frančizingu a přímého prodeje, kde nezávislí distributoři jsou za své prodeje odměňování

na různých motivačních stupních, a princip jejich výdělku spočívá v nákupu zboží s 20-30 %

slevou, kterou tvoří jejich při prodeji produktů.

Cardenas (2018, str. 134) pak charakterizuje systém odměňování v multilevel marketingu, kde

distributoři jsou odměňováni nejen za prodej, který osobně generují, ale zároveň za prodej

generovaný downliny, které sami vyhledávají. U některých rozvinutějších multilevlových

marketingů jsou následně zařazeny další stupně odměňování, například za vedení týmu, který

je schopen distributor sám vytvořit, a tím si vlastně buduje svou vlastní one-man business.

Stupně provize se pak mohou lišit od množství zboží, které sám distributor nakoupí, a tím se

může posunout v hierarchickém řazení na vyšší úroveň. Samotný distributor tedy není pobízen

pouze k oslovení jiných potenciálních pracovníků, ale zároveň k většímu odběru produktů pro

vlastní potřebu i širší sortiment, k následnému prodeji.

MLMjinak.cz (2020) se zabývá statistickými údaji, které hovoří ve prospěch víceúrovňové

prodeje a uvádí, že 50 % lidí se cítí finančně podhodnoceno, 800 miliónů pracovních míst je

ohroženo díky automatizace, a 38 miliónů domácích podnikatelů v USA.

Tyto statistické údaje pak doplňuje Cardenas (2018, str. 134) a uvádí: v roce 2015 bylo lidí,

kteří byli součástí MLM 103,3 miliónů po celém světě, a zajistili tím obrat v hodnotě 187

miliard. Podle údajů z roku 2016 35 % tržeb všech produktů představuje kategorie „welness“,

která je první před produkty osobní péče a kosmetickými přípravky. 12 % tvoří zboží pro

domácnost a předměty dlouhodobé spotřeby, 7 % oblečení a dolňky, 3 % domácí péče stejně

jako finanční služby a utility, s dvěma procenty následují knihy, hračky, papírenské zboží,

stejně jako obor potravin a nápojů a zboží pro domácí kutily, i jiné nezařazené produkty.

V jiném poměrovém ukazateli pak dodávají, že z dvaceti nejúspěšnějších firem podle obratu se

jedenáct společností věnuje prodejem produktům „welness“.

Úkolem, proč se lidé odhodlávají stát se součástí multilevlových sítí se zabývá

BusinessAnimal.cz (2016), a zároveň se pokládají otázku, zda je MLM odsouzeníhodná volba

kariéry, nebo naopak genálním modelem. Jako odpověď na špatnou volbu udávají příklady

nekalých taktik, které se objevují v rámci síťového marketingu, a uvádí přehnané přísliby ze

strany některých distributorů vůči svým downlinům, například rychlého zbohatnutí. Tuto

skutečnost potvrzuje Jirisedek.com, který se na svém webu představuje jako odborník

multilevlového prodeje, a na úvodní stránce klade uživatelům otázky: „Co pro Vás znamená

svoboda a kvalita života. Můžete jich dosáhnout díky své současné práci?“ V celém kontextu

jeho webových stránek, které jsou úvodem do multilevel marketingu se pak vyjadřuje, jako

cestě k úspěchu.

BusinessAnimal.cz (2016) jako největší problém pak vidí v tom, že do sítě se přidávají lidé bez

zkušenosti podnikat, bez jakýchkoli předešlých zkušeností s prodejem, a bez dalšího

vzdělávání. Mnoho z těchto downlinů si pak vůbec neuvědomí, že toto podnikání je naprosto

stejné, jako když jsou zaměstnaní, jen v tomto případě jsou právě oni, kdo musí firmu řídit.

Mladypodnikatel.cz (2012) se připojuje s tvrzením, že největší nevýhodou, kterou může síťový

marketing mít, jsou právě lidé, kteří jsou součástí sítě. Tito se mohou chovat nelegálně, a také

potvrzuje předešlá tvrzení, o „hodně penězích bez velkého úsilí“. Spojitost s legálností a

multilevel marketingem je i skutečnost, že bývá zaměňován s pyramidovým řetězcem, tzv.

„pyramidou“. Cardenas (2018, str. 133) se otázkou pyramidové posloupnosti zabývá ve svém

vědeckém článku, a jako příklad uvádí společnost Herbalife, se kterou byly v roce 2011 vedeny 

7

právní spory v této souvislosti. Uvádí, že společnost byla obviněna na základě skutečnosti, že

distributoři čerpali peněžní výhody primárně z náboru nových členů, než z prodeje samotného

zboží. Společnost Herbalife musela tedy na základě obvinění přepracovat provizní model, a

zaplatit pokutu 200 miliónů dolarů.

Vysvětlení pyramidového modelu podává epravo.cz (2012), a uvádí, že pyramidový model

bývá také často zaměňován s Ponziho schématem, což je obchodní model vytvořený Charlesem

Ponzim, který ve třicátých letech minulého století založil investiční společnost, kdy svým

klientům sliboval mnohonásobné zúročení jejich vkladů. Takto získané prostředky však dále

neinvestoval, a provizi vyplácel s prostředků získaných od nových investorů. Spojitost s

pyramidovým modelem vykazuje ve faktu, že také tento model je založen na uzavřené stuktuře,

kde zisky jsou generovány výhradně z příspěvků nových členů.

V rámci legislativního zařazení těchto modelů podle evropských společenství uvádí eprávo

(2012) definici pyramidového programu, která je obsažena ve směrnici č. 2005/29/es o

nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady

84/450/ehs, směrnic Evropského parlamentu a Rady i nařízení Rady 97/7/ES, 98/27/ES a

2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2006/2004 (dále jen „směrnice

2005/29/ES“). V konkrétní rovině stanoví příloha č. 1 této směrnice seznam klamavých

obchodních praktik, mezi kterými je pod bodem č. 14 uvedena následující klamavá obchodní

praktika: „Zahájení, provozování nebo propagace pyramidového programu, kdy spotřebitel

zaplatí za možnost získat odměnu, která závisí především na získávání nových spotřebitelů do

programu, a nikoli na prodeji nebo spotřebě produktů.“ Tuto směrnici dále potvrzuje uvedením

souvisejících zákonů o nekalých praktikách prodeje.

Tyto informace je třeba zohlednit v empirické části této práce.

2.1.3 Emoce

Vysekalová (2014, str.75) ukazuje na stěžejní roli emocí. „Láska a strach ovlivňují veškeré

myšlení. Ostatní emoce jsou jejich důsledky. Všechno lze nakonec nakonec zredukovat na jednu

z těchto dvou emocí, z nichž vycházejí všechny naše myšlenky, názory, rozhodnutí a činy“.

Význam a vliv emocí popisuje portugalský neurobiolog Antonio Damasio mimo jiné autor

převratného díla Descartesův omyl, ve kterém polemizuje s názorem právě Reného Descarta a

mnoha dalších filozofů, že silné city škodí, a jejich podřízenost by měla vždy spadat pod

nadřízenost rozumu. Na řadě klinických případů dokazuje důležitost emočních impulzů při

racionálním rozhodování. Naopak, jejich absence znemožňuje jedinci racionální rozhodnutí

(Plháková, 2006). Tyto Damasiovy studie jsou důkazem, že pokud jsou na jedince vysílány také

kladné emoční vlivy, je jeho rozhodnutí jednodušší. S Damasiem a zároveň s Vysekalovou

souhlasí také Karlíček (2013, str. 38) který uvádí, že emoce hrají klíčovou roli u kupního

rozhodování. Jako příklad uvádí, že lidé, kteří zastupují v podnicích rozhodovací funkce,

mohou mít strach v souvislosti s jejich rozhodnutím, například o dodavatelích, kdy chyba je

může stát buď místo v podniku, případně ztráta pozice. Dále popisuje některé výrobkové

kategorie, a jako příklad uvádí nákup televizoru, kde spotřebitel zvažuje cenu, desing a

technologii. Cenu a technologii zařazuje do funkčních rozhodnutí, avšak desing do emoční

roviny. Dále také vysvětluje důležitost kladných emocí v ponákupním chování, kdy by měl

výrobce udržovat kladný vztah se spotřebitelem, a utvrzovat ho ve správném rozhodnutí

v souvislosti s nákupem produktu.

Damasio (2008, str.95) vysvětluje svět emocí a pocitů, proč a jak cítíme, vnímáme, používáme

emoce k budování ale i podbouráváni sebe sama. Popisuje, že lidská zkušenost s objekty a

událostmi je přirozeně multisensorická. Jsou zapojeny orgány dotyku, sluchu i orgány zraku 

8

zároveň. Uvádí, že obrázky jsou universálním nástrojem mysli, a smyslové integrace, které

probíhají během vnímání podněcují naši mysl k zapamatování těchto obrazců. Vysvětluje, že

abychom pochopili původ a konstrukci pocitů, musíme je postavit do obrazu homeostáze, neboť

mozek přijímá se sdělením informací také všechny okolní jevy, a může si je tedy spojit s

primárním jevem.

Kde emoce vznikají, a jak se projevují v naší fyziologii vysvětluje Vysekalová (2014, str. 37)

a přiklání se na stranu významného lékaře ze starověku Galenose, jež na rozdíl od Aristotela,

který pokládal za sídlo emocí srdce, který údajně prohlásil: „Mozek je umístěn v hlavě jako

velký král ve své pevnosti, všechny smysly jsou kolem něho jako služebnictvo a jako oběžnice,

což potvrzuje, že sídlo duše je nezbytně v tomto orgánu“. Dále pak uvádí, že přes rozdílné

neurofyziologické teorie je emoce produkována v limbickém systému, který odpovídá za

emoční reakce. Tento limbický systém, jehož rozhodující složkou ve spojitosti s emocemi je

amygdala, má za následek emoční prožitky při různých podnětech sociálních i abstraktních.

Amygdala přijímá data od kortexu, shromažďuje je z interního a externího prostředí, a jako

výstup je tzv „realita“. Tato „realita“ však nemusí odpovídat skutečné realitě, může se

jednat pouze o představu, která je schopna vyvolat stejné fyziologické reakce. Na obrázku

dvě je znázorněn limbický systém včetně jeho jednotlivých částí.

Obrázek 2 Limbický systém

Zdroj: Anatomie limbického systému

Loja (2019, str. 37) pak jednoduchým vysvětlením o vzniku emocí v mozku uvádí přehledný

popis podle MacLeana, kdy mozek rozdělujeme na tři základní části podle evolučního vývoje

na plazí mozek, savčí mozek a lidský mozek. Jako nejstarší uvádí plazí mozek, který řídí bazální

fyziologické funkce jako je krevní oběh, spánek, dýchání nebo reflexy. Tato část mozku nezná

emoce, a jeho primární rolí je přežití, a jeho základní polohy jsou boj, ustrnutí a útěk. Dále

popisuje savčí mozek, v rámci evoluce tedy mladší část, kterým je právě emoční části

produkovanou v limbickém systému, a jehož součástí jsou také návyky a vzpomínky. Jako

nejmladší pak cituje prostřednictvím jiných autorů neokortex, tedy lidský mozek, který

zprostředkovává racionální myšlení. Vzhledem k postupnému vývoji mozku tedy nejde

přeskočit jeho jednotlivé části, ale přirozenou formou je reakce postupná, přes všechny částí

mozku. Uvádí, že je tedy nemožné, „abychom nejdříve uvažolvali racionálně, a až následně

emotivně“. Závěrem však doplňuje, že pokud má jedinec zájem na osobním růstu a budováním

kvalitních vztahů, je schopen „tygra“ v podobně příliš emotivní reakce „udržet na provaze“.

9

Význam emocí v marketingu i mimo něj zdůrazňuje Poláčková (2018, str 9) tvrzením, že právě

emoce byly dlouhá léta opomíjeny, a až v posledních desetiletích stoupl jejich význam jako

procesů a systémů. Ačkoli pro marketing ne zcela využitelnou informací, avšak důležitou

informací pro zdraví jedince je pak její tvrzení, že inhibice emočních projevů je spojováno

s vyšší kardiovaskulární reaktivitou i cévních onemocnění, a v neposlední řadě vznikem

rakoviny, ale i k psychickým odchylkám.

Zelenka (2015, str. 69) uvádí důležitost emocí například v cestovním ruchu, kde lidé chtějí

poznávat, vyžadují autenticitu a kontakt s místními komunitami. Spojuje tedy prioritu zážitku

s jejich prožitkem a emocemi. Uvádí také, že emoce mají velký vliv také na paměť, neboli na

emoční paměť. Na tento poznatek navazuje Borůvka, (2017, str. 26) a popisuje studie

profesorky Elizabethy Loftusové z Kalifornské university v Irvine, která dokazuje

ovlivnitelnost lidské emoční paměti a vnímání. Zjistila, že paměť dokonce dovede ovlivnit i

formulace samotné otázky. „Když jsem použila slovo nabourala, studenti uváděli zpravidla

vyšší rychlost“. Zjistila tak, že otázky sugestivní mohou značně ovlivnit paměť.

Využítí emocí a emoční role člověka jako spotřebitele a marketingového terče se více věnuje

Vysekalová (2014, str. 53), a uvádí, že v dnešní době digitalizace, hyperkonkurence a

globalizace důležitost znalostí emočních projevů velice roste. Píše, že novým oborem je emoční

marketing, který má na starosti kombinaci klasifikace, rozeznání, měření a interpretace emocí,

jejich odhalení i exploraci pozitivního příjmu zážitků u klientů, identifikace vyšší emoční

hodnoty u VIP zákazníků, identifikace nástrojů konkurence a porozumnění jak je překonat

pomocí vysoce emočního sdělení. V neposlední řadě pravidelně školit prodejní týmy

v konzultačních dovednostech a adekvátním jednání.

Důležitost emocí v marketingu pak Vysekalová (2014, str. 126) shrnuje do základního nálezu:

„Nesporné je, že emoce hrají v našem životě zásadní roli, mají rozhodující význam v dynamice

lidské psychiky a to je určující i pro jejich využití v marketingu“. Dále pak označuje emoce jako

hlavní „motor“ brandu i reklamy, který jsou hlavním zájmem různých vědeckých oblastí,

marketing nevyjímaje, a doporučuje spotřebiteli se sám své emoce poznat a naučit ovládat.

Jako příklady reklamy, kde je využito emočního vlivu na rozhodování, jsou následující krátké,

avšak velice inspirativní citace, (tvspoty.cz, 2009-2020):

- Sunar: „Být mámou neznamená být dokonalá, ale dát ze sebe to nejlepší.

Tou nejdůležitější ingrediencí jsi ty.“

- Billa:„Ahoj mami.Ahoj Matěji.Tou nejdůležitější ingrediencí letošních Vánoc jste vy.

BILLA – Přesně podle mého gusta.“

- Kofola: „ Dcera hajného si dokáže poradit, aby si našla cestu ke svému nápadníkovi,

nebo vlastně on k ní. Když se dva milují, cestu k sobě si vždycky najdou. To víme všichni

a od teď už i ostražitý myslivec.“

- Skittles: “Taste the Rainbow.” – „Ochutnej duhu.“

Pro uzavření této kapitoly, a shrnutí emočního rámce a jeho vlivu při rozhodování o nákupu,

lze připojit tvrzení Karlíčka (2013, str. 44), že emoce spadají do primární potřeby, a jsou

vrozené, zatímco návyky či sekundární potřeby má jedinec buď úplně, popřípadě z části

naučené. Nezamítá však možnost vlivu učení během života, a jako příklad uvádí reakcí dětí na

ostrou papriku, která je ve většíně případů záporná, avšak v některých zemích, jako je Mexiko

mohou na jedince působit silné sociální tlaky v podobě norem, a změnit postoj záporný na

postoj kladný. 

10

2.1.4 Vnímání (mindfulness)

Na tyto neurobiologické výzkumy emocí navazuje v oblasti marketingu Vysekalová (2012, str.

88) a popisuje proces vnímání reklamy jako soubor činností, které spolu vzájemně souvisí.

Zmiňuje, že aby celý proces vnímání byl úspěšný, musí projít procesem přijímání a zpracování,

a musí zároveň dojít k propojení vnitřního psychického obrazu o reklamním sdělení a

kladnou minulou zkušeností. Hovoří pak o tzv kognitivním vnímání.

Lidské vnímání popisuje Holmes (2017, str. 29) a uvádí jeho korelaci s okolnostmi a

prostředím. Odkazuje na vědecké experimenty, které zkoumaly vnímání lidí na vodku Absolut.

Zjištěním bylo, že vnímání není pasivní záležitostí, ale naopak aktivní. Jako hlavní poznatek

výzkumu ukázal na fakt, kdy vnímání v nejednoznačnosti se stává velice nepříjemnou

záležitostí, a smyslem reklamních sdělení by měla být tato nejistota odstraněna.

Nad psychologickou stránkou v rámci globalizace se zamýšlí také Vysekalová (2011, str. 13),

kde klade otázku, zda se propojením trhů sjednocuje i vmnímání, postoje a hodnoty spotřebitele.

Cituje definici Cattelovu: „Osobnost je to, co dovoluje předpověď, co osoba udělá v dané

situaci“. V důsledku svých výzkumů pak popisuje vnímání (mindfulness) jako proces

selektivní, kdy dochází ke zpracování podnětů podle jejich významu. Tyto významy pak hrají

roli v udržení pozornosti u jednotlivých sdělení, s tím, že největší pozornosti lze dosáhnout u

věcí, kterými se aktuálně zabýváme, a máme k nim osobní vztah. Dopadem na postoj vůči

reklamě v podobě nevyžádané SMS zprávy se zabývá ve svém experimentu Linhart et al. (2012,

str 2-5). Výsledkem výzkumu je jeho tvrzení, že postoje k takto zasílané reklamě jsou spíše

negativní.

Na bázi svých 20 letých výzkumů tvrdí autorka a profesorka na postgraduálním oddělení

poradenské psychologie University Santa Clara Shauna Saphiro ve svém videu

https://www.youtube.com/watch?v=IeblJdB2-Vo, že člověk je schopen udržet pozornost

pouze na 47 %.

Vysekalová (2011, str. 27) pak nachází řešení jak udržet vnímání spotřebitele ve čtyřech

krocích, kterými jsou manipulace s materiálními podněty, poskytováním kvalitních informací,

vzbuzováním emocí a nabídka hodnoty.

2.2 Polarita, lingvistika a styly WOM prodejce

Předmětem této podkapitoly bakalářské práce je přiblížit význam polarity a ta část lingvistiky,

která se zabývá obsahovým významem slovního projevu. Pro naplnění hlavního cíle této práce

prokázat, zda distributoři v MLM budou reagovat na YouTube videa a budou vytvářet aktivitu,

a budou ji taktéž dále doporučovat. S tím souvisí rozpoznání motivů, které jsou určující pro

sdílení jednotlivých pocitů, v našem případě kladných, a množství těchto sdílení. Předmětem

této kapitoly je také nalézení způsobu, jak porozumět a následně roztřídit jednotlivé komentáře

do příslušných kategorií, a na jejich základě pracovat se statistickými výpočty.

