VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5

Vysoká škola ekonomie a managementu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / www.vsem.cz

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE 

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5

Vysoká škola ekonomie a managementu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / www.vsem.cz

NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE/TITLE OF THESIS

Rušivá a poučná reklama

TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Leden/2018

JMÉNO A PŘÍJMENÍ / STUDIJNÍ SKUPINA

Tereza Pexová, skupina KLZ 23

JMÉNO VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc.

PROHLÁŠENÍ STUDENTA

Odevzdáním této práce prohlašuji, že jsem zadanou bakalářskou práci na uvedené téma

vypracovala samostatně a že jsem ke zpracování této bakalářské práce použila pouze literární

prameny v práci uvedené.

Jsem si vědoma skutečnosti, že tato práce bude v souladu s § 47b zák. o vysokých školách

zveřejněna, a souhlasím s tím, aby k takovému zveřejnění bez ohledu na výsledek obhajoby

práce došlo.

Prohlašuji, že informace, které jsem v práci užila, pocházejí z legálních zdrojů, tj. že zejména

nejde o předmět státního, služebního či obchodního tajemství či o jiné důvěrné informace, k

jejichž použití v práci, k jejichž následné publikaci v souvislosti s předpokládanou veřejnou

prezentací práce, nemám potřebné oprávnění.

Datum a místo: 26. 11. 2017 Stará Boleslav

PODĚKOVÁNÍ

Ráda bych tímto poděkovala vedoucímu bakalářské práce, za metodické vedení a odborné

konzultace, které mi poskytl při zpracování mé bakalářské práce. 

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5

Vysoká škola ekonomie a managementu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / www.vsem.cz

SOUHRN

1. Cíl práce:

Cílem bakalářské práce je nalezeným rozdílem mezi poučnou a rušivou reklamou zvýšit obrat

výrobku v cílových segmentech.

2. Výzkumné metody:

V teoretické části práce byly odvozeny hypotézy, ze kterých bude potvrzeno nebo vyvráceno

dosažení cíle.

H0: Reklama nemá vliv;

H1: Reklama má vliv (otázky 3 a. 13);

H1a: Rušivá reklama má vliv (otázky 3 a 13);

H1b: Poučná reklama má vliv (otázky 3 a 13);

H2: Odlišné věkové kategorie respondentů pracují s pocity odlišně;

H2a: Experimentování s pocity k reklamě (otázky 9b, 9h, 9j - rušivá reklama a otázky 9b, 9h,

9j poučná reklama);

H2b: Kontrola pocitů a nácvik masky, která je má zakrýt (otázka 9h Dávám přednost držet

své pocity pod kontrolou).

V praktické části práce je využita kvantitativní metoda výzkumu. Kvantitativní výzkum je

proveden kombinací online dotazníkového šetření a tištěného dotazníkového šetření.

Z dotazníkového šetření byly vybrány otázky, které sloužily jako podklad pro další výzkum a

to jsou párové statistické t-testy, které měly potvrdit či vyvrátit hypotézy stanovené

v teoreticko-metodologické části práce.

3. Výsledky výzkumu/práce:

Cílů bylo v praktické části dosaženo zpracováním dat podle hypotéz. Data pocházela

z odpovědí na dotazník z validovaných otázek a byla zpracována t-testem podle slovních

párů, které byly v souladu s hypotézami.

Hypotéza H0: Reklama nemá vliv a hypotéza H1: Reklama má vliv. Tyto dvě hypotézy byly

testovány pomocí (otázky 3 vs. otázka 13). Hypotéza H0 byla vyloučena a hypotéza H1 byla

potvrzena, a to hodnotou r=0,178, p=0,000, které jsou uvedeny v tabulce 1.