2.2.1 Polarita

Příkladem polarity je studie Amabrose et al. (2018), který se zabývá otázkou funkčních týmů

při plánování prodeje a provozu. Uvádí problematiku sloučení těchto podskupin, v důsledku

jejich rozdílnosti k obsazení jejich „myšlenkových světů“, kdy pro každou skupinu je cílem

rozdílná hodnota. Na jednom konci polarity je provozní tým, pro který je priotritoiu snižování 

11

nákladů podniku, na druhém pólu jsou obchodníci, kteří pro zvyšování svých provizí potřebují

rozsáhlý sortiment, a zajištění komfortní služby pro své zákazníky.

Polaritu popisuje dále Jedlička et al (2018, str. 112) jako výraz, který určuje hodnotové stavy

kritéria: nejhorší a nejlepší. Tento stav nazývá jako bipolární neboli dvoupólový. Pro přesnější

vymezení škálovatelných hodnot lze přidat tzv. „mezistupně“, jejichž počet musí být však lichý,

pro vymezení jasného středu celé škály. Mezistupně pak slouží k přesnějšímu zachycení nyancí

empirických hodnot. Jako příklad lze uvést: velmi pečlivý-spíše pečlivý-neutrální-spíše

nepečlivý-nepečlivý.

Použitelnost bipolárního hodnocení doporučuje také Vysekalová (2009, str. 135), konkrétně

v rámci kvalitativního výzkumu, a specifikuje jej jako řadu protikladných pojmových dvojic,

které mají vazbu na zjišťované komponenty image. Výběr bipolárních adjektiv je dán

požadovaným výsledkem výzkumu. Uvádí také, že mezi nejběžněji používané škály

v marketingovém výzkumu patří pětistupňová, ale i sedmistupňová škála.

Mezi nejčastěji hodnotící faktory ve škálách udává:

- Faktory hodnotící (dobrý-špatný, kvalitní-nekvalitní, hezký-škaredý, pohodlnýnepohodlný)

- Faktory potenční (prostorný-těsný, bezpečný-málo bezpečný, silný-slabý, velký-malý)

- Faktory aktivity (rychlý-pomalý, ekonomický-neekonomický, výkonný-nevýkonný,

pohyblivý-nepohyblivý).

Pilařová (2008, str. 34) přidává ve své publikaci další typy škál, a těmi jsou numerické a

grafové. Numerické škály podle ní také zachycují hodnoty v dimenzích „nejlepší-nejhorší“,

nebo Vždy-nikdy“, avšak vyjádřené v číselných hodnotách. Jako příklad pak uvádí nejtypičtější

škálu, kterou je školní hodnocení. Jako nejpřesnější udává škálu grafickou, která je schopna

identifikovat jemnější rozdíly mezi hodnotícíma veličinama.

Výrost (2019, str. 345) zařazuje škály do nepřímých metod pro měření postojů, kdy lidé nejsou

schopni vědomě ovlivnit psychologovo hodnocení, nebo nejsou schopni určit, co je předmětem

měření, a podle jeho názoru, z tohoto důvodu se může jednat i o neetický způsob výzkumu.

Upozorňuje na nepřesnost empirického výsledku, z důvodu nízké spolehlivosti interpretace

takových údajů. Jako první ze škál uvádí Thursonův pokus, jakožto systematický přístup měření

postojů. Dále popisuje Likertovu škálu (jako i nejpoužívanější ze škál), kde jedinci vyjadřují

svůj postoj souhlasem či nesouhlasem v jednotlivých stupních. Skórování zde je podloženo

součtem odpovědí. Tvrdí, že Rensis Likert v roce 1932 stanovil čtyři jednotlivé kroky, které

musí být dodrženy, a kterých se využívá dodnes. Myzi tyto kroky spadá shromáždění co

největšího počtu položek, které dokáží vystihnout sledovanou proměnou, zajistit bipolaritu

otázek a odpovědí, zahrnout dostatečný počet respondentů, provést položkovou analýzu, a jako

poslední krok na bázi výstupů analýzy vytvořit finální verzi škály. Následně vysvětluje

doporučení Likerta dodržovat základní kritéria při práci s touto škálou. Prvním z těchto kritérií

je fakt, že tvrzení musí být vyjádřením žádoucího chování, nikoli faktorů. Jako další parametr,

který se musí dodržovat je přesná, jasná a stručná formulace otázek. Nemožnost zařazení

modálních hodnot ani na jednu stranu extrému kontinua ukazuje za velice nežádoucí. Při použití

tvrzení s více alternativami, tyto by měly obsahovat pouze jedinou proměnnou.

2.2.2 Lingvistika

V globálním prostředí 21.století je kladen důraz na schopnost lidí komunikovat skrze různé

kulturní a jazykové prostory. Určujícím faktorem úspěšné mezikulutní komunikace je ochota

komunikovat s lidmi jiných zemí (Jackson, 2014). Tato „ochota“ komunikovat a sdílet své 

12

názory bude vysvětlena podrobněji v následujícívh kapitolách. Nejen však ochota komunikace,

je jediným kritériem v globálním prostředí, svou neméně důležitou roli je také volba jazyka,

kterým jsou ochotni lidé sdílet informace s ostatními uživateli. Na tento problém odpovídá

Jenkins (2007, str. 122) a tvrdí, že v aktuální globalizované multikulturní a mnohojazyčné době

se používá angličtina jako pluracentrický jazyk a jako lingua franca). S tím souhlasí i Mareš

(2014, str. 12) a uvádí, že angličtina jako lingua franca nahradila pidžin užívaný ve středověku,

který sloužil pro dorozumívání mezi muslimy a křesťany ve Středomoří, a zahrnoval prvky

řečtiny, arabštiny a románských jazyků.

Rozdíly jazyků korelují s myšlením z toho důvodu, že jazyk je produktem naší mysli (Pokorný,

2010). Dále upřeňuje, že z rámce „podkategorií“ jednotlivých jazyků v souvislosti

s předchozím tvrzením logicky vyplývá, že rozdílné kategorie se prolínají i do rozdílného

myšlení. Zároveň však uvádí, že jazykové třídění nemusí vyjadřovat nejnižší úroveň hodnocení,

kdy jazyková konceptualizace nemusí být vždy komplexním projevem všech kategorií, avšak

vliv mají také okolností a kontexty, které nemusí být nutně zachyceny v jazyce.

Globalizaci potvrzuje také Dianoux et al. (2010, str. 21) svým experimentem, zabývajícím se

postojem k sexy reklamě v evropském kontextu. Výsledkem výzkumu bylo zjištění, že v České

republice jsou stejné tendence vnímání jako ve Francii a Španělsku. Zároveň však Dianoux et

al. (2007, str. 9) nalézá rozdílnost mezi Českou republikou a Francií v postoji k funkčním

atributům a cenám.

Obsahová analýza

Popis obsahové analýzy, a jejiho alespoň částečného porozumění byl zvolen z důvodu rozboru

výroků respondentů, a jejich následného zařazení do škál.

Trnka (2014, str. 14) uvádí jako nejnižší přemístitelnou jednotku věty, a zároveň jako jednotku

morfologie „slovo“. K dekódování jednotlivých slov můžeme použít obsahovou analýzu.

Janoušek (20115, str. 116) uvádí definici obsahové analýzy podle B. Berelsona jako

„výzkumnou techniku pro objektivní, systematický a kvantitativní popis zjevného obsahu

komunikace“. Dále poukazuje na rozmanitost obsahové analýzy, způsobenou jejím rozdělením

na substanciální (co se říká) a způsobové kategorie (jak se to říká), a kdy na rozdělení do těchto

kategorií jsou v různých případech kladeny rozdílné požadavky.

Hosti (1969, str, 116), který i přes poměrně neaktuální publikaci, bývá stále často citován

v moderní literatuře, dodává, že je zapotřebí označení obsahů, které se mají dekódovat, tedy

jeho segmentu. Tyto segmenty se značí jako záznamové jednotky, a mohou jimi být paragrafy,

věty nebo slova. Pro klasifikaci záznamových jednotek (ZJ) jsou použity jednotky kontextové,

které jsou zároveň největšími obsahovými jednotkami (OJ). Jejich význam spočívá právě

k určení, jaký význam má např. použité slovo jako ZJ v daném kontextu.

Problematiku, která může nastat při zpracování obsahové analýzy (OA) vystihuje Sedláková

(2014, str. 291) a cituje Neundorfovou (2002).

„Pokud jde o obsahovou analýzu, zdá se, že existuje rozšířený ale šokující předpoklad, že ji

může provádět kdokoli bez patřičného tréninku, a také se zdá, že existují další obecné představy,

že jakékoli zkoumání zpráv lze označit za obsahovou analýzu“.

Sedláková (2014, str. 292) pak charakterizuje OA jako kvantitativní, systematický a objektivní

popis zjevného obsahu komunikace, představuje ji jako nejfregventovanější výzkumnou

metodu používanou pro odhalení záměru komunikátora.

Jako příklad OA je použit výzkum z vědeckého článku Yamada (2019), který hodnotil reakci

veřejnosti na zprávy o vulkanistické erupci Mount Kusatsu Shirane a provedl analýzu obsahu

komentářů online čtenářů. Tato studie analyzovala tón komentářů v následujících třech

sémantických orientacích: pozitivní, negativní a neutrální pro kategorie B (výzkum), C 

13

(předvídatelnost erupce) a D (vládní postoj k sopečným katastrofám). V případě komentářů

v kategoriích A (fatalismus) a F (vědecké vysvětlení erupcí) bylo obtížné identifikovat, zda

sémantická orientace byla pozitivní, či negativní, protože poznámky kategorie E (vnímání

rizika) odkazovaly hlavně na nebezpečnost sopečné katastrofy, a nálady byly většinou

negativní. Proto byly tyto kategorie považovány za nezpůsobilé pro analýzu sémantické

orientace. Podpůrné nebo příznivé zprávy byly identifikovány jako pozitivní a kritické nebo

zesměšňující zprávy byly identifikovány jako negativní. Kategorie „neutrální“ zahrnovala

příběhy s neutrálním nebo smíšeným tónem? Např: „Chápu, že predikce erupce je obtížná, ale

je třeba mít na paměti, že tento výzkum je výrazně financován daňovými poplatníky“. Bylo

zaznamenáno, že existuje pouze několik poznámek se smíšeným tónem. Jak bylo popsáno,

každý komentář kódovali tři kodéry a poté byla zaznamenána většina odpovědí.

Ochota sdílení informací online

K obsahové analýze je však potřeba jednak zaznamenat ochotu sledujících sdílet informace, ale

také vzhledem ke globalizaci ověřit jazykovou preferenci. Tím se zabýval ve své výkumné

práci Cao (2019). Tato studie byla provedena v Macau, sociálně psychologicky rozmanitém

kontextu šedesáti dvou studentů prvního a druhého ročníku vysoké školy. S použitím

polostrukturovaného rozhovoru jako nástroje sběru dat pro tento výzkum. Výsledky

naznačovaly, že účastníci si jsou vědomi stavu angličtiny jako mezinárodního jazyka, a uvedli

také vysokou ochotu komunikovat ve dvou standartních odrůdách, tzn. americkou a britskou

angličtinou pro osobní komunikaci a sociální média.

Od vzniku internetu roste síla ústní revoluce (Yoo et al, 2008). Cílová místo sdílení informací

se výrazně změnilo v důsledku rychlého rozvoje technologie, udává Olivera et al. (2019).

Turisté se mohou podělit o zážitky ze svých dovolených jednak prostřednictvím tradičním

osobním kontaktům (WOM), ale také prostřednictvím sociálních médií (sWOM).

Desart et al. (2019) jehož vědecký výzkum se zabýval zkoumáním ochoty sdílení informací a

vnímání spotřebitele na reklamní video na Youtubu, a jeho postoji ke značce, poukazuje na fakt,

že toto vnímání odráží vícekriteriální povahu zapojení. Vybírá z téměř tisíce komentářů

k digitálním videím značky Dove na Youtube. Jeho zjištění odhadují, že děj příběhu,

protagonisté a věrohodnost vyvolávají zapojením spotřebitele aktivací kognitivních,

emocionálních a behaviorálních reakcí v určité sekvenci.

Ochotou sdílet své zážitky z dovolených, a tedy zkušeností s cestovní kanceláří, ale i zvolenou

destinací, která se stává velice populární právě ve svém sdílení na internetu se zabýval také

Olivera et al. (2019). Jeho snahou bylo také pochopit chování lidí, kteří naopak své zkušenosti

sdílet nechtějí. Studie vychází z teorie sociálních vlivů, a jejich tří konstrukcí-identifikace,

internalizace a dodržování předpisů, jakož i osobnosti uživatelů. Na základě 381odpovědí jsou

odhaleny dvě základní příčiny, kterými byly zaprvé vnímané potěšení jako nejsilnější motiv ke

sdílení zážitku v online sítích a na webových stránkách, a naopak jako motiv, kdy lidé nechtějí

sdílet své zážitky byly zaznamenány problémy s bezpečností a ochranou jejich soukromí. Právě

zachování soukromí jako neochota sdílení informací se shoduje se zjištěním Nonneckeho et al.

(2001), kteří studovali rizika, důvěru a otázky ochrany osobních údajů týkající se sociálních

sítí. Eisengerich (2015) potvrzuje obavu ze ztráty identity a sociálním rizikům způsobený

sdílení pomocí elektronického WOM.

2.2.3 Youtube jako prodejní nástroj WOMM

Brandshaw et al (2008) popisuje YouTube jako komunitu, založenou v roce 2005, která

umožňuje uživatelům komentovat, zveřejňovat, sdílet, odkazovat a prohlížet obsah videí na

webu. Svou návštěvností se zařazuje jako třetí největší webovou stránku na světě s více než 

14

miliardovou návštěvností za měsíc a s více než šesti miliardami hodin videí. Perrin (2015)

doplňuje, že nejčastějšími uživateli jsou mladí uživatelé ve věku 18-34 let, kteří tvoří dvě třetiny

všech uživatelů, a sledují YouTube více než jakýkoli jiný kanál kabelové televize. Brandshaw

(2008) zmiňuje, že YouTube je také bohatým zdrojem informací o trzích a spotřebě. Například

společnosti jako jsou iPhone a Blackberry nabídly YouTube lokalizovanou verzi, která

umožnila jejich zákazníkům prohlížet videa na jejich kapesních zařízeních. Touto službou

s přidanou hodnotou umožnili vytvořit novou reklamní strategii (Nielsen, 2015). Kotler et al

(2013) uvádí, že YouTube má více než 30 000 partnerů z 27 zemí, kteří se podílejí na zvyšování

originální obsahu, a tím získali užitek ze sdílení výnosů z reklam na YouTube.

Hodnocením vlivu reklamy YouTube na přitažlivosti pro mladé zákazníky se zabývá Dehghani

et al (2016). Uvádí skutečnost, že faktory přijetí reklamy, které působí na stále roustoucí počet

lidí, kteří tráví na YouTube obrovské množství času po celém světě, jsou čtyři. Jsou jimi zábava,

informativnost, přizpůsobení a podráždění, a zároveň tyto faktory prohlubují povědomí o

značce, a záměr spotřebitele koupit. Tuto teorii potvdil studentovým t-testem, Friedmanovým

testem se zaznamením odpovědí podle Likertovy škály.

Nezávisle na velikost rozpočtu, může reklama uspět pouze tehdy, získá-li si správnou

pozornost, tzv. vlídnost s relevantním obsahem (De Mooij et al, 2010). Sociální média se stala

hlavním proudem, a inzerenti tuto skutečnost zaznamenali. Společnosti, které využívali sociální

média pro reklamu, bylo v roce 2014 zhruba 88 %, výdaje na reklamu na sociálních médiích

v celosvětovém měřítku se v roce 2018 více než dvojnásobné (Nielsen, 2015). Uvádí, že tato

skutečnost je založena právě na převaze sociálních médií v dnešní realitě.

Schulz et al (2018) popisuje projekt Indycaster, který byl zahájen v roce 2016 ve spolupráci

s BA Course Creative Business na NHL Steden University of Applied Sciences v Nizozemsku,

jehož cílem bylo zapojit studenty třetích ročníků a propojit jejich denní zájmy a motivovat je

k provádění aplikovaného výzkumu sociálních médií. Záměr byl získat větší přehled o vlivu

veřejné a osobní komunikace prostřednictvím sociálních médií, zejména online komunit (OK)

„počítačem zprostředkované shromažďovací prostory“, kde jednotlivci sdílejí a hodnotí obsah

o konkrétních tématech, životním stylu a značkách. Zájem výzkumu se soutředil na komunikaci

mezi YouTuberem, jako mikrocelebritou s podstatným počtem sledujících (Dressens, 2016).

Kozinest (2019) uvádí, že tato aktivita může motivovat účastníky, aby se zapojili do

spotřebitelského aktivismu s cílem zlepšit chování spotřebitelů.

2.2.4 Analýza online komentářů

Pratt et al (2019) popisuje výzkum komentářů uživatelů služby UberPool a Lyft Shared/Lyft

line, které umožňují cestujícím sdílet jízdu s jinými cestujícími za zvýhodněnou cenu. Tyto

služby jako užitek poskytují nejen snížení ceny pro cestující, ale zároveň umožňují nižší

cirkulaci vozidel v dopravním provoze. Přes tyto přednosti však mají i nevýhody, kterými jsou

delší doba na cestách, a sdílení sociálního prostoru ve voze. Pro porozumění vnímání této služby

studuje online komentáře na Twitteru. K analýze bylo použito více než 2000 „tweetu“, se

zaměřením na hledání emocionálně zabarvených zpráv. Bylo zjištěno, že převažují zprávy

negativního postoje, méně s pozitivním nádechem, avšak velice mnoho postojů bylo vyjádřeno

vtipným tónem.

Jako další příklad slouží výkum, kterým se zabýval Park (2019, str. 14), a k jehož zpracování

použil rozbor „neuvěřitelných“ 100 000 responzí v online komentářích, pro co největší

odpovídající přesnost měřených výsledků. Tato empirická studie provedena akadameckými a

praktickými vědeckými pracovníky se zaměřuje na možné motivace chování zákazníků

s ohledem na jejich opakovanou návštěvnost, s využitím prvků uživatelské přívětivosti (UX). 

15

Výsledky modelování strukturální rovnice ukázaly, že emoční vnímání zákazníků-dva prvky

UX hédonických hodnot a uživatelská zátěž měly pozoruhodné účinky na opakovanou

návštěvnost zákazníků v souvislosti s jejich spokojeností. Naopak jiné prvky UX, včetně

potvrzení očekávání a sociálních i pragmatických hodnot měly relativně slabé dopady na

opětovné navštívení. V empické studii bylo shromážděny data z roku 2012 u 105105 zákazníků,

kteří byli ubytování v jednom hotelu v korejském Soulu. Zákazníci sdíleli zpětnou vazbu

v anglickém jazyce. V roce 2017 cestovali tito zákazníku do stejného zařízení a použili stejnou

rezervační službu. Následně byla provedena analýza pomocí programu LIWC (Linguistic

Inquiry and Word Count) u komentářů k výčtu kognitivně relevantních výroků a slov. Výsledky

analýzy byly kategorizovány pomocí klasifikačních pokynů prvků UX (Jang et al.;2017).

Z výsledků shromážděných hodnot vyplynul průměrný stupeň spokojenosti zákazníků 3,85

(směrodatná odchylka: 1,37). Pro testování výzkumného modelu byla v této studii použita

metoda SEM. Všechny hypotézy o vztazích mezi prvky uživatelské přívětivost UX a vnímanou

spokojeností byly validovány. Nebyla potvrzena souvislost mezi náklady, a opětované

návštěvnosti. Na opětovnou návštěvnost měla největší vliv spokojenost zákazníků, tedy

hedonické hodnoty (0,235).

2.3 Validované otázky

Šnýdrová (2008, str 33) uvádí, že validita udává, zda měříme skutečně to, co měřit chceme,

jinými slovy validita je korelací mezi zjišťovaným parametrem a vnějším kritériem. Dále

připomíná, že v souvislosti s testy se jedná o validitu, respektive jejich platnost, pokud

umožňují jednoznačnou odpověď na předpověď budoucího chování nebo existenci znaku,

validizovat vnější kritérium prezentuje možnost dát výsledky do vztahu s extérními kritérii

mimo testovanou situaci.

Jako příklad validity uvádí Seitl (2015, str. 45) metodu pro měření extraverze, kde validním

výsledkem metody měření je skutečně obsah zabývající se extroverzí. Rozděluje zde validitu

na několik typů, kterými jsou obsahová validita, při jejímž hodnocení je zvažováno do jaké

míry se obsah skutečně vztahuje k vlastnostem osobnosti, která je měřena. Výsledkem této

metody je pak vzorec jednání. Jako další popisuje kriteriální validitu, kde výsledek je srovnáván

s definovaným vnějším kritériem, které již vyplynulo z jiných ověřených měření. Uvádí, že

v případě, že výsledek je komparován s výsledkem, který se má projevit v budoucnu, jedná se

o prediktivní validitu.

Vzhledem k cíli této bakalařské práce, kterým je nalezení faktorů měnící chování distributorů

při zhlédnutí videa na YouTube, je validita uplatněna při řazení evaulací diváků do hodnotících

škál podle Likerta. Dalším krokem pro zajištění validity v měření je implementace sales funnelu

do hodnotících škál.

2.3.1 Sales Funnel

Tyinternitty (2018) prezentuje sales funnel jako model zvaný „prodejní trychtýř“, který

představuje provedení zákazníka od získání jeho pozornosti, až po nákupní konkluzi. Je často

používán jako grafický prvek obchodních prezentací a CRM systémů. Jeho konicita vyjadřuje

zásobník vyhlídek a příležitostí, do kterého se na širším konci dostávají vyhlídky ("feeding the

funnel"), a následně průchodem jednotlivých fází vyznačujících se obsahem nových informací

a úvah vedoucí k nejužšímu cíli, kterým je samotný prodej. Na obrázku tři je znázorněn model

a posloupnost tohoto principu.

16

Obrázek 3 Sales funnel

Zdroj: https://tyinternety.cz//

Tento model se skládá ve své základní verzi ze čtyř posloupných kroků:

1. Awereness-Povědomí

2. Consideration-Zvážení

3. Decision-Rozhodnutí

4. Action-Akce

Brock (2019, str. 56) doporučuje představit si sales funnel jako trychtýř se zákazníky. Do tohoto

trychříte se nasypou všichni zákazníci širokým otvorem, a pomocí jednotlivých

marketingových kroků stávají z těchto obecných zákazníků našími leady. Jako příklad uvádí

videa Tai Lopeze na YouTube, který se s použitím sales funnel proslavil, i přes fakt, že tyto

videa byly lživé. Brock (2019) popisuje, jak Lopez využil získání pozornosti sledujících pomocí

výrazných prvků v pozadí, například luxusní vůz a dům, které nebyly jeho, nicméně pozornost

získal. Akci pak docílil tím, že nabízel seminář zdarma, a tím se dostal k osobním údajům jeho

klientů.

2.3.1 Statistické metody a párový t-test

Pro identifikaci faktorů měnících chování distributorů v této bakalářské práci je použit

statistický párový t-test. Chrástka (2016, str.63) popisuje statistické testy jako prostředek pro

zjištění, zda mezi dvěmi měřenými soubory existuje statisticky významný vztah. Uvádí, že

pokud tvrdíme, že určitý výstup empirického šetření je statisticky významný (signifikantní),

znamená to, že je velmi vysoká míra pravděpodobnosti, že se nejedná o náhodu. Dilema ve

statistických testech má vždy probabilitní známky. Cituje, že pravděpodobnost

nekompetentního zamítnutí nulových hypotéz se nazývá signifikance (významnost), hladina

významnosti pak udává velikost rizika chyby, a nazýváme ji hladinu významnosti. Neubauer et

al. (2016, str. 194) pak udává jako nejnižší hladinu významnosti p hodnotu, která zároveň určuje

možnost zamítnutí nulové hodnoty.

Důležitost t-testu potvrzuje také Wolker (2013, str. 158) tvrzením, že pokud jsou dva zkoumané

soubory rozdílné., t-test to zjistí.

Chrástka (2016, str. 64) upozorňuje na možnost chybovosti při provádění t-testu. Jako chybu

prvního druhu zmiňuje hodnotu označovanou jako α, a určující neoprávněné zamítnutí 

17

hypotézy, ačkoli je správná, a její velikost je dána hladinou významnosti. Nejčastější hodnota

chyby prvního druhu se při hladině významnosti 95 % udává α=0,05.

2.3.2 Korelace

Korelační vztahy popisuje Walker (2013, str. 165). Uvádí, že

korelační koeficient ukazuje závislost mezi dvěmi proměnnými.

V grafickém znázornění jedna je přehledně vyjádřena lineární závislosti dvou statistických

veličin.

Graf 1 Korelační závislosti

 ● ●

 ● ● r = - 1

 ● ●

 ● ●

 ● r = + 1 ●

 ● ●

 ● ●

 ● ● ● ● ● r = 0

 ● ● ● ●

 ● ● ● ● ●

 ● r = + 0,8 ● ●

 ● ● ● ●

Zdroj: vlastní zpracování

Z grafu lze vyčíst závislost proměnných, kdy přímka vyjadřuje lineární vztah, a bodu v blízkosti

této přímky představují odchylku, jejíž vzdálenost od přímky vyjadřuje míru vzájemné

závislosti.

Souhlasí také Fotr et al (2009, str. 143), a dále udává, že korelace slouží k vyjádření lineárního

typu závislosti, kde se závislost dvou veličin předpokládá. V opačném případě korelace nemůže

určit relevantní výsledky. Toto tvrzení podporuje Walker (2013, str. 169) a uvádí, že než

zhodnotíme výsledek korelace, je potřeba logicky se zamyslet nad tím, zda vztah mezi

veličinami skutečně existuje, nebo je výsledek pouhou náhodou. Dále Wallker (2000, str. 168)

vysvětluje jednotlivé korelační vazby-pro korelační koeficient je charakteristické, že nabývá-li

hodnot od -1 do +1, jde o dokonalý lineární vztah, ať už kladný, či záporný. V případě kladné

korelace hodnoty obou proměnných společně stoupají, v případě záporné korelace hodnota

jedné proměnné stoupá, a jiné klesá. Pokud lineární vztah mezi proměnnými neexistuje, r=0.

Toto dále upřesňuje Fotr et al (2009, str. 145), a uvádí, že korelační koeficient s hodnotou 0,25

udává velmi slabou míru závislosti, s hodnotou 0,5 silnou míru závislosti, a s hodnotou 0,75

velmi silnou míru závislosti, a výsledek může mít kladné i záporné hodnoty. 

18

Pro výpočet korelačního koeficientu v této práci byl použit software IBN SPSS, avšak spíše pro

přesnost měření, a pro kontrolu vlastních výpočtů. V případě nemožnosti využít software, lze

postupovat tradičně podle Pearsonova korelačního koeficientu (www.matematickabilogie.cz).

Výsledkem rovnice je vždy hodnota v rozmezí -1 až +1. Hodnota blížící se 1, nebo 1,

ukazuje na přímou závislost. To znamená, že pokud se zvyšuje hodnota první proměnné,

zvyšuje se také druhá proměnná. V případě, že hodnoty jsou -1 nebo se blíží této hodnotě,

korelační koeficient vypovídá o nepřímé korelaci, to znamená, že pokud se zvýší hodnota jedné

proměnné, hodnota druhé proměnné bude klesat. V případě, že se hodnoty r korelačního

keoficientu blíží 0, korelace je nevýznamná, v případě, že r=0 nelze hovořit o korelaci.

2.4 Metodika

Metodika této bakalářské práce je dokladem toho, že provedené postupy jsou schopny měřit

výstup, nemohou obsahovat chybu, což znamená splnit hlavní cíl práce.

Teoretická část této bakalářské práce byla zaměřena na komparaci publikací autorů s použitím

co nejaktuálnějších zdrojů. Velká část druhé části této práce je komparace výzkumných prací

získané na ScienceDirect prostřednictvím knihovny AV ČR, které slouží jako vzor pro vlastní

empirické šetření.

Tématická orientace teoretické části práce je zaměřena na zjištění faktorů způsobující a měnící

chování uživatele po shlédnutí motivačního videa na YouTube v oblasti fitness. Důvodem této

identifikace je ochota sledujícího sdílet své zkušenosti s jinými online uživateli v globálním

prostředí. V teoretické části bylo zjištěno, že tyto faktory vytváří velmi kvalitní formu

komunikačního kanálu jako prodejního nástroje prostřednictvím WOM, WOMM, s-WOM a eWOM.

Základem výzkumu pro tuto práci byl sběr dat, jejich následné třídění, a v závěru vyhodnocení

pomocí statistických výpočtů, konkrétně korelačního koeficientu a párového t-testu. Důvodem

použití právě korelace bylo nalezení vzájemných vazeb v kategoriích, použití párového t-testu

poskytlo naopak důkaz o existenci signifikantních rozdílů v kategoriích.

Sběr dat pro empirické zjištění byl v této práci proveden prostřednictvím rozboru a komparace

komentářů, které vyjádřili diváci při sledování tři motivačních videí, s cílem identifikace jejich

účinků na následné chování. Videa byla vybrána záměrně s odlišností stylu komunikace vůči

divákům z toho důvodu, aby bylo nalezeno co nejvíce projevů chování, které lze následně mezi

sebou komparovat, a odvodit z nich pozitivní účinky na následný nákup a doporučení.

Jako první video bylo zvoleno video, obsahující propagaci MLM Herbalife-Herbalife

Montreal Canada Ind. Member C. Arthur-Quick Workout by Samantha, viz příloha 1 na

straně I. Toto video je kompletně zaměřeno na cvičební program, který provádí protagonistka

ve věku přibližně 30 let, sportovní postavy, s velkým elánem ke cvičení. Z tohoto cvičebního

programu je zřejmá publicita produktů Herbalife, možného úbytku váhy a zdravého životního

stylu, zajištěným užívání právě produktů Herbalife. V úvodu cvičení protagonistka zmiňuje

ůspěšnost tohoto MLM, délku působení na trhu, i globální rozšířenost. Majoritní část videa je

pak pouze o cvičení. Video je natočeno spíše profesionálním způsobem, ve cvičebním sále

s velkými reklamími banery značky v pozadí. Celkový počet shlédnutí videa je

1 997 794 zhlédnutí, zveřejnění videa bylo 6.2.2015, ochotu podělit se o informace, tedy

celkový počet komentářů bylo 360.

19

Druhým vzorkem pro tuto práci bylo vybráno video propagující MLM Valentus-SHOCKING

TRUTH-My valentus 100 % honest review, viz příloha 2 na straně I. Také v tomto videu se

jedná o propagaci značky MLM, konkrétně produkty zajišťující snížení hmotnosti založeny na

bázi kávy. V tomto videu je protagonista také žena, ve věku přibližně 20-25 let, asijského

původu, a příjemného vzhledu. Video je provedeno pouze formou ústní komunikace, kdy

protagonistka popisuje svou osobní zkušenost s produktem, uvádí informace k použití

produktu, a rozebírá složení, a popisuje postup přípravy. Video je spíše amatérské úrovně,

pořízeno v domácím prostředí. Počet shlédnutí tohoto videa bylo 55 864 zhlédnutí, zveřejnění

proběhlo 15.6.2019, a ochotu sdílet komentář projevilo 168 sledujících.

I Tried The 7- Minute Workout For A Month — Here's What Happened, viz příloha 3 na

straně II, je název třetího videa z výběru pro empirické srovnání. Protagonistou je zde muž, ve

věku okolo 40 let, sympatického vzezření. Ve videu protagonista popisuje i předvádí svou

zkušenost s cvičebním programem „7 minute Workout in 30 day“. Video je situováno do

domácího prostředí s některými prvky profesionálního zpracování-titulky, záběry s jiných

prostředí apod. Zveřejnění videa bylo uskutečněno 30. 6. 2017, v celkovém počtu 3 733 732

zhlédnutí, a s 1243 komentáři.

Empirická část práce je rozdělena na několik sekcí. V první sekci je proveden rozbor recenzí

jednotlivých videí. Rozčlenění komentářů bylo provedeno ve dvou fázích. První bylo jejich

zařazení do kategorií, následně pak v těchto kategoriích do škál.

Kategorie byly seřazeny s použitím prvků sales funnelu. Tento model v přeneseném významů

škál představuje posloupnost v získávání leadů, kde kategorie číslo jedna-spokojenost

s protagonistou představuje podvědomí (awereness), kategorie dvě-bude cvičit představuje

zájem (interest), kategorie tři-vyjadřuje touhu (desire), a poslední kategorie-bude doporučovat,

vyjadřuje akci (action). Pro třídění recenzí do škál, je použita Likertova pětistupňová škála,

která reprezentovala polaritu u jednotlivých kategoríí od kladných postojů posunem k druhému,

tedy pólu představujícím negativní postoje. Škály byly rozlišeny s použitím sales funnelu, který

je popsán v teoretické části. Použití tohoto modelu zároveň podpořilo validitu výzkumu. Škály

jsou rozděleny na čtyři kategorie. U kategorie „Spokojenost s protagonistou“ jsou

identifikátory rozděleny na velice líbí, spíše líbí, neutrální, spíše nelíbí a absolutně nelíbí.

Kategorie „Bude cvičit“ zahrnuje škály rozhodně bude, spíše bude, neutrální, spíše nebude,

rozhodně nebude. Kategorii „Koupí brand“ jsou zastoupeny škálami rozhodně koupí, spíše

koupí, neutrální, spíše nekoupí, rozhodně nekoupí. Poslední kategorie „Bude doporučovat“

je rozdělena do škál-rozhodně bude, spíše bude, neutrální, spíše nebude, rozhodně nebude.

Pro každé video je vybráno cca 40 komentářů. Následně je proveden rozbor komentářů

přirazením výskytu jednotlivých výroků spotřebitelů, které odpovídaly patřičným škálám.

V případě shody s identifikátorem byly zaznamenány do škály jedničky, v případě absence byly

zaznačeny nuly, viz přílohy 4,5,6, na stranách III-IX. Výskyt znaků je identifikován pomocí

konkrétních výrazů, takzvaných identifikátorů. Tyto výrazy jsou uvedeny v tabulkách.

20

V tabulce číslo jedna jsou zachyceny výrazy pro jednotlivé škály v kategorii „Spokojenost

s protagonistou“:

Tabulka 1 Spokojenost s protagonistou

Škály Velice líbí Spíše líbí Neutrální Spíše nelíbí Absolutně

nelíbí

výrazy Zbožňuji tě Sluší ti to Jen cvičit ti

nepomůže

Jsi skvělý/á Jde ti to Moc jsi

nezhubl

Jsi úžasný/á Jsi dobrý/á Nevypadáš

moc zdravě

Jsi krásný/á Ujdeš Necvičíš

dobře

Děkuji ti Jsem rád/a,

že tě vidím

Zdroj: vlastní zpracování

Do škály neutrální byly zařazeny výrazy, které neodpovídali žádné škále vyjadřující určitý

postoj, ať pozitivní, či negativní. Škála absolutně nelíbí neobsahuje žádné výrazy, protože ve

vzorku komentářů nebyly tyto identifikátory nalezeny V tabulce číslo dvě jsou zaznačeny

výrazy, které se objevily ve škálách kategorie „Bude cvičit“:

Tabulka 2 Bude cvičit

Škály Rozhodně

bude

Spíše bude Neutrální Spíše nebude Rozhodně

nebude

Výrazy Cvičím už 14

dní

Děkuji za

video

hmmm Nikdy z gauče

nevstanu

Měsíc a 10

kilo dole

Skvělé video Znám

účinnější

cviky

Nemám na to

cvičíme i s

kamarádkou

Úžasné video Nic extra

Cvičím 3 serie Asi to zkusím Moje cvičení

je lepší

Cítím se po

cvičení

mnohem lépe

Vypadá to

dobře

Vypadá to

nesnadně

Zdroj: vlastní zpracování

Také v této kategorii nebyly zaznamenány výrazy odpovídající škále rozhodně nebude, avšak

byly poznačeny výrazy, které by tento postoj identifikovaly.

21

V tabulka číslo tři jsou výrazy odpovídající jednotlivým škálám v kategorii „Koupí brand“:

Tabulka 3 Koupí brand

Škály Rozhodně

koupí

Spíše koupí Neutrální Spíše nekoupí Rozhodně

nekoupí

Výrazy Už mám

objednané

balení

Díky za

recenzi

Moc tomu

nevěřím

Nefunguje to

Těším se, až

dorazí moje

objednávka

Díky za video Mám jiný

způsob

Je to jen

falešná

reklama

Věřím tomuto

produktu

Asi to zkusím,

potřebuji

zhodit

Cvičení je

lepší

Tahají z lidí

jen peníze

Produkt

podporuje můj

metabolismus

Známý už si to

pořídil

Majitel celé

sítě je sám

tlustý

Zkusil jsem to

už včera

Zdroj: vlastní zpracování

Výrazy pro kategorii „Bude doporučovat“ a jejich následné zařazení vyplývaly z vyjádření

kladného či záporného postoje a jeho intenzity u předešlých kategorií. V případě velice

kladného postoje s některou z kategorií „Koupí brand“, či „Bude cvičit“ byly zaznamenány

výskyty ve škálách rozhodně bude doporučovat a spíše bude doporučovat, v případě záporných

postojů byly výskyty zaznačeny směrem k opačném pólu škály, tedy do spíše nebude

doporučovat a rozhodně nebude doporučovat.

Poté je provedena kvantifikace záznamů a rozdělena na dvě části-absolutní četnosti pozitivních

reakcí a absolutní četnosti postojů negativních. Z těchto absolutních četností je následně ručně

vypočtnen výběrový průměr, rozptyl a směrodatná odchylka. Pro výpočet rozptylu byl použit

vzorec (Laurenčík, 2018):

𝜎

2 =

1

𝑛

∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅)

2

𝑛

𝑖=1

Kde:

σ je rozptyl

n je množina všech prvků v souboru

(𝑥𝑖 − 𝑥̅) je odchyl prvku od průměru

Směrodatné odchylky, která je druhou odmocninou z rozptylu je použit pro zjištění existence

případných extrémních hodnot, které by vypovídaly o možné chybovosti v měření. Následně

jsou zpárovány videa mezi sebou tak, aby každé tvořilo dvojici s jiným videem. Jako finální

krok je proveden pomocí software IBM SPSS párový t-test. Pomocí párového t-testu je 

22

prokázána absence či přítomnost signifikantních rozdílů mezi jednotlivými páry videí

na hladině významnosti 95 % a chybou α=0,05.

Následně je provedena analýza provedeného měření. Je znovu prověřen rozbor jednotlivých

komentářů, a následné přiřazení výrazů do škál. Je znovu proveden rozbor významných částí

teorie, a komparován s provedením empirického šetření. Výsledek analýzy prokázal možnost

výskytu nepřesností.

Výsledky analýzy:

1. Nepřesnosti ve vybraných komentářích-některé použité komentáře nemohly obsahovat

vypovídající hodnoty z toho důvodu, že vyjádření nesouviselo vůbec s videem.

2. Některé komentáře byly příliš stručné, pro určení vypovídající hodnoty.

3. Do škál byly zaznačeny jedničky vypovídající výskyt identifikátoru do více škál

najednou-příklad: zachycení identifikátoru ve škále rozhodně líbí byl automaticky

kalkulován také jako jev hodící se do škály spíše líbí, bez odpovídajícího identifikátoru.

Vzhledem k výsledkům analýzy je jako vhodné řešení zvoleno zhotovení nového, tedy

závěrečného testu. Jedná se konkrétně o přezkoumání kompletního seznamu komentářů u videí,

výběr pouze těch komentářů, které mají pro výzkum vypovídající hodnoty. Zbytek výzkumu je

proveden shodně jako u prvního testu, s rozdílem vyčíslením také relativní četností, která je

možným identifikátorem sloužící k naplnění cíle práce. Předešlý test je využit jako pre-test,

slouží ke komparaci závěrečných výsledků.

Závěrečný test

Postup závěrečného testu probíhal obdobně jako u pretestu. Jako základní data sloužily opět

komentáře k videům, která byla následně zaznamenána do škál. Jednotlivé odpovědi již nebyly

jako u pretestu řazeny do více škál, ale výrazy byly striktně přiřazeny pouze odpovídající škále,

a to v souladu s obsahovým či kontextovým významem, případně podle obsahu identifikátorů,

viz tabulky identifikátorů v pretestu. Dalším rozdílem bylo po prozkoumání všech vybraných

recenzí, odebrání některých nevhodných recenzí, to znamená, příliš krátkých nebo

nevypovídajících, a nahrazení recenzemi vhodnějšími s ohledem na informace získané

v teoretické části. Video, které bylo propagací značky Valentus bylo z důvodu jeho stažení

z YouTube nahrazeno obdobným videem pro tento Brand-Lose Weight in One Week (Valentus

Coffee Side Effects, Review and Tips) 2019. Zpracování dat bylo rozděleno na dvě části.

Nejdříve byla provedena kalkulace četnosti včetně rozčlenění na kladné a záporné, shodně

s pretestem. Tato kalkulace slouží jako prvotní ukazatel reakcí sledujících, zda jejich postoje

jsou spíše kladné, záporné nebo neutrální. K nalezení faktorů měnící postoje sledujících však

tyto ukazatele nejsou dostačující, proto jako další volba byly použity statistické metody

korelace a párový t-test. Korelace zde byla použita v souladu s výsledkem v teoretické části,

kde bylo zjištěno, že korelace se mohou použít pro nalezení vzájemného vztahu u veličin, které

zřetelně mohou mít vzájemnou souvislost. Naopak signifikantní rozdíl byl použit proto, aby

prokázal existenci významných rozdílů, které se mohou mezi jednotlivými katageroimi

vyskytovat.

Vzhledem k rozdílným hodnotám se navazující statistické výpočty již zabývaly pouze

možnostmi a) ve škálách z důvodu nepatrného výskytu odpovědí v ostatních škálách. Na

základě získaných hodnot a byl proveden párový t-test včetně korelací pomocí software IBM

SPSS. Komparace hodnot v závěrečném testu byla také rozdílná-porovnávaly se všechny škály

u všech videí, s očekávaným výstupem ukazatelů přesnějších, než v předešlém testu. Konkrétně

se očekávání vztahovalo na nalezení nejen rozdílů, které by určovaly rozdílné segmenty, ale 

23

pomocí korelace byly nalezeny také shody, které by mohly podpořit vzájemné působení dvou

faktorů.

3 Praktická část

Praktická část této bakalářské práce přímo navazuje na část teoretickou, ve které byly pomocí

rešerše nalezeny základní faktory, které přímo ovlivňují lidské vnímání, ochotu, ale naopak také

neochotu vyjádřit svůj názor veřejně v rámci internetového portálu YouTube. Významné

skutečnosti vyplývající z teorie jsou postupně komparovany s naměřenými výsledky

v praktické části.

Hlavním cílem této části je potvrdit či vyvrátit tvrzení, které vylynulo z teoretické části pomocí

statických výpočtů. Mezi statistickými veličinami byl zvolen výpočet koeficientu korelace,

který umožňuje zjištění souvislosti mezi dvěmi veličinami, případně jevy. Párový t-test

prokazuje signifikantní rozdíl při hladině spolehlivosti 95 %, kde platí α ≤ 0,05. Dále byla

provedena kalkulace absolutních četností, rozptylu, a směrodatné odchylky. Výpočet rozptylu

a směrodatné odchylky byl proveden z toho důvodu, aby potvrdil nepřítomnost nežádoucího

odklonění v hodnotách.

Zároveň je úkolem specifikovat exaktně klíčové faktory měnící chování uživatelů. Úvod této

části je věnován povrchní kontrole dat, kde jsou prezentovány výsledky výzkumu včetně

grafického znázornění, které je provedeno podle postupu uvedeném v metodice. Následuje

kontrola získaných dat, které byly vypočteny podle potupu popsaném v metodice.

Celá praktická část je provedena jako výzkum v souladu se strategií MBO. Při každém novém

zjištění je tedy provedena analýza získaných výsledků, a v případě nalezení nepřesností, které

by následně mohly ovlivnit finální výsledky, bude celý postup proveden znovu. Závěrečné

kapitoly praktické část jsou zaměřenay na implementaci statisticky potvrzených fatorů do

akviziční, postojové a obratové charakteristiky sítě, a komercionalizaci této sítě.

3.1 Povrchní kontrola dat

V této části praktické části jsou představeny veškeré výsledky empirického šetření. První část

se zabývá výsledky, které vyplynuly z pretestu. Tento pretest byl následně v souladu se strategií

MBO podroben analýze, která prokázala při kontrole nedostatky v zařazení sdílených

komentářů respondentů do škál. Konkrétně bylo zjištěno, že výskyty byly zaznamenány do

dvou škál, ačkoli výraz odpovídal pouze jediné škále. Pro uvedení příkladu, pokud byl nalezen

identifikátor pro nepozitivnější škálu, byl výskyt zaznačen také do škály méně pozitivní. Toto

zařazení by tedy mohlo vést ke zkreslení výsledků. Celý výzkum byl tedy proveden znovu

v závěrečném testu. V obou případech byly jako základní data, ze kterých jsou odvezeny

výstupy, použity komentáře na tři videa, která svou odlišností měla prokázat, které faktory

právě ve sdílených komentářích mění chování distributorů do té míry, že jsou ochotni sdílet své

poznatky, především kladného charakteru. Jednotlivé sdílené komentáře u videí byla podrobena

analýze, a podle identifikátorů, které jsou součástí tabulek v metodice, byly tyto komentáře

zařazeny do škál ve stupnici. V závěrečném testu pak jsou nalezeny výsledky, které jsou

naplněním hlavního cíle této bakalářské práce. 

24

3.1.1 Pretest

Emprirické šetření pretestu bylo postaveno na prozkoumání komentářů u třech videí vysílaných

prostřednictvím kanálu Youtube. První video-Herbalife je zaměřeno pouze na cvičení, avšak

s obsahem reklamních a propagačních prvků značky. Celkový počet shlédnutí videa je

1 997 794 shlédnutí, zveřejnění videa bylo 6.2.2015, ochotu podělit se o informace, tedy

celkový počet komentářů bylo 360.

Každá z recenzí u příslušného videa byla podrobena šetření. Výsledkem bylo nalezení

identifikátorů, které byly tabulkově popsány v kapitole metodika, a které umožňovaly zařazení

do škál. V případě nedostatečného množství identifikátorů byly komentáře posuzovány podle

významu, který vyplýval z celkového kontextu, kdy podle vyjádřeného nadšení či naopak

nechutě byly také zařazeny. U recenzí, u kterých nebyl zaznamenán výskyt identifikátorů, ani

v celkovém kontextu známky postoje sledujících, byly jedničky zařazeny do škály neutrální.

Tato neutrální škála u všech kategorií následně nebyla předmětem kalkulaci, neboť pro tuto

práci neposkytovala vypovídající údaj. Rozdělení komentářů do škál je součástí přílohy, viz

tabulky 6,7,8 na straně III-IX.

V pretestu jako vypovídající údaj bylo vyhodnotit celkové kladné hodnoty, a oddělit je od

celkových záporných postojů, a následně je pak komparovat vzájemně mezi sebou. Kvantifikaci

kladných komentářů, jako ukazetele prodejního nástroje znázorňuje graf číslo dvě.

Graf 2 kvantifikace kladných hodnot

Zdroj:

vlastní zpracování

Z tabulky je zřejmé, že nejvíce kladných recenzí dosáhlo video Herbalife, jako druhé video 7 minute, a

jako nejhůře hodnocené bylo video My Valentus.

23 26 26 30

15 16 25 28

189

6 9

0 0

20

33

13 19

100

14 16 15 23

9

16 6

15

114

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

prot a prot b cvic a cvic b kup a kup b dop a dop b CELKEM

KLADNÉ HONOTY

HERBALIFE VALENTUS 7MINUTE

25

Tabulka číslo čtyři znázorňuje celkový počet záporných postojů u audience, ručně vypočtený

rozptyl a směrodatnou odchylku.

Tabulka 4 záporné hodnoty

Absolutní četnosti HERBALIFE VALENTUS 7 MINUTE

prot d 0 1 4

prot e 0 0 0

cvic d 0 1 2

cvic e 0 0 0

kup d 8 2 2

kup e 3 2 0

dop d 9 3 3

dop e 3 2 0

Celkem 23 11 11

Výběrový průměr 2,875 1,375 1,375

Rozptyl 3,724 1,06 1,6

Směrodatná odchylka 1,929 1,265 1,265

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka ukazuje na výsledek četností záporných postojů. Video Herbalife je důkazem toho, že

nebyly zaznamenány záporné postoje ani u protagonisty, ani u cvičení, avšak zvýšený výskyt

četností byl zaznačen u kupuje – 8 záporných postojů, a 9 negativ u doporučení Herbalife. Tato

zjištění bude dále prozkoumáno při měření pomocí statistických metod. U videa 7 minute byly

zaznamenány 3 záporné postoje vůči protagonistovi, 2 v kategorii cvičí a kupuje, a 3 v kategorii

doporučuje. U posledního videa My Valentus bylo zjištěno nejméně záporných postojů

k protagonistovi, tedy 1, stejně jako v kategorii cvičí, celkem 4 záporné postoje u kupuje a 5

záporných postojů v kategorii doporučuje. V poměru k celkovému počtu hodnocených

komentářů nejsou záporné četnosti u videí Valentus a 7 minute výrazné.

Tyto výsledky byly následně zpracovány pomocí software IBM SPSS. Byly vytvořeny dvojice

videí, tak, aby každé bylo komparováno s každým, a bylo tedy možné určit případné

signifikantní rozdíly.

Spolehlivý rozdíl na hladině spolehlivosti 95 % byl nalezen u páru Herbalife- 7 Minute, kde

signifikance měla hodnotu p=0,002; tedy platí α ≤ 0,05), viz příloha 7 na straně XV.

Poté byla v souladu se strategií MBO provedena analýza pretestu. Nejprve byly opět zhlédnuty

videa, a pozorováním bylo ověřeno, co může být příčinou nalezení signifikantního rozdílu mezi

videi. Opticky nebylo možné potvrdit zjištění, a z toho důvodu byl opět prověřen celý postup.

Možná chybovost byla nalezena při zařazení jednotlivých komentářů do škál, kde byly nalezeny

nesrovnalosti, popsané v kapitole 3.1. povrchní kontrola dat. Dalším zjištěním, které vyplynulo

u párového t-testu bylo, že pokud by se komparovaly všechny škály, výstupy by mohly

obsahovat skutečně vypovídající údaje, které u porovnání celkových kladných hodnot nejsou

možné. Jako vhodné řešení situace bylo provedení nového, tedy závěrečného testu.

3.1.2 Závěrečný test

Při provedení závěrečného testu byl počátečný výzkum proveden principiálně shodně jako

pretest, tedy s použitím obdobných videí. Změnou zde bylo video propagující značku Valentus.

Video, které bylo podrobeno rozboru v pretestu bylo smazáno, bylo však nahrazeno téměř 

26

stejným videem, vysíláné vůči audienci stejným způsobem. Smazání videa v tak krátkém

časovém intervalu může být důkazem strategie prodeje MLM Valentus. Název tohoto videa je

Lose Weight in One Week (Valentus Coffee Side Effects, Review and Tips) 2019. Video mělo

42 729 zhlédnutí, bylo zveřejněno 2. 10. 2019, s celkovým počtem 137 komentářů.

Jako základní data pro následné kalkulace byly opět použity komentáře všech videí, a ty byly

následně analyzovány, podle stylu a významu jejich obsahu. V tomoto případě byly výskyty

v podobě jedniček zaznamenány pouze do jediné škály, kde prokázaly shodu s použitými

výrazy. Výskyt byl zaznamenám také v případě, že výrok kontextově odpovídal dané škále,

ačkoliv výrazy nebyly zjištěny. Následně byla provedena kalkulace absolutních četností ve

škálách, byl vypočten rozptyl a směrodatná odchylka. Tyto ukazatele byly vypočteny za účelem

zjištění, zda v datech neexistuje případný odchyl od hodnot, což by svědčilo o chybném postupu

měření. a stejně jako v pretestu byly odděleny kladné hodnoty, záporné hodnoty, a hodnoty

vyjadřující neutrální zjištění, nebyly zaznačeny. Toto rozdělení bylo provedeno z důvodu, že

určujícím ukazatelem jsou především kladné recenze, a dále z důvodu, že při hrubém ověření

bylo zřetelné, že komentáře poskytují především uživatelé, kteří chtějí vyjádřit kladnou reakci.

Grafické znázornění absolutních četností kladných hodnot je znázorněno v grafu číslo tři.

Graf 3 kladné hodnoty závěrečný test

Zdroj: vlastní zpracování

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8

Kladné hodnoty

HERBALIFE VALENTUS 7 MINUTE

27

Záporné postoje uživatelů po shlédnutí videí jsou vyjádřeny v tabulce číslo pět. Lze pozorovat,

že v závěrečném testu jednoznačně převažovaly kladné reference.

Tabulka 5 záporné postoje závěrečný test

ABSOLUTNÍ

ČETNOSTI - HERBALIFE VALENTUS 7 MINUTE

prot d 0 0 0

prot e 0 0 0

cvic d 0 0 0

cvic e 0 0 0

kup d 3 1 2

kup e 3 0 0

dop d 6 2 3

dop e 3 2 1

Celkem 15 5 6

Výběrový průměr 1,88 0,625 0,75

Zdroj: vlastní zpracování

Na základě takto získaných hodnot byl opět proveden s použitím softwarového systému IBM

SPSS párový t-test. V tomto závěrečném t-testu však byly zařazeny pouze možnosti v kotvách

a), to znamená kotvy, které byly v jednotlivých kategoriích nejkladnějšími škálami. Tento

postup byl zvolen z toho důvodu, že u dalších kotev na škále byly malé výskyty. Aktivita a

pozitivita respondentů charakterizuje všechny proměnné tabulka přílohy 8 na straně XV. V

pretestu nebyly komparovány všechny škály u všech videí mezi sebou, na rozdíl od šetření

v závěrečném testu. Z tabulky výsledků párového t-testu, který je součástí přílohy v tabulce 12

na straně č. XVI, byly identifikovány spolehlivě odlišné proměnné v párovém t-testu. Dalším

měřením v závěrečném testu pomocí systému IBM SPSS bylo zjištění korelačního koeficientu.

Toto měření mělo prokázat vzájemné vztahy a souvislosti mezi kategoriemi.

Veškeré výsledky korelačních koeficientů jsou součástí přílohy 9 na straně XVI, párová t-test

je následně součástí přílohy 10 na straně XVII.

Nejvyšší kladná korelace byla zachycena u páru v kategoriích bude cvičit a bude kupovat u

videa 7 Minute s hodnotou 0,899. Tato kladná korelace tedy vyjadřuje přímou závislost na

uživatelích, kteří budou cvičit, budou zároveň kupovat produkt.

Druhá nejvyšší kladná korelace byla prokázána u páru protagonista a bude cvičit u videa

Herbalife s hodnotou 0,712. Z tohoto výsledku tedy vyplývá, že protagonistka Herbalife dovede

audienci dovést k cvičení.

Zajímavost byla nalezena u páru 6 mezi koupí Herbalife a bude doporučovat Herbalife

s hodnotou korelačního keficientu 0,454, který přemýšlí nad doporučením po nákupu, protože

má jak spolehlivou korelaci, avšak zároveň vykazuje spolehlivý rozdíl, což ukazuje na

skutečnost, že segment se dále uvnitř rozděluje na další skupinu, která má jiný způsob

pozitivního vnímání než první, a existují tedy rozdílné faktory, které spějí u audience kupujích

k ochotě doporučovat. Z podrobného prozkoumání videa, z jakého důvodu zde mohou v jedné

skupině existovat jiné segmenty, bylo vyšetřeno, že hodnotící mohou sdílet natolik kladný

postoj v protagonistce a cvičení, že cíl směruje právě na tuto stranu, ne však na produkt, který

uživatelé naopak nedoporučují. Jedná se tedy o tzv. „reklamu na reklamu“, a výstup párového

t-testu je důkazem, kde naměřená hodnota p=0,003; tedy platí α ≤ 0,05, a jedná se signifikantní

rozdíl.

28

Zdánlivě protagonista Valentus nebyl pochopen, což prokazuje spolehlivý rozdíl bez shody u

páru 7, ve kterém je komparován protagonista Valentus se cvičením ve videu Valentus, avšak

protagonista v tomto videu necvičí, tedy statistické výpočty ihned identifikovali spolehlivý

rozdíl, kde naměřená hodnota p=0,012; tedy platí α ≤ 0,05.

Tyto spolehlivé rozdíly byly zachyceny následně také u páru č. 10, kde je komparováno cvičení

Valentus, a bude kupovat Valentus. Také zde statistika prokázala spolehlivou rozdílnost, a také

zde z důvodu absence cvičení poukázala na spolehlivé rozdíly, kde naměřená hodnota p =0,000;

tedy platí α ≤ 0,05.

Z těchto posledních dvou výsledků lze odvodit, že cvičení ve videu je významným prvkem, a

rozhodně je přínosná jeho implementace.

Spolehlivý rozdíl s naměřenou hodnotou p=0,007; tedy platí α ≤ 0,05. se však prokázal

v případě koupí Valentus a bude doporučovat Valentus, které, jak bylo zmíněno výše

neobsahuje cvičení. Tato skutečnost vypovídá o faktu, že pokud sledující nevěnuje svou

pozornost cvičení, je v plně soustředěn na produkt, který si pak koupí. Skutečnost, že nemá

vizuální možnost porovnat výsledek, nechává spotřebiteli prostor pro vlastní imaginaci. Tato

imaginace má za následek koupi produktu, se kterou se však nemusí dostavit požadovaný

výsledek, a tím pádem produkt následně nedoporučuje, a tedy vznikají na dva různé segmety.

3.1.3 Souhrn výsledků výzkumu

Z naměřených hodnot vyplynuly výstupy, které je třeba seřadit, před závěrečným postupem

implementace faktorů do akviziční, postojové a obratové charakteristiky sítě MLM.

Jako významný prvek podpory prodeje fitness doplňků, případně produktů podporující cvičení,

a zde se může jednat o sportovní oblečení, obuv apod., ale i propagace samotného cvičebního

programu, se projevila implementace cvičení pro jeden segment, zároveň však jeho absence,

pro segment, který upřednostňuje spíše vlastní imaginaci. Byla prokázána souvislost mezi

výkonem protagonisty, jeho schopností motivace a ochotou audience cvičit. Z výsledku

komparace dvojice č. 6 koupí Herbalife a bude doporučovat Herbalife však vyplynulo, že

vnímání sledujících bylo silnější vůči protagonistce, než vůči samotné značce produktu. Toto

zjištění vede k výsledku, kde výběr protagonisty a jeho působení na audienci je velice důležitý,

avšak celková koncepce videa se nesmí zaměřovat směrem vyzdvihnutí protagonisty, ale použít

síly vlivu protagonisty na podtržení brandu.

3.2 Akviziční, postojové a obratové charakteristiky

Akvizice v této práci vyjadřuje získávání jednotlivých downlinů pro síť MLM. Jako distribuční

kanál byl zvolen pro jeho popularitu a v souladu s aktuálním trendem internetový kanál

YouTube, a videa vysílané jeho prostřednictvím. V teoretické části bylo zjištěno, že nejlepší

reklamou v dnešní době je sdílení vlastních zkušeností se značkou. Toto sdílení se nazývá

WOMM, a jeho předchůdcem je WOM-word of mauth, tedy „šeptanda“ vztahující se k užití

produktu či služby. V dnešní době, kdy digitalizace přebírá dřívější funkci osobních vztahů, a

komunikace probíhá prostřednictvím internetu, se posouvá také hranice tzv. „známých“, kteří

jsou pro další spotřebitelé i osoby neznámé, pocházejících z jiných národních kultur a zvyků.

Při prozkoumání komentářů ve výzkumné části bylo zjištěno, že osoby, které jsou ochotny

sdílet svůj názor socializují mezi sebou, a bylo potvrzeno zjištění z teoretické části, které

poukazovalo na fakt, že lidé chtějí někam patřit a zařadit se ke skupině lidí, kteří mají stejné

nebo podobné zvyky a užívají tytéž produkty. Jako lingua franca je používána angličtina

(Jenkins, 2007). Rovněž jazyk je vyjádřením sjednocení globálních kultur.

29

Výsledek rešerše v teoretické části přinesl základní charakteristiky postojů, které ovlivňují

chování downlinů sledujících videa, a má tedy přímou souvislost s jejich akvizicí do prodejní

sítě MLM. Tyto charakteristiky vyplvývají z tvrzení:

„Realita“ však nemusí odpovídat skutečné realitě, může se jednat pouze o představu, která je

schopna vyvolat stejné fyziologické reakce (Vysekalová, 2014). Toto tvrzení potvrzují

výsledky statistických dat v emiprické části, které spolehlivě prokázali existenci rozdílných

segmentů u páru č. 12 – koupí Valentus-bude doporučovat Valentus, a prokazují tedy existenci

segmentu., který je silně vázaný právě na imaginaci. Tato imaginace dovoluje „představit si“

výsledek, který se dostaví, pokud uživatel bude produkt užívat, případně se bude účastnit

cvičebního programu.

Vysekalová (2014, str. 126) označuje emoce jako hlavní „motor“ brandu i reklamy. Toto

tvrzení nejvíce potvrzují statistické výpočty u páru č. 1- protagonistou Herbalive a cvičením

Herbalive, kde protagonista svým výkonem, a tedy vyvoláním určitých emocí, dovede audienci

dovést až k cvičení. Statisticky byl tento výsledek ověřen korelačním koeficientem s hodnotou

0,712. Emoční zaujetí lze pozorovat u výsledku páru č. 16, kde protagonista ve videu Valentus

svým cvičením, které v tomto případě bylo zároveň produktem, dovede sledující ovlivnit ke

koupi tohoto cvičebního programu. Zde byla také naměřena nejvyšší souvislost v podobě

kladné korelace s hodnotou 0,899. Tyto emoce však zahrnuji velmi široký pojem, kterého lze

využít z různých aspektů, pokud jako příklad má sloužit skutečnost, nalezenou v teoretické

části, že emoce se zůžují na dvě základní, a těmi jsou láska a strach, je možné vyzdvihnout, co

by člověk ztratil, pokud by přípravky neužíval, a nedbal na své fyzické zdraví, a naopak, co by

mohl získat.

Dalším relevantním indikátorem je tvrzení Vysekalové (2012, str 88), kdy uvádí, že pro

dosažení úspěšnosti procesu vnímání musí zároveň dojít k propojení vnitřního psychického

obrazu o reklamním sdělení a kladnou minulou zkušeností. Potvrzení tohoto výroku je u

statistického zjištění výsledek u páru č. 12 pár Valentus-koupí a bude doporučovat. Zde se

projevili spolehlivé rozdíly, které ukazují na vznik různých segmentů uvnitř skupiny. Ti, kteří

koupili, a to např. právě z důvodu kladné minulé zkušenosti, nemusí být následně spokojeni

s užitím produktu, a tedy nebudou produkt doporučovat. Pokud však budou mít vizuelní

potvrzení kladného účinku na pratagonistovi v podobě jeho pokroku, budou lépe vnímat

propagační sdělení.

Významný detektor pro charakteristiku postojů a faktorů, které mění chování sledujících je

vyjádření Holmese (2017, str. 29) o korelaci vnímání s okolnostmi a prostředím. Dále také

tvrzení, že vnímání je multisensorické. Také tvrzení Vysekalové (2011, str 13), že vnímání je

selektivní, a podněty jsou zpracovány podle jejich významu a propojení osobního zájmu

spotřebitele. Tyto tvrzení je nutné využít při tvorbě samotného videa, kdy prostředí, v němž se

vysílá by nemělo odvádět pozornost sledujícího na jakékoli jiné podněty, tedy mělo by

obsahovat pouze podněty směrující k účinku značky, případně cvičebního programu. Také

protagonista by neměl mít silnější efekt směrem k audienci, než samotná značka. Tyto tvrzení

autorů byly potvrzeny nalezením signifikantních rozdílů v páru koupí a bude doporučovat

Herbalife s naměřenou hodnotou p=0,003 ≤ 0,05= α.

Vysekalová (2011, str. 27) přichází s řešením, jak udržet vnímání spotřebitele ve čtyřech

krocích: manipulace s materiálními podněty, poskytování kvalitních informací, vzbuzováním

emocí a nabídka hodnoty. Pro převedení implementace těchto prvků do videa, což je složitější,

než u osobního setkání, ale můžeme jako materiální podněty použít právě cvičení, nebo

vizualizaci účinků v podobě pokroků u jedince, poskytování kvalitních informací se může

vztahovat na rozbor složení a použití produktu, u cvičení můžeme rozebrat, které cviky působí 

30

na danou svalovou část. Vzbuzování emocí lze vyvolat „příběhem“ v pozadí, například, zhubl

jsem a potkal dívku svých snů, apod. Také tyto návrhy jsou založeny na zjištěných výsledcích.

Pro zachování postupu v rámci strategie MBO, kde je celý výzkum v každém kroku

analyzován, je nezbytné znovu otevřít tabulku kladných hodnot 6 závěrečného testu. Tyto

hodnoty vypovídají o úspěšnosti sdělení ve zkoumaných videích.

Tabulka 6 Absolutní četnosti kladných hodnot závěrečný test

Absolutní četnosti HERBALIFE VALENTUS 7 MINUTE

prot a 23 6 9

prot b 3 4 5

cvic a 26 0 6

cvic b 4 0 13

kup a 15 12 5

kup b 4 13 9

dop a 25 3 5

dop b 4 4 11

Celkem 104 42 63

Výběrový průměr 13,00 5,25 7,88

Zdroj: vlastní zpracování

Největší úspěšnost dosáhlo video Herbalife, v kategorii spokojenosti s protagonistou a ochotou

cvičení, což potvrzuje statistický výsledek-korelační koeficient 0,712. Relevantní výskyty jsou

zaznamenány také u koupí a doporučí Hebalive, s korelačním koeficientem 0,454.

Zajímavé jsou relativně vysoké výskyty v kategorii koupí u videa Valentus. Zde však byl

nalezen signifikantním rozdíl u doporučení, znamená to tedy, že uživatelé sice koupili, avšak

nebyli spokojeni.

Kladná čísla dosahovalo také video 7 minute v kategorii bude cvičit, i bude doporučovat. Zde

také bylo dosaženo největší korelace mezi cvičením a nákupem programu-korelační koeficient

0,899.

Z těchto zjištění lze tedy odvodit základní faktory, které mění chování u dawlinů v multilevel

marketingu po shlédnutí videa na Youtube, a na jejich základě vytvořit návrh pro akvizici

distributorů v MLM.

Videa, která budou sloužit jako akviziční prostředek nových distributorů, budou rozdělena do

dvou katagerorí. První typologie bude obsahovat tyto prvky:

1. Video bude provedeno spíše profesionálním způsobem. Prostředí, vzhledem

k multisensorice vnímání bude „sterilní“, tzn, nebude obsahovat v záběrech nic, co by

mohlo sledujícího odvádět k pozornosti na jiný objekt.

2. Projev protagonisty, nezávislé na genderickém rozlišení, bude cvičební program. Tento

projev bude na jednu stranu strhujícím, aby zajistil ochotu diváků cvičit, na druhou

stranu pozornost bude spjata se značkou-a zde tento brand může znamenat produkt,

nebo samotný cvičební program.

3. Vybraných protagonistů může být několik, genderově smíšených, pro oslovení různých

typologií uživatelů.

4. Ideálním zajištěním pozornosti a ochoty cvičit je např. zveřejněním fotografií buď

samotného protagonisti před absolvováním programu, a po určité době, pro vizuelní 

31

kontrolu účinku produktu či cvičení, nebo lze využít fotografií či videa uživatele, který

produkt užíval, popřípadě cvičil.

Druhý typ videí, které budou vysílány souběžně s videi prvního typu, bude obsahovat tyto

prvky:

1. Stejně jako u prvního typu videí, i zde bude dodržen základní předpoklad

profesionality zpracování, sterilního prostředí, pouze s pozadím obsahujícím

propagaci brandu.

2. Protagonista zde nebude cvičit, bude pouze hovořit o produktu a jeho správném

užívání či postupu. Bude sdělovat užitečné a zajímavé informace, které mají

souvislost buď s užíváním produktu, nebo s cvičebním programem.

3. V pozadí budou umístěny prvky podporující představivost uživatele s výsledkem

užívání tohoto produktu.

3.3 Komercionalizace prodejní sítě

Samotná komercionalizace prodejní sítě je velice rozsáhlý postup, obsahující řadu na sebe

navazujících prvků. Před samotnou komercionalizací je zapotřebí znát odpověď na klíčové

otázky, které zajišťují úspěšnost celého procesu.

Mezi hlavní otázky patří: Kdo má vlastnické právo na know-how, co stojí za nápadem, jaké

řešení produkt přináší, jakou hodnotu přináží spotřebiteli, a proč je lepší než jiné substituty,

pokud se nejedná o nový produkt na nový trh. V tomto případě, kde se jedná o Network

marketing také otázka, proč se stát prodejcem-distributorem právě v této síti.

Hlavní cíle této práce byl zaměřen na navazující část při samotné komercionalizaci, a tím je

akvizice distributorů a downlinů prostřednictvím faktorů, které jsou účinné na změnu jejich

postojů po shlédnutí videa. Záměrem bylo ověřit, zda právě video může být identifikováno jako

fungující komunikační nástroj pro získávání nových členů v MLM.

Úkolem této kapitoly je implementace zjištěných poznatků z teoretické a praktické části do

obchodní sítě MLM. Jak vyplynulo z teoretické části, MLM je víceúrovňová struktura prodeje,

kde požadovaným výsledkem je nejen prodej produktu, ale zároveň získání nových downlinů.

Jako komunikační kanál bylo zvoleno video vysílané prostřednictvím kanálu YouTube.

Základem vytvoření prodejní síě jsou distributoří, kteří byli definováni v měrných škálách jako

akvizitoři, a kteří zároveň udržují opakovaně prodej. Styl získávání distributorů je definován

v kapitole akviziční, postojové a obratové charaktreristiky.

Před závěrečným doporučením pro návrh komercionalizace sítě byly v souladu se strategií

MBO znovu ověřeny zjištěné skutečnosti, které potvrdí, či nepotvrdí úplnost výsledků šetření.

Ze tří vybraných videí, jak již bylo uvedeno, odlišnými mezi sebou svým stylem komunikace,

vyplynuly následující závěry:

Video č. 1 Herbalife: Montreal Canada Ind. Member C. Arthur-Quick Workout by

Samantha. Celkový počet shlédnutí videa je 1 997 794 zhlédnutí, zveřejnění videa bylo

6.2.2015, ochotu podělit se o informace, tedy celkový počet komentářů bylo 360. Pro

ekvivalentní výsledky u komparace s následnými videi, je třeba vytvořit měrnou jednotku.

S ohledem na skutečnost, že video je vysíláno 5 let, je vypočteno poměrné roční shlédnutí.

Samotný počet shlédnutí je sice zajímavý údaj, neboť vypovídá o informaci, že sledující si byly

schopni předat informaci, že toto video může být přínosem, nebo již samotný profil videa 

32

vzbudil zájem, avšak v souladu s cílem této práce je důležitějším ukazatelem, kolik lidí bylo

ochotno sdílet po shlédnutí svůj názor. Pro porovnání s dalšími videi, bude kalkulace odpovídat

poměru celkového počtu sledování a komentářů, a tedy vyplývá:

Průměrné roční sledování videa je 399 559 diváků.

Poměr ochoty sdílení názoru po shlédnutí je 5,55.

Video č. 2 Valentus: SHOCKING TRUTH-My valentus 100 % honest review. Celkový

počet shlédnutí tohoto videa bylo 55 864 zhlédnutí, zveřejnění proběhlo 15.6.2019, a ochotu

sdílet komentář projevilo 168 sledujících. Kalkulace je provedena shodně jako u předchozího

videa, s tím rozdílem, že toto video je zveřejněno velice krátce, konkrétně 9 měsíců. Výpočet

je tedy kalkulován podle optimistického scénáře vývoje počtu sledování. Reálně tato tendence

může být klesající, a výsledek by tedy byl neadekvátní. Z dostupných dat vyplývá:

Průměrné roční sledování videa je 74 485 diváků.

Poměr ochoty sdílení názoru po shlédnutí je 332,5.

Video č. 3 7 minute: I Tried The 7- Minute Workout For A Month — Here's What

Happened. Zveřejnění videa bylo uskutečněno 30. 6. 2017, v celkovém počtu 3 733 732

zhlédnutí, a s 1243 komentáři, kde bude vypočten roční průměr sledování a poměr shlédnutí a

sdílení:

Průměrné roční sledování videa je 1 403 658 diváků.

Poměr ochoty sdílení názoru po shlédnutí je 3 004.

Z těchto údajů vyplývá, že absolutně největší počet lidí, kteří byli ochotni sdílet a napsat svůj

komentář k videu bylo u videa č. 3-7 minute workout s poměrem 3004, druhým bylo video My

Valentus s počtem 332,5, a jako posledním video Herbalife s počtem 5,55.

Nejvyšší kladná korelace 0,899 viz příloha 9 Korelační koeficient, závěrečný test, byla zjištěna

u páru videa 7 minute v kategoriích bude cvičit a bude kupovat. Tato kladná korelace tedy

vystihuje souvislost mezi uživateli, kteří budou cvičit a budou kupovat. V tomto videu byl

detailně zachycen protagonistou jeho třicetidenní výkon u cvičení, který prokazoval zároveň

jeho vlastní pokrok. Lze tedy s jistotou tvrdit, že pokud sledující bude dostatečně motivován

výsledkem cvičení, bude program také kupovat.

Druhá nejvyšší kladná korelace, 0,712 viz příloha 9 Korelační koeficient, závěrečný test, byla

prokázána u videa Herbalife v páru protagonista a bude cvičit. Tento výsledek je důkazem

toho, že pokud protagonista bude schopen provádět dostatečně motivujícím způsobem,

dovede audienci ke cvičení.

Právě však u videa Herbalife se prokázala další korelace 0,454 viz příloha 9 Korelační

koeficient, závěrečný test, v páru koupí a bude doporučovat, avšak zároveň se prokázal

signifikantní rozdíl uvnitř segmentu, kde naměřená hodnota p=0,012 ≤ 0,05= α, viz Příloha

10 Párový t-test, závěrečný test.

Toto zjištění může svědčit o faktu, že audience sice cvičila, avšak po užívání produktu nebyla

dosažena spokojenost s tímto produktem. Lze tedy předpokládat, že výrobek nesplňuje

předkládané účinky.

Tato skutečnost je třeba brát jako jeden z výstražných ukazatelů pro nově založené MLM, které

nemají své produkty ověřené, a chtějí pouze prorazit na trhu. 

33

Styl propagace značky pomocí kanálu YouTube může být velice účinný, avšak při volbě

nevhodného produktu, nabízeného pouze pro „rychlé“ zisky, s nepodloženými účinky, se může

právě díky e-WOM stát fatální.

Toto tvrzení potvrzuje další výsledek statistického měření, kde byl nalezen spolehlivý rozdíl

ve skupinách u videa Valentus, kde naměřená hodnota p=0,007 ≤ 0,05= α, viz Příloha 10

Párový t-test, závěrečný test.

Dalším krokem je rozbor absolutních četností u jednotlivých škál a videí. Seřazení kategorií

bylo provedeno podle prodejního modelu sales funnel-protagonista, který znázorňuje povědomí

(Awereness) v tomto modelu-bude cviči, jež vyjadřuje zájem (Interest)-bude kupovat,

znázorňující stupeň rozhodnutí (Decision)-bude doporučovat, což znamená akce (Action).

Výroky, které vedly k zaznamenání výskytu jsou zřejmé, a není tedy potřeba je podrobovat

dalšímu výzkumu.

U videa Herbalife vyjádřilo kladný postoj k protagonistovi celkem 26 sledujích, následnou

aktivitu cvičení provedlo 30 sledujících. Koupilo 19, a nakonec doporučilo 29 sledujících.

U videa My Valentus vyjádřilo kladný postoj k protagonistovi celkem 26 sledujích. Koupilo

25, a nakonec doporučilo 7 sledujících.

K videu 7 minute vyjádřilo kladný postoj k protagonistovi celkem 14 sledujích, následnou

aktivitu cvičení provedlo 19 sledujících. Koupilo 14, a nakonec doporučilo 16 sledujících.

Nejefektivnějším videem se prokázalo video 7 minute, ačkoli při prvotní kontrole výstupů se

jako video s nejlepšími závěry zdálo Herbalife, které však v poměrové kalkulaci získalo

nejhorší výsledek.

Rozdílnost videa 7 minute od videa Herbalife spočívala v jeho odvozené reklamě. Pro

vysvětlení tohoto výroku to znamená, že protagonista zde nic nenabízel, pouze ukázal, jaký

účinek na něj měl zakoupený produkt, v jeho případě cvičební program. Také video My

Valentus bylo v komplexním měření úspěšnější než video Herbalife, a také provedení tohoto

videa bylo zaměřeno na výklad účinku. Zde sice protagonistka necvičila, avšak podávala

užitečné informace o produktu. Právě z některých komentářu vyznělo, že chybí alespoň

fotografická dokumentace před-po užití produktu.

S ohledem na výsledky korelací a signifikantních rozdílů ve statistických výpočtech lze tedy

navrhnout typologicky odlišné cesty komercionalizace prodejní sítě.

Jak vyplynulo v teoretické části o legislativě MLM, je důležité, aby celá síť byla zaměřena

především na prodej, kde provizní systém z odměňování z prodeje musí být vyšší, než provize

za získávání nových členů. Celý systém odměňování a struktura by neměla obsahovat příliš

složité členění, aby zbytečně nevytvářela bariréru při získávání nových downlinů.

Pokud má být jako hlavní komunikační nástroj použito video, toto video by nemělo primárně

nic nabízet ani propagovat, pouze pro jeden segment ukazovat zřetelné výsledky ve spojitosti

například právě s cvičebním propragrem, a pro druhý segment, který byl prokázán při

statistických výpočtech ponechán prostor pro imaginaci, kde výsledky je tedy schopen si sám

uživatel představit, a je vhodné ho pouze slovně povzbudit, například ve spojitosti s užitečnými

informacemi vztahujícím se k produktu.

Při zavádění do praxe to znamená, že nový členové mohou natáčet svá videa, a je již na jejich

schopnostech, zda budou u produktu vyvíjet nějakou aktivitu, nebo budou pouze slovně

popisovat, jak produkt užívat. Úspěšnost takto vytvořené prodejní sítě, která je založena na

WOMM byla prokázána v statistických výpočtech v praktické části. Rizikovým faktorem by

mohli být však samotní lidé v síti, kteří by mohli chybnými kroky vrhnout negativní vnímání

produktů. Jako ochrana by však mohly sloužit strukturované scénaře, kterými by se měla videa

řídit. Otázkou je, zda by se nevytratila z videí autentičnost, která je vnímáná velice pozitivně 

34

uživateli. Toto téma by ve svém důsledku znamenalo provést další soubor nových měření, které

by mohly na tuto práci navazovat v diplomové práci.

.

4 Závěr

Hlavním cílem této práce je identifikace faktorů, které mění postoje diváků po shlédnutí videa

vysílaném kanálem YouTube. Tato změna postoje, která přechází od shlédnutí k aktivitě ve

formě nákupu a následného doporučení produktu či programu, vytváří základ akviziční a

obratové charakteristiky multilevelové prodejní sítě. Vzhledem k hyperkonkurenci, která je

aktuální realitou trhu, je téma této práce odpovědí na otázky, které mohou být přínosem pro

široký okruh společností.

Konceptuální rámec teoretické části byl naplněn prostřednictvím rešerše sekundárních zdrojů.

Cíl této části tedy spočíval v nalezení charakteristik postojů, které budou uživatelé zaujímat po

shlédnutí videí, které vyplývají ze studií jiných autorů. Byly zde postupně komparovány zdroje

zabývající se word-of-mauth marketingem, který má přímou souvislost s víceúrovňovým

systémem prodeje. Byly zde prozkoumány zdroje, které se zabývali vnímáním, emocemi, jejich

původem, a skutečnosti, které je mohou ovlivnit. Dále zde byly kapitoly, které se zabývaly

ochotou vyjádřit svůj názor na intenetu, a také podněty, které vedou k neochotě tento názor

zveřejnit. V závěru byly krátce představeny použité metody, které prokázaly existenci faktorů

měnících chování diváků sledujících videa vysílané kanálem YouTube. Z teoretické části tedy

vyplynuly následující poznatky:

Nejúčinnějším komunikačním kanálem se prokázal WOMM, který dle statistického výzkumu

zabývajícího se nejefektivnějším marketingovým prostředkem pro malé a střední firmy z roku

2015, zvítězil s úspěšností 28 %, před SEO s 20 % úspěšností, místními online adresáři s 15 %

úspěšností, a E-mail marketingem s 10 % úspěšností.

Přenos WOM v online prostředí umožňuje kanál YouTube, který se svou návštěvností zařazuje

jako třetí největší webovou stránkou na světě s více než miliardovou návštěvností za měsíc a

s více než šesti miliardami hodin videí. Dovoluje také interaktiviní komunikaci jednak mezi

uživatelem a protagonistou videa, ale také vzájemně mezi jednotlivými uživateli, což pozitivně

ovlivňuje samotnou značku.

Jako základní data pro další zpracování v empirické části zde byly podrobeny rozboru

komentáře diváků tří videí, záměrně zvolenými s rozdílným stylem vysílání vůči audienci.

Požadovaným výstupem bylo zjištění, které prvky ve videu spolu vzájemně korelují, a u kterých

lze naopak prokázat signifikantní rozdíl, a tím doložit existenci dalšího segmentu.

První video Herbalife se zabývalo cvičebním programem prováděné protagonistkou. V úvodu

protagonistka sděluje několik informací o úspěšnosti obratu a délky, kdy je na trhu společnost

Herbalife, nezmiňuje však žádné informace o konkrétních informacích týkajících se samotného

produktu. Video je natočeno v tzv. „sterilním“ prostředí, to znamená, že neobsahuje žádné

prvky v pozadí, které by mohli narušit pozornost sledujícího, s vyjímkou velkých banerů

značky Herbalife. Výkon protagonistky byl v empirickém šetření prokázán jako velice

motivující, a výsledkem bylo dovedení audience ke cvičení průkazně doloženo korelačním

koeficientem 0,712 v rámci statistických výpočtů. Signifikantní rozdíl byl však nalezen

v tomto videu u komparace páru koupí a bude doporučovat, kde byla vypočtena hodnota

p=0,003; tedy platí α ≤ 0,05, a byl tedy prokázán signifikantní rozdíl. Tento výsledek znamená,

že ne všichni, kteří nakoupili byli následně spokojeni s užíváním produktu, a může tedy zároveň

dokazovat nekvalitní produkt. Toto video je zároveň důkazem skutečnosti, že ačkoli používáme 

35

statistické metody k potvrzení výsledků, je nutné se nejdříve logicky zamyslet nad tím, jaké

data do software vkládáme. Zda tyto data skutečně vzájemně souvisí, případně, zda existuje

jiná okolnost, která by mohla výsledky ovlivnit.

Druhé video My Valentus neobsahuje cvičební program. Protagonistka zde uvádí užitečné

informace týkající se užívání a složení produktu na hubnutí. Prostředí, ve kterém je natočeno je

neprofesionální úrovně v domácím prostředí, avšak záběr neobsahuje mnoho prvků v pozadí,

které by mohly odvolat divákovu pozornost. Je zde potvrzeno zjištění z teoretické části

Vysekalové (2011) o vhodnosti manipulace s materiálními podněty. V tomto případě byl použit

samotný produkt, který měla protagonistka stále v ruce a ukazovala jeho dávkování apod.

Přestože v tomto videu nebyl jako motivátor použit cvičební program, dovedla protagonistka

přimět audienci k nákupu. Signifikantní rozdíl byl nalezen v páru koupí a bude doporučovat,

kde byla hodnota p=0,007; tedy platí α ≤ 0,05. Toto zjištění potvrzuje nespokojenost

s užíváním produktu.

Ve videu 7 minute je jako produkt nabízen cvičební program jako hlavní produkt, konkrétně

sedmiminutové cvičení, které se má provádět každý den po dobu třiceti dnů, aby bylo dosaženo

efektu. Protagonistou je charismatický muž s nadváhou. Prostředí zde obsahuje mnoho objektů

v pozadí, které mohou odpoutat pozornost, včetně samotného protagonisty, který svým oděvem

odvádí vnímání sledujících na jiné prvky. Přesto protagonista dovede dovést audienci ke

cvičení. Toto tvrzení je potvrzeno nejvyšším kladným korelačním koeficientem 0,899.

Výstupem této bakalářské práce bylo nalezení faktorů, které mění chování a postoje u

sledujících videa prostřednictvím komunikačního kanálu YouTube. Tyto postoje mají vliv na

akvizici produktu či služby, a zároveň na nové downliny, tedy nové klienty, a tito mají následně

vliv na obrat. Níže jsou uvedeny ty z postojů, které tuto posloupnost naplňují lépe, či

průkazněji, než jiné, a přecházejí tedy od postoje k obratu. Zároveň jsou základem samotné

komercionalizace sítě MLM.

Jedním z faktorů se potvrdilo patřičné nadšení, které je schopen přenášet samotný protagonista

videa, výkon protagonisty však musí pouze podporovat značku. Dalším faktorem je velice

nenásilná propagace značky, kde pro jeden segment je potřeba ukazovat na konkrétní prvky

užitku či pokroku při užívání produktu, u druhého segmentu se prokázal užitečný prostor pro

vlastní imaginaci spotřebitele. Ideálním způsobem bylo prokázáno propojení prezentace

produktu welness s cvičebním programem pro jeden segment, pro jiný segment naopak

informovat uživatele o podrobnostech a užitečných informacích vztahujích se k užívaní

produktu či programu. Nejdůležetím faktorem se prokázala kladná zkušenost jiných uživatelů,

a zde se nemusí jednat nezbytně o osoby, který spotřebitel musí znát. Mohou jimi být osoby

vzdálené, a to jak kulturou, tak jazykově. Ke sblížení zde dochází recenzí k produktu, které

daná osoba také užívá, a má s tímto produktem zkušenost. Vnímaná hodnota přichází

prostřednictvím digitální komunikace vyjádřené prostřednictvím universálního jazyka,

angličtiny skrze globální trh.

Počet shlédnutí, a poměr shlédnutí s počtem komentářů prokázalo nesrovnatelně větší účinek u

takzvaných sekundárních propagací, kterými jsou videa zaměřená na popis zkušeností

s užíváním produktu, případně zkušeností se cvičebním programem, před videi, které jsou

primární reklamou na výrobek. Uživatelé těchto videí prokazují větší ochotu videa komentovat,

a účastnit se tedy WOM, přidávat své komentáře, s obsahem žádostí o radu, jak produkt užívat,

případně jak cvičit. Těmito komentáři a jejich četností přispívají ke kladnému vnímání

produktu.

V návaznosti na předchozí tvrzení je však velice důležitým faktorem, a zároveň se pak

prokázala důležitost kvality nabízeného produktu. Pokud chce firma, či jedinec nabízet produkt, 

36

musí si být jist jeho kvalitou a příznivými reakcemi s jeho užíváním. V opačném případě se

nemůže o účinný reklamní nástroj v podobě WOM marketingu opírat.

Závěrečným doporučením této bakalářské práce, je tvrzení, že tento postup a jeho výsledky lze

aplikovat u obecného efektu reklamního sdělení na spotřebitele, nejen tedy v MLM. Další

využití této práce je použití samotného výzkumného postupu, který lze aplikovat při jiném

empirickém šetření. 

Literatura

Monografie

BORŮVKA, Petr. Mozek. Praha: Grada Publishing a.s., 2017. ISBN 978-80-267-8743-2.

BROCK, David. Sales Funnel Authority: Discover The Secrets To Creating A Sales Funnel.

Scribl, 2019. ISBN 978-16-334-8162-6.

DAMASIO, Antonio. Descartes’Error: Emotion, Reason and Human Brain. Antonio R.

Damasio, MD, 1994. ISBN 80-204-0844-8.

HOLMES, Janet et al. An Introduction to Sociolinguistic, fift edition. Routlege. 2017. ISBN

978-1-138-84500-8.

HNILICA, Jiří et al. Aplikovaná analýza rizika ve finančním management a investičním

rozhodování. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2014. ISBN 978-80-247-

5104-7.

CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu. Základy kvantitavního výzkumu, 2.,

aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2016. ISBN 978-80-247-5326-3.

JANOUŠEK, Jaromír. Psychologické základy verbální komunikace. Praha: Grada Publishing

a.s., 2015. ISBN 978-80-247-9851-6.

JEDLIČKA, Richard et al. Pedagogická psychologie pro učitele. Psychologie ve výchově a

vzdělávání. Praha: Grada Publishing a.s., 2012. ISBN 978-80-271-2164-9.

KARLÍČEK, Miroslav et al. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 2.

Praha: Grada Publishing a.s., 2016. ISBN 978-80-247-5769-8.

KARLÍČEK, Miroslav et al. Základy marketingu. Praha: Grada Publishing a.s., 2018. ISBN

978-80-247-4208-3.

LAURENČÍK, Marek. SQL. Podrobný průvodce uživatele. Praha: Grada Publishing a.s., 2018.

ISBN 978-80-271-2155-7.

LOJA, Radka. Emoce pod kontrolou. Pět kroků ke zvládání emocí. Praha: Grada Publishing

a.s., 2011. ISBN 978-80-271-2978-2.

LOŠŤÁKOVÁ, Hana et al. Nástroje posilování vztahů se zákazníky na B2B trhu. Praha: Grada

Publishing a.s., 2017. ISBN 978-80-271-9799-6.

MAREŠ, Petr. Úvod do lingvistiky a lingvistické bohemistiky. Praha: Nakladatelství Karolinum,

2014. ISBN 978-80-246-2640-6.

PILAŘOVÁ, Irena. Jak efektivně hodnotit zaměstnance a zvyšovat jejich výkonnost. Praha:

Grada Publishing a.s., 2012. ISBN 978-80-247-2042-5.

PLHÁKOVÁ, Alena. Dějiny psychologie. Praha: Grada Publishing a.s., 2006. ISBN 80-247-

0871-X.

POKORNÝ, Jan. Linvistická antropologie. Jazyk, mysl a kultura. Praha: Grada Publishing a.s.,

2010. ISBN 978-80-247-2843-8.

POLÁČKOVÁ, Iva. Emoce. Regulace a vývoj v průběhu života. Praha: Grada Publishing a.s.,

2011. ISBN 978-80-27-0975-3.

PŘIKRYLOVÁ, Jana. Moderní marketingová komunikace: 2., zcela přepracované vydání.

Praha: Grada Publishing a.s., 2019. ISBN 978-80-247-5769-8.

SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií. Nejpoužívanější metody a techniky. Praha: Grada

Publishing a.s., 2014. ISBN 978-80-247-3568-9.

SEITL, Martin. Testové psychodiagnostické metody pro výběr zaměstnanců. Olomouc:

Modularizace manažerského a psychologického vzdělávání, 2015. ISBN 978-80-244-4513-7.

SVOBODA, Václav. Public relations-moderně a účinně. Praha: Grada Publishing a.s., 2009.

ISBN 978-80-247-2866-7.

ŠNÝDROVÁ, Ivana. Psychodiagnostika. Praha: Grada Publishing a.s., 2008. ISBN 978-80-

247-2165-1.

THORME, Lynn. Word-of-mouth Advertasing: Online and off. Ocala: Atlantic Publishing

Group Inc, 2008. ISBN 978-1-60138-011-1.

TRNKA, Bohumil. Rozbor nynější spisovné angličtiny. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2014.

ISBN 978-80-246-2434-1.

VÝROST, Jozef et al. Sociální psychologie. Teorie, metody, aplikace. Praha: Grada Publishing

a.s., 2012. ISBN 978-80-247-2042-5.

VYSEKALOVÁ, Jitka et al. Chování zákazníka. Jak odkrýt tajemství černé skříňky. Praha:

Grada Publishing a.s., 2011. ISBN 978-80-247-3528-3.

VYSEKALOVÁ, Jitka et al. Image a firemní identita. Praha: Grada Publishing a.s., 2012. ISBN

978-80-247-2790-5.

VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy, 4., rozšířené a aktualizované vydání. Praha:

Grada Publishing a.s., 2012. ISBN 978-80-247-4005-8.

VYSEKALOVÁ, Jitka. Emoce v marketingu: jak oslovit srdce zákazníka. Praha: Grada, 2014.

Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4843-6.

VYSEKALOVÁ, Jitka et al. Reklama. Jak dělat reklamu. Praha: Grada Publishing a.s., 2018.

ISBN 978-80-271-2119-9.

WALKER, Ian. Výzkumné metody a statistiky. Praha: Grada publishin a.s., 2013. ISBN 978-

80-247-3920-5.

ZELENKA, Josef. Cestovní ruch-marketing. Vyd. 3., přeprac. Hradec Králové: Gaudeamus,

2015. ISBN 978-80-7435-543-1.

ZELENKA, Jaroslav. Nečekaný lék. Praha: Albatros Media a.s., 2015. ISBN 978-80-264-0813-

0.

.

Odborné knihy a časopisy

AMBROSE, et al. Cross-functional teams and social identity theory: A study of sales and

operations planning (S&OP). Journal of Business Research, Volume 92, November 2018,

Pages 270-278.

BRANDSHAW, Tim et al. “Rival forecast to catch YouTube” Financial Times (2008).

CAO, Katherine. Trinity College, The University of Melbourne, Australia. Macau University of

Science and Technology, China. Received 2 June 2019, Revised 11 September 2019, Accepted

19 September 2019, Available online 20 September 2019.

CARDENAS, Diana et al. Is multi-level marketing of nutrition supplements a legal and an

ethical practice?,Clinical Nutrition ESPEN,Volume 25,2018,Pages 133-138,

ISSN 2405-4577.

DEHGHANI, Milad et al. Evaluating the influence of YouTube advertising for attraction of

young customers, Computers in Human Behavior. Volume 59,2016,Pages 165-172,ISSN 0747-

5632.

DESSART, Laurence et al. How stories generate consumer engagement: An exploratory study.

Journal of Business Research, Volume 104, 2019. Pages 183-195, ISSN 0148-2963.

DIANOUX, Christian et al. The effectiveness of female nudity in advertising in free European

countries. International Marketing Review, 2010. Vol. 27 Iss: 5, pp.562-578.

DIANOUX, Christian et al. Advertising in Czech and French magazines. Journal of

Euromarketing, 2007. 16 (1-2), 139-152.

FOGEL, Jashua et al. Internet social network communities: Risk taking, trust, and privacy

concerns. Computers in Human Behavior, 25 (1) (2009), pp. 153-160.

GAURI, Dinesh, et al. Role of word of mouth in online store loyalty: com-paring online store

ratings with other e-store loyalty factors, Communications of ACM. 2008 51 (3) 89–91.

GREWAL, Dhruv et al. The moderating effects of message framing

and source credibility on the price-perceived risk relationship, Journal of Consumer

Research 21. 1994 (1) 145–153.

CHEUNG, Christy et al. The impact of electronic word-of mouth communication:

a literature analysis and integrative model, Decision Support Systems. 2012. 54 (1)461–470.

CHANG, Hsin et al. Recovery of online service: perceived justice and

JACKSON, Jane. Introducing language and intercultural communication

Routledge, Abingdon, Oxon (2014) 254-259.

JENKINS, Jenifer. English as a lingua franca: Attitude and identity.

Oxford University Press, Oxford (2007), xii+284pp.

KOTLER, Philip et al. Principles of marketing (6a editieed.,pp 76-77) 2013. Pearson.

LEE, Dong-Kyu et al. Sharing travel stories and behavioral outcomes: A case of travel.

Tourism Management, 62 (2017), pp. 147-158, 10.1016/j.tourman.2017.04.005.

LEE, Christine et al. Assessment of public and patient online comments in social media and

food and drug administration archival data. A pilot qualitative analysis. Research in Social and

Administrative Pharmacy, 2019, ISSN 1551-7411.

LINHART, Zdeněk et al. Responses of Czech consumers towards SMS advertising. Journal of

Economics &Management. University of Economics in Katowice, 2012. 61-68.

transaction frequency, Computers in Human Behavior.2012. 28 (6) 2199–2208.

NONNECKE, Blair et al. Why lurkers lurk. Americas Conference Information Systems, 1–

10 (2001) pp. 122-126.

PARK, Eunil. Motivations for customer revisit behavior in online review comments: Analyzing

the role of user experience using big data approaches. Journal of Retailing and Consumer

Services. Volume 51,2019, Pages 14-18, ISSN 0969-6989.

PRATT, Angela et al. What do riders tweet about the people that they meet? Analyzing online

commentary about UberPool and Lyft Shared/Lyft Line. Transportation Research Part F: Traffic

Psychology and Behaviour. Volume 62,2019,Pages 459-472,ISSN 1369-8478.

OLIVEIRA, Tiago et al. Why do people share their travel experiences on social media?

Tourism Management. Volume 78, 2020, 104041, ISSN 0261-5177.

SCHULZ, Deike et al. Outside-in constructions of organizational legitimacy: Sensitizing the

influence of evaluative judgments through mass self-communication in online communities.

International Journal of Communication, 12 (2018), pp. 290-312. 2020, 100335, ISSN 1472-

8117.

YAMADA, Ko. Public response to news reports on the Mount Kusatsu-Shirane volcanic

eruption: A content analysis of online reader comments.International Journal of Disaster Risk

Reduction, Volume 43,2020,101388,ISSN 2212-4209.

YAMADA, Kunimi. Analysis of volcanological information in newspaper coverage Bull.

Volcanol. Soc. Jpn., 62 (4) (2017), pp. 147-175, 10.18940/kazan.62.4_147.

YOO, Chul et al. Exploring the effect of e-WOM participation on

e-loyalty in e-commerce, Decision Support Systems. 2013 55 (3) 669–678.

YOO, Kyung et al. What motivates consumers to write online travel reviews? Information

Technology & Tourism, 10 (4) (2008), pp. 283-295.

Internetové zdroje

BUSINESSANIMAL.CZ. MLM milované i proklínané: Proč lidé nechtějí dělat v síťovém

marketingu? 2016. [online] dostupné z https://www.businessanimals.cz/mlm/.

EMARKETER. Recenze eMarketer - klíčové trendy v roce 2013, oblasti a růst platformy. 2013.

Dostupné z https://www.emarketer.com/newsroom/index.php/emarketer-review-key-2013-

trends-coverage-areas-platform-growth/.

ELWALDA, Abdulaziz a Kevin LU. The impact of online customer reviews (OCRs) on customers'

purchase decisions: An exploration of the main dimensions of OCRs. Journal of Customer Behaviour

2016 [online]. 15(2), 123-152 [cit. 2017-02-01]. DOI: 10.1362/147539216X14594362873695. ISSN

14753928. Dostupné z: http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=2532d153-

1c36-4965-94b6- f9554715c47f%40sessionmgr4006&hid=4203.

EPRAVO.CZ. Pyramidové programy a Ponziho schémata v českém právu. 2012. [online]

dostupné z https://www.epravo.cz/top/clanky/pyramidove-programy-a-ponziho-schemata-vceskem-pravu-86517.html.

JANSEN, Bernard et al. Twitter Power: Tweets as Electronic Word of Mouth. Journal of the American

Society for Information Science [online] 2009.. 60(11), 2169-2188 [cit. 2017-01-22]. ISSN 15322882.

Dostupné z: http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=ddcf1656-8586-48dd-9cb0-

365230475616%40sessionmgr4008&vid=0&hid=4107.

JIRISEDEK.COM. Varuji vás, nezačínejte s MLM 2016. [online] dostupné z

https://jirisedek.com/varuji-vas-nezacinejte-smlm/?fb_comment_id=1199394286768322_1209234275784323.

MATEMETICKABIOLOGIE.CZ. Výpočet korelačního koeficientu. 2018. [online], dostupné z

https://portal.matematickabiologie.cz/index.php?pg=aplikovana-analyza-klinickych-abiologickych-dat--biostatistika-pro-matematickou-biologii--zaklady-korelacni-analyzy--

pearsonuv-korelacni-koeficient--vypocet-pearsonova-korelacniho-koeficientu.

MLADYPODNIKATEL.CZ. Multi-level marketing: Co to je, v čem spočívá a jaké jsou jeho

výhody a nevýhody? 2012. [online] dostupné z https://mladypodnikatel.cz/multi-levelmarketing-co-to-je-v-cem-spociva-a-jake-jsou-jeho-vyhody-a-nevyhody-t1003.

MLMJINAK.CZ. Důvody, proč MLM stojí za to. 2020. [online] dostupné z

https://mlmjinak.cz/2020/01/30/6-duvodu-proc-sitovy-marketing-stoji-za-to/.

MULTILEVELMARKETING-MLM. Princip multilevele marketingu. 2016. [online] dostupné

z https://multilevelmarketing-mlm.deni.cz/princip-multilevelmarketing-mlm.

NIELSEN, Nyse. Global trust in advertising. Winning strategies for an evolving media

lanscape 2015. [online]. Dostupné z https://www.nielsen.com/wpcontent/uploads/sites/3/2019/04/global-trust-in-advertising-report-sept-2015-1.pdf.

NIELSEN’S U.S. SOCIAL MEDIA. State of the media: The social media report. 2019. [online]

dostupné z https://www.nielsen.com/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/nielsen-socialmedia-report-2012-final.pdf.

PERRIN, Andrew. Social media usage: 2005-2015. [online] dostupné z

https://www.pewresearch.org/internet/2015/10/08/social-networking-usage-2005-2015/.

SAPHIRO, Shauna. The Power of Mindfulness:Whot You Practice Grows Stronger.

2017.[online] dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=IeblJdB2-Vo.

TVSPOTY.CZ. Tvspoty. 2009-2020. [online] dostupné z http://www.tvspoty.cz/billanejdulezitejsi-ingredienci-letosnich-vanoc-jste-vy/

TYINTERNETY. Sales Funnel. 2018. [online] dostupné z https://tyinternety.cz/priruckamarketera/prirucka-marketera-6-tipu-jak-provest-zakaznika-sales-funnelem-v-digitalnimveku/attachment/sales-funnel/.

 

Seznam příloh

Příloha 1 Video Herbalife…………………………………………………………...……….I

Příloha 2 Video My Valentus………………………………………….………..….………..I

Příloha 3 Video 7-minute workout…………………………………………..……….….….II

Příloha 4 Recenze Herbalife videa…………………………………………..……………………..III

Příloha 5 Recenze Valentus……………………………………………………………………..…VII

Příloha 6 Recenze 7-minute workout………………………………………………………………XII

Příloha 7 Párový test- pretest……………………...……………………………………….XV

Příloha 8 Párové statistiky – závěrečný test…………………………………….…………XV

Příloha 9 Korelační koeficient, závěrečný test……………………………………. …….XVI

Příloha 10 Tabulka 12 Párový t-test, závěrečný test……………………….……………XVII

I

Přílohy

Obrázek 4 Video Herbalife

Zdroj: https:http//www.youtube.com/watch?v=ufw_x7zW56M

Obrázek 5 Video My Valentus

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=kATbE7cVqok

II

Obrázek 6 Video 7-minute workout

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=AAlUnIfkN-Y&t=11s

III

Tabulka 7 Recenze Herbalife videa

KRITÉRIA

SPOKOJENOST S PROTAGONISTOU/KRITICKÝ

POSTOJ BUDE CVIČIT/NEBUDE CVIČIT-JIŽ CVIČÍ

RESPONDENTI

VELICE

LÍBÍ

SPÍŠE

LÍBÍ NEUTRÁLNÍ

SPÍŠE

NELÍBÍ

ABSOLUTNĚ

NELÍBÍ

ROZHODNĚ

BUDE

SPÍŠE

BUDE NEUTRÁLNÍ

SPÍŠE

NEBUDE

ROZHODNĚ

NEBUDE

prot a

prot

b prot c prot d prot e cvic a cvic b cvic c cvic d cvic e

Anenete Liza,

F 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

H.

Hermandez-M 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

Thuy nguyen,

M 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

Anaya

Phukan, F 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

Connie

concepcion 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

Hiren Patel, M 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

Jozsia Ren

Loren,F 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

Azalia Indra,F 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

Dania ac 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

muž s

kravatou 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

Kavi Siva,F 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

0emy suva 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Rajnatay 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

Erika Torrres 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0

P.

UsmanKhan,M 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

Amber Fahad 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

Yunuen

Roman,M 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

Sujata Sen 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

Raju

Chimariya 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

Praded Reddy 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

Salvina

Riggio,F 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0

aryam uroosa 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Ayesha

Maqbool 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Veena Nishty 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

Flex lang ng

Flex 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

Jocelyn Ajido 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

MC Otinde 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

IV

KOUPÍ BRAND BUDE DOPORUČOVAT BRAND

ROZHODNĚ

KOUPÍ

SPÍŠE

KOUPÍ NEUTRÁLNÍ

SPÍŠE

NEKOUPÍ

ROZHODNĚ

NEKOUPÍ

ROZHODNĚ

BUDE

SPÍŠE

BUDE NEUTRÁLNÍ

SPÍŠE

NEBUDE ROZHODNĚNEBUDE

kup a kup b kup c kup d kup e dop a dop b dop c dop d dop e

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

0 0 1 0 0 1 1 0 0 0

0 0 1 0 0 1 1 0 0 0

0 0 1 0 0 1 1 0 0 0

1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

0 0 1 0 0 1 1 0 0 0

0 0 1 0 0 1 1 0 0 0

1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

0 0 1 0 0 1 1 0 0 0

1 1 0 0 0 0 1 0 0 0

0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

0 0 1 0 0 1 1 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

0 0 0 1 1 0 0 0 1 1

Ikram Khan 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0

kateřina

cínová 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0

Shivani

Vithalkar 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0

azert azert 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Bev Croock 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

Carlos

MorenoAyala 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

The Shake

Shifter 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

ina yah 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Rajesh Kumar 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Grafit Gar 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

23 26 8 0 0 26 30 7 0 0

V

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

0 0 0 1 1 0 0 0 1 1

1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

0 0 0 1 1 0 0 0 1 1

1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

15 16 9 8 3 25 28 0 9 3

Zdroj: vlastní zpracování

This exercise is just great, my body has become more active and I dont feel sleepy anymore during daytime

hank you Ms. Sam Clayton for your wonderful exercise. We started performing it together with my colleagues. (:

this exercise is easy to do it's very effective as well Thanks a lot!

I lost 5kg in 1 month with this workout😊 Thank you

Hi! Samantha ,everyday work out together with you it's really good! We're feeling great, thanks a lot! Stay active stay healthy.from :connie Herbalife member.

Best exercise ever, Full Stretch Body exercise, feeling amazing after doing it. Thanks for this video. :)

Awesome workout ! keep it up the proper exercise. Anyway, I hope there's an exercise for the hip to make me more fit . Thanks! :)

The best workout that can make me sweat non stop... i love it.. have been try this twice.. while i am on the way to order my herbalife shake. muchas gracias

Im beginner. Usually i cant even get thru 10 minutes to workout or doin aerobic, but this instructions by coach samantha is amazing and easy! 💕

Excellent exercise tips.

I'm following herbal nutri And ur workout 12days 5 kg waitloss No tierd Early sleep Early wake-up Every day herbal life

Does anyone know how much calories burned in this exercise?

Саманта я тебя люблю!:). С тобой я начинаю свой день, каждое утро я смотрю один из твоих видео и делаю вместе с тобой. Это класс!!!

hi samantha! i enjoy your workout here on youtube, remember me its erica one of the makeup artist who do your makeup when your here in the philippines for herbalife!!! take care!

Awesome workout !!!!! I don't believe earlier days But after one month I do accept this workout has something, it gave me awesome relief and most active life.

Did this yesterday for 20 min and was drenched in sweat ..awesome workout !!! Loved it

Owwww awsm workout just 20mints and alll body structre r slim.....not any other exercise .....

Hlo mam m frm india I recently join harbal life n m looking ahead about harbal life ...... I love u excersise❤️

Hai i am very fan of u samantha This excersise i can do daily or differents types of excercise which is better for weight loss

davvero bellissimi

herbal life is best i have lost 7 kgs in 1 month

Loose Weight Now Ask Me How Call Me This No. :- 9051058313

Thank u Samantha for thz workout....Thz workout is awesome for weight loss

Samsuper duper ultra mega palangga tagid kaaa!.. galing basi wala mo naman na appreciate? Or kabalo kana?...sam pls balikkk na plssss💖

with the help of herbalife drinks proper diet and everyday workout with Samantha video I lost almost 10pounds in just 10days..... awesome.. thank you Sam..

Hey, of all the weight loss diets that I have used, the only diet that succeeded for me was Adams fat code (just google it). Really the most amazing diet that made me look better and happier.

Gret I promise my life is today Cheng woching your video i evreday this workaut everyday morning 20 ment.with my sweet wife.thanks you.plz send this music mp3 link.my whatsupp no is+919313724058

Užasne cvičení na kondicí a spalování tuku.Je my 70 let ,změna životního stylu,zhubla 14 kg během 4 měsíců.Můj metabolický věk 55 let.Chcete vědět jak napište.Irena

Very great exercise my son was 78 kg after doing this exercise for 1, year regularly and following the instructions he lost 20 kg thanks Herbalife

Hey, of all the weight loss diets that I have used, the only diet that succeeded for me was Adams fat code (just google it). Really the most amazing diet that made me look better and happier.

my favourite Samantha Clayton workout - you should try it! and make sure to have your recovery herbalife24strength shake afterwards

Soy un representante Herbalife consumidor atleta desde joven y recomiendo Herbalife no soy famoso pero si notas la diferencia si deseas unirte a mi club mi número es 3221991080 yo te invito si creo en vivir un poco más de tiempo estable como joven no dejen pasar el y contactarme porfavor no me daría más gusto que ver a mi gente saludable Herbalife es el futuro a nuestra vida sana fuera de enfermedades que terminen con tu vida es

campaña se parte de la solución no el problema!.

VI

Samantha Clayton is such an awesome role model. She has inspired me to live a healthier, active lifestyle. She is the reason I have changed my life. I have created channel to document that a healthy breakfast or breakfast consisting of shakes don't have to be boring. I post shake recipes with a difference every week

Hey, of all the weight loss diets that I have used, the only diet that succeeded for me was Adams fat code (just google it). Really the most amazing diet that made me look better and happier.

VII

Tabulka 8 Recenze Valentus

KRITÉRIA

SPOKOJENOST S PROTAGONISTOU/KRITICKÝ

POSTOJ BUDE CVIČIT/NEBUDE CVIČIT-JIŽ CVIČÍ

RESPONDENTI

VELICE

LÍBÍ

SPÍŠE

LÍBÍ NEUTRÁLNÍ

SPÍŠE

NELÍBÍ

ABSOLUTNĚ

NELÍBÍ

ROZHODNĚ

BUDE

SPÍŠE

BUDE NEUTRÁLNÍ

SPÍŠE

NEBUDE

ROZHODNĚ

NEBUDE

prot a

prot

b prot c prot d prot e cvic a cvic b cvic c cvic d cvic e

Naj Cacho 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Nikki Purvis 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Jazzmine Rios 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Zinat Jouti 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Squiggle 1212 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Nila nCa 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Nick Bman 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Harikant

Chaudhary 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Rhacuelle

Sunio 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Soft

coldhearted 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

hope angela

sanico 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

Julie Williams 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Just Dessie 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Juvy M 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Lucky me 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

jomJom 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Rosle Mitchel 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Blessa Basnillo 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Princess Mae 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

A J 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Patricia

Wolford 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Kendra

Humprays 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

xbatallion 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Harikant

Chaundray 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Dummy

Forme 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Fe Manalo 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Macey A 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Artsy Red 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

J Takarabe 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Jae Valdevieso 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Nyrica Ros 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Boyet Matias 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Darkest

Shadow 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

VIII

Melesa

Urbano 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Diane Krista

Morallos 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Random app

gamer 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Earl Balentine 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

Michelle Cruz 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

weng 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

6 9 28 1 0 0 0 38 1 0

IX

Zdroj: Vlastní zpracování

KOUPÍ BRAND BUDE DOPORUČOVAT BRAND

ROZHODNĚ

KOUPÍ

SPÍŠE

KOUPÍ NEUTRÁLNÍ

SPÍŠE

NEKOUPÍ

ROZHODNĚ

NEKOUPÍ

ROZHODNĚ

BUDE

SPÍŠE

BUDE NEUTRÁLNÍ

SPÍŠE

NEBUDE ROZHODNĚNEBUDE

kup a kup b kup c kup d kup e dop a dop b dop c dop d dop e

1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

1 1 0 0 0 0 1 0 0 0

1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 1 1 0 0 0 1 1

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

0 1 0 0 0 1 1 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

1 1 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 1 1 0 0 0 1 1

1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

1 1 0 0 0 0 1 0 0 0

1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

1 1 0 0 0 0 1 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

20 33 4 2 2 13 19 16 3 2

X

Hey guys!! So I have decided to have a membership to valentus since I really love and believe

in this product... y’all can order at my website if you wan

I am a distributor for the company and I just searched for reviews on YouTube to see customer

feedback, I’m so glad you’re feedback is positive and you enjoyed our products! I do too

his coffee really helps with my metabolism and definitely stops cravings!!

Thank you for the English review very good explanation

I tried it yesterday.....i noticed im not having any food craving and still feel great. I do

internittent fasting and it helps if you’re into it and i use it as a pre work out regimen. Also, it

tastes like coffee and i dont use creamer, just mix it with hot water.

I have never heard about this coffee. I might need this! I need to stay up late and study😂

thanks for the good review!

You are the leader my team needs for a project I'm working on in Ontario Canada that is global

You are the leader my team needs for a project I'm working on in Ontario Canada that is global

Good review try ko soon... I need to lose my weight

Can that be continuously used? Like a regular coffee? I mean, even when you’ve achieved your

goal?

Yung kapitbahay namin namatay ng dahil sa pag iinum ng valentus

Hi, I live in San Antonio, TX do you know anyone who lives here that I can buy some from / a

sample?

A weight loss coffee 🤔.. That’s good it last for a month.. Wow that’s good it help your co

worker lost 5 pounds in four days..1

Where I can get that ?

kailangan pa ba mag exercised kapag nag take ka ng diet coffee?

Hi! Do you know anyone in Australia i can order from?

just bought it and I wanted to know if I should stop doing anything that I usually do like eating

after 6 for it to work for sure ?

Yes very effective talaga ay, dika talaga ggtumin kahit kunti lang kainin mo. Hihi ako minsan

isang araw one meal hih pero mag snack2 ‘nlqwng ako..

Thanks for the video girl! My dad ordered one for me today and i’ll get it tomorrow. I’m

actually excited to try it after seeing your review about it! Just like you I am not that overweight

but then again, this has been the heaviest I’ve been considering my height which is just 5’!

Fellow nurse btw from Vancouver, BC 🙂🙃

What I find amazing is the fact that Dave Jordan the owner hasn’t lost weight and John

Haremza been gaining…Proof the products don’t work long term at keeping the weight off….

As I said before, your just pissing out $$$$$$ …..

I’m on day 4 . I bought 6 samples from my neighbor who is a distributor. I didn’t want to buy a

large amount until i knew how it would affect me. It definitely has decreased my appetite, and i

have no jitters. I will definitely lose weight. I’ve ordered the jar of the product you’re

reviewing.

can you add equal or stevia to sweeten it?

Parang effect ng shabu sa akin nong natikman kutong valentus.. wlang gana kumain at

energetic!.. kaso downerss ang effect ahaha

MySelf what's aap +918737998143

Any side effects? Like excessive sweating?

But you look very Filipino hehe

Is it true that drinking Valentus will make your drug test result positive? Anyway, I already

ordered 1 tub but I read about this rumor about positive result in drug test. So I'm a bit worried.

XI

Just started Valentus today.Hopefully I can reach my goal.Thank you for this feedback.It totally

motivated me.Thanks:)

Nice review sez, katuwa may extra kapa hehe!

Is it okay for 18 yr old girl?

Pwd ni sa naay nerbyos

Paano to gagamitin

How much?

How to order po Philippines its very difficult to got order in ur link lots of sign up plss respond

want it 😘

hi. is this safe for breastfeeding moms? btw may baby is already 28 months old. thanks :)

How much is this?

I have been using Valentus coffee now for about 3 months and I have lost 25lbs and my wife

lost 17lbs without exercise. I eat less during meals and feel energized. No more couch potato.

Can i add you on facebook? I wanna see whats your result from the day you started and from

now, i really wanna try it

s this OK for breastfeeding women?

XII

Tabulka 9 Recenze 7-minute workout

KRITÉRIA

SPOKOJENOST S PROTAGONISTOU/KRITICKÝ

POSTOJ +B2:P4 BUDE CVIČIT/NEBUDE CVIČIT-JIŽ CVIČÍ

RESPONDENTI

VELICE

LÍBÍ

SPÍŠE

LÍBÍ NEUTRÁLNÍ

SPÍŠE

NELÍBÍ

ABSOLUTNĚ

NELÍBÍ

ROZHODNĚ

BUDE

SPÍŠE

BUDE NEUTRÁLNÍ

SPÍŠE

NEBUDE

ROZHODNĚ

NEBUDE

prot a

prot

b prot c prot d prot e cvic a cvic b cvic c cvic d cvic e

I exist 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0

James

Shuster 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

Shhrzd 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

PrimoX 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

EdVentures 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Chris Wang 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0

Katie

Sacramento 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

Corny Pinkuni 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0

Aidan Lisney 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

Studio Vulcan 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

Ms Wonder 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0

Momo 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

Mia

purplefreg 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

S Jakson 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

Iqa Sopyan 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Charles

Mendoza 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0

Daniel L. 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0

Ashley

|Madison 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

Ranzeed Sins 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0

shannnkc 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Prison Mike 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0

Swnsasy 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Amy 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

willaim

downling 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0

Gerardo Garza 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Hunter Of 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

Najla al ridla 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0

Huck929 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

Kim Black 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

hip

handlemad 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

Mikael

Karlson 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

Gemma didit 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Shalimar

Hadjelert 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

XIII

KOUPÍ BRAND BUDE DOPORUČOVAT BRAND

ROZHODNĚ

KOUPÍ

SPÍŠE

KOUPÍ NEUTRÁLNÍ

SPÍŠE

NEKOUPÍ

ROZHODNĚ

NEKOUPÍ

ROZHODNĚ

BUDE

SPÍŠE

BUDE NEUTRÁLNÍ

SPÍŠE

NEBUDE ROZHODNĚNEBUDE

kup a kup b kup c kup d kup e dop a dop b dop c dop d dop e

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

0 1 0 0 0 1 1 0 0 0

0 0 1 0 0 1 1 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 1 0

0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

1 1 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

1 1 0 0 0 0 1 0 0 0

1 1 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

1 1 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

soraninja 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

plur2179 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

The consolan 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

Lucritcia

Darke 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

fidjibajs 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

oldnursey 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

SUMA 14 16 19 4 0 15 23 14 2 0

XIV

0 0 1 0 0 0 0 1 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

9 16 21 2 0 6 15 21 3 1

Zdroj: Vlastní zpracování

If you're working out to lose weight. Don't check the normal scale because muscle weighs more than fat. I have a scale that measures my fat percentage, water percentage, add pulse. I've been going down on my fat percentage (I'm getting skinnier) but my weight has been going up. I'm not trying to lose weight, I'm trying to gain fat and muscle because I'm underweight.

he target audience here are the people who don't work out at-all (like me). If your already working out regularly then your body has adapted before you started

the 7-min workout is meant for people who are too busy to exercise. It gives you the mentality "it's just 7 mins so why not do it?" it's also a way to break the habit for people who are having a hard time incorporating exercise in their routine.

Nice to see an honest review for once. I guarantee if he keeps this up and adds a few weights for biceps, worked his back to keep his core/ posture in good stead and looked at his diet he would definitely continue to see results. There is no magical fast track to fitness. But he looks good anyway and feeling happy and positive is a very big deal!

He didn't lose much weight but it depends on his diet.. he said he didn't change his diet so maybe someone should try this out as well as eat clean for 30 days and the results should be a lot better.

eight loss isn't always the best indicator of a great workout. your body fat percentage, muscle to fat ratio, etc can all change without losing a lot of pounds. kudos for the month of work!

Only 30 days?! KEEP GOING!! You're replacing fat with muscle so it makes sense the scale didn't move much. That tux pic was smokin' hot and I am jumping on here to comment (which I rarely do) to encourage you to keep it up. I didn't see results from my HIIT workouts for MONTHS. And now after over six months I'm seeing the muscle form and it's incredible. I look good and feel even better. This video was great and I appreciate your

honesty. I'm here to nudge you to keep it up!

Wish you had taken body measurements instead of relying on weight alone but I guess that's kind of what the tux thing did. Good vid, thanks for the share.

The fact that you lost weight without a diet change is pretty BA. Thats not a common occurrence, even if it only was a few pounds. Imagine what changes you would have seen in a calorie deficit.

Losing fat is 80% diet and 20% workout. You don't /think/ it did a lot because it looks like you only based it on how you felt and the small amount of /weight/ you lost. You don't govern health by weight loss, you govern it by fat percentage. If you didn't even measure that then you have no real way of knowing how well it worked for you. You would have built muscle and burned fat in that course and thus your body weight would not have changed

that dramatically. This video makes it seem like 'Yeah it's okay to do if you want something to do at home on the days you don't want to go to the gym, but don't use this as a strict workout plan'. Well the thing is the necessary changes nor measurements weren't taken, so it's just misleading people to think it's not that beneficial...

I completed two days of the seven- minute workout and my husband noticed the change in my mood and energy instantly.

I wish for him to remove his shirt whenever he doing the workout in the living room. What

You looked great in the suit! and inspired me to get up and do it too, cheers ;)

Diet + Movement... that's all dude :-) Workout alone will never be enough for weight oss

Lazy in the morning.😫so related Me: doing a yoga pose before going to sleep.

Working out is so great when your body starts asking for it. If someday you feel down, start working out, that kind of control over your body feels so good.

0

Thanks for the video. I want to try this for myself. The tux looks amazing on you. Thank you for the motivation and inspiration

I work out 1hour a day and switched to 7minutes a day work out, and I dont feel happy about it , what I noticed I gain more muscle in a 1hr work out.

Yes I can confirm you did look DAMN GOOD ON THAT TUX!!! thx for the quick & honost review

"If you're not happy with the first 7 minutes we're gonna send you the extra minute free, see that's our motto. 7 minute Abs"

Damn..He sure did look good in that tux

This was a nice review. Thanks for sharing!

"The good thing about the 7 minute workout is that I just walk to my living room.. then bam, 20 minutes later I'm done."

you only dropped a couple of pounds because you didn't eat enough for your body and eat right nutrition dictates everything and everyone's body has a budget. do the workout with some modifications in your eating, and you'll lose more lbs. if you want it.

Can i use a bed instead of a chair? I don't feel like getting up anytime soon.

I did 7 minutes workout once a day for 30 days and I lost 29,9 lbs. Plus intermittent fasting

I’ve done this 7 min workout thing for a while. While it’s great to get you off the couch, eventually, like all workout routines, you’ll plateau and will need to do something else or increase the intensity to continue to see results

Sometimes you have to skip the scale and pick up the measuring tape. I think you've lost inches and gained muscles.

Wow! Watching this video motivated me to get off my coach and go to the gym for a workout! Not sure if that’s the intention.

Yeah, lunges are knee killers (for me at least). Other than that, seem like a good thing. Moving around in general is preferable to not.

WHAT...a gorgeous beard! I would date that beard...I would DO that beard!!!

Good job to everyone that has a consistent exercise routine. I do pilates and cardio for stretching and strength

I was hoping we get to see a before and after with his shirt off :) He's one sexy bear <3

I can relate to video someone heavy set to tell you how these videos really work. I wish more videos like this one

Tabulka 10 Párový test- pretest

XV

Zdroj: IBM SPSS

Tabulka 11 Párové statistiky – závěrečný test

Paired Samples Statistics

Mean N

Std.

Deviation

Std. Error

Mean

Pair 1 prot aherb 0,6216 37 0,49167 0,08083

cvic aherb 0,7027 37 0,46337 0,07618

Pair 2 prot aherb 0,6216 37 0,49167 0,08083

kup aherb 0,4054 37 0,49774 0,08183

Pair 3 prot aherb 0,6216 37 0,49167 0,08083

dop aherb 0,6757 37 0,47458 0,07802

Pair 4 cvic aherb 0,7027 37 0,46337 0,07618

kup aherb 0,4054 37 0,49774 0,08183

Pair 5 cvic aherb 0,7027 37 0,46337 0,07618

dop aherb 0,6757 37 0,47458 0,07802

Pair 6 kup aherb 0,4054 37 0,49774 0,08183

dop aherb 0,6757 37 0,47458 0,07802

Pair 7 prot aval 0,1579 38 0,36954 0,05995

cvic aval 0,0000 38 0,00000 0,00000

Pair 8 prot aval 0,1579 38 0,36954 0,05995

kup aval 0,3158 38 0,47107 0,07642

Pair 9 prot aval 0,1579 38 0,36954 0,05995

dop aval 0,0789 38 0,27328 0,04433

Pair 10 cvic aval 0,0000 38 0,00000 0,00000

kup aval 0,3158 38 0,47107 0,07642

Pair 11 cvic aval 0,0000 38 0,00000 0,00000

dop aval 0,0789 38 0,27328 0,04433

Pair 12 kup aval 0,3158 38 0,47107 0,07642

dop aval 0,0789 38 0,27328 0,04433

Pair 13 prot a7m 0,2308 39 0,42683 0,06835

cvic a7m 0,1538 39 0,36552 0,05853

Pair 14 prot a7m 0,2308 39 0,42683 0,06835

kup a7m 0,1282 39 0,33869 0,05423

Paired Samples Test

Paired Differences

t df

Sig. (2-

Mean tailed)

Std.

Deviation

Std. Error

Mean

95% Confidence

Interval of the

Difference

Lower Upper

Pair 1 HERBALIFE - VALENTUS 11,12500 15,59705 5,51439 -1,91446 24,16446 2,017 7 0,083

Pair 2 HERBALIFE - 7 MINUTE 9,37500 5,52753 1,95428 4,75387 13,99613 4,797 7 0,002

Pair 3 VALENTUS - 7 MINUTE -1,75000 13,71912 4,85044 -13,21947 9,71947 -0,361 7 0,729

Pair 4 HERBALIFE - VALENTUS 1,50000 2,87849 1,01770 -0,90648 3,90648 1,474 7 0,184

Pair 5 HERBALIFE - 7 MINUTE 1,50000 3,62531 1,28174 -1,53083 4,53083 1,170 7 0,280

Pair 6 VALENTUS - 7 MINUTE 0,00000 1,60357 0,56695 -1,34062 1,34062 0,000 7 1,000

XVI

Pair 15 prot a7m 0,2308 39 0,42683 0,06835

dop a7m 0,1282 39 0,33869 0,05423

Pair 16 cvic a7m 0,1538 39 0,36552 0,05853

kup a7m 0,1282 39 0,33869 0,05423

Pair 17 cvic a7m 0,1538 39 0,36552 0,05853

dop a7m 0,1282 39 0,33869 0,05423

Pair 18 kup a7m 0,1282 39 0,33869 0,05423

dop a7m 0,1282 39 0,33869 0,05423

Zdroj: IBM SPSS

Tabulka 12 Korelační koeficient, závěrečný test

Paired Samples Correlations

N Correlation Sig.

Pair 1 prot aherb & cvic

aherb

37 0,712 0,000

Pair 2 prot aherb & kup

aherb

37 -0,264 0,115

Pair 3 prot aherb & dop

aherb

37 0,174 0,304

Pair 4 cvic aherb & kup

aherb

37 -0,306 0,066

Pair 5 cvic aherb & dop

aherb

37 0,181 0,284

Pair 6 kup aherb & dop

aherb

37 0,454 0,005

Pair 7 prot aval & cvic

aval

38

Pair 8 prot aval & kup

aval

38 0,327 0,045

Pair 9 prot aval & dop

aval

38 -0,127 0,448

Pair 10 cvic aval & kup

aval

38

Pair 11 cvic aval & dop

aval

38

Pair 12 kup aval & dop

aval

38 0,431 0,007

Pair 13 prot a7m & cvic

a7m

39 0,104 0,529

Pair 14 prot a7m & kup

a7m

39 0,154 0,349

Pair 15 prot a7m & dop

a7m

39 -0,210 0,199

Pair 16 cvic a7m & kup

a7m

39 0,899 0,000

Pair 17 cvic a7m & dop

a7m

39 0,262 0,108

Pair 18 kup a7m & dop

a7m

39 0,312 0,053

Zdroj: IBM SPSS

XVII

Tabulka 13 Párový t-test, závěrečný test

Paired Samples Test

Paired Differences

t df

Sig. (2-

Mean tailed)

Std.

Deviation

Std. Error

Mean

95% Confidence Interval

of the Difference

Lower Upper

Pair 1 prot aherb

- cvic

aherb

-0,08108 0,36350 0,05976 -0,20228 0,04012 -1,357 36 0,183

Pair 2 prot aherb

- kup aherb

0,21622 0,78652 0,12930 -0,04602 0,47846 1,672 36 0,103

Pair 3 prot aherb

- dop

aherb

-0,05405 0,62120 0,10212 -0,26117 0,15306 -0,529 36 0,600

Pair 4 cvic aherb

- kup aherb

0,29730 0,77692 0,12772 0,03826 0,55634 2,328 36 0,026

Pair 5 cvic aherb

- dop

aherb

0,02703 0,60030 0,09869 -0,17312 0,22718 0,274 36 0,786

Pair 6 kup aherb

- dop

aherb

-0,27027 0,50819 0,08355 -0,43971 -0,10083 -3,235 36 0,003

Pair 7 prot aval -

cvic aval

0,15789 0,36954 0,05995 0,03643 0,27936 2,634 37 0,012

Pair 8 prot aval -

kup aval

-0,15789 0,49464 0,08024 -0,32048 0,00469 -1,968 37 0,057

Pair 9 prot aval -

dop aval

0,07895 0,48666 0,07895 -0,08102 0,23891 1,000 37 0,324

Pair 10 cvic aval -

kup aval

-0,31579 0,47107 0,07642 -0,47063 -0,16095 -4,132 37 0,000

Pair 11 cvic aval -

dop aval

-0,07895 0,27328 0,04433 -0,16877 0,01088 -1,781 37 0,083

Pair 12 kup aval -

dop aval

0,23684 0,43085 0,06989 0,09522 0,37846 3,389 37 0,002

Pair 13 prot a7m -

cvic a7m

0,07692 0,53235 0,08524 -0,09565 0,24949 0,902 38 0,373

Pair 14 prot a7m -

kup a7m

0,10256 0,50236 0,08044 -0,06028 0,26541 1,275 38 0,210

Pair 15 prot a7m -

dop a7m

0,10256 0,59802 0,09576 -0,09129 0,29642 1,071 38 0,291

Pair 16 cvic a7m -

kup a7m

0,02564 0,16013 0,02564 -0,02627 0,07755 1,000 38 0,324

Pair 17 cvic a7m -

dop a7m

0,02564 0,42841 0,06860 -0,11323 0,16452 0,374 38 0,711

Pair 18 kup a7m -

dop a7m

0,00000 0,39736 0,06363 -0,12881 0,12881 0,000 38 1,000

Zdroj: IBM SPSS