Hypotéza H1a: Rušivá reklama má vliv byla testováno pomocí (otázky 3 a 13), rozdílem

odpovědí na stejné otázky před a po zobrazení reklamy (vadí, nevadí, je mi to jedno) a u

nejmladší generace byl naměřený rozdíl (r= 0,636) u rušivé reklamy menší než u poučné

reklamy (r= 0,784). Spolehlivost v obou případech měla hodnotu p= 0,000. Hypotéza H1a

byla potvrzena shodně u segmentu 15-19 let a nad 36 let a více. Hypotéza H1b: Poučná

reklama má vliv byla testována (otázkou 3 a 13) a byla potvrzena pro segment 20-35 let

s hodnotou (r= 0,798) a spolehlivostí hodnotou p= 0,000.

Hypotéza H2: Odlišné věkové kategorie respondentů pracují s pocity odlišně.

Hypotéza H2a: Experimentování s pocity k reklamě u otázky (9b Vyzkoušet si silné emoce

není něco, co by mě potěšilo) se neliší, byla potvrzena (r = 0,916, p = 0,000) pro věkové

segmenty respondentů 20-35 a 36 a více let. V segmentu 15-19 let je postoj k

experimentování s pocity otevřenější (r = 0,225, p = 0,020).

Hypotéza H2b: Kontrola pocitů a nácvik masky, která je má zakrýt byla testována otázkou 9h

Dávám přednost držet své pocity pod kontrolou. Byla potvrzena silnou a spolehlivou opačnou

korelací (r = - 0,479, p = 0,000) pro segment 15-19 let, který pocity pod kontrolou drží a 20-

35 let která pocity pod kontrolou nedrží, protože na jejich projevech nacvičuje postojovou

masku. 

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5

Vysoká škola ekonomie a managementu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / www.vsem.cz

4. Závěry a doporučení:

Nejvýznamnějším novým poznatkem, který tato práce přinesla, je spojitelnost zdánlivě

opačných reklam (rušivá a poučná reklama) v rámci jedné reklamní kampaně, k vytvoření

dlouhodobých vztahů se zákazníkem. Obrat postoje k otázce 9h „ Dávám přednost držet své

pocity pod kontrolou“ respondentů ve věku 15-19 let a 20-35 let (Pár 4, r= -0,479) ukazuje,

že pocity jsou preventivně kontrolovány pouze ve věku 15-19 let. Ve starších věkových

segmentech je nacvičována postojová maska k překrytí pocitů. Proto obrat trendu není patrný

u otázky 9b „Vyzkoušet si silné emoce není něco, co by mě potěšilo“ při porovnání segmentu

15-19 a 36 a více let (Pár 3, r= 0,225). Mladí respondenti se pokusů s pocity bojí více, a proto

jejich projevy preventivně kontrolují. Respondenti nad 36 let mají postojovou masku na

překrytí afektových reakcí již nacvičenou, a proto pro ně jejich nácvik připouštěním si silných

emocí není potěšením. Avšak ani segment 20-35 let ani 36 a více let nepochybují o důležitosti

trénovat postojovou masku (r= 0,916, p= 0,000) v otázce 9b „Vyzkoušet si silné emoce není

něco, co by mě potěšilo“.

KLÍČOVÁ SLOVA

Postoje a poznávání, reklama, emoce v reklamě, věk a generační rozdělení. 

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5

Vysoká škola ekonomie a managementu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / www.vsem.cz

SUMMARY

1. Mainobjective:

The aim of the bachelor thesis is to find the difference between instructional and distracting

advertising to increase product turnover in target segments.

2. Researchmethods:

In the theoretical part, hypotheses were derived from which the achievement of the goal will

be confirmed or refuted.

H0: Advertising does not affect;

H1: Advertising has an impact (Questions 3 and 13);

H1a: Disturbing advertising has an impact (Questions 3 and 13);

H1b: Educational advertising has an impact (Questions 3 and 13);

H2: Different age categories of respondents work with feelings differently;

H2a: Experimenting with feelings for advertising (questions 9b, 9h, 9j - disturbing advertising

and questions 9b, 9h, 9j instructional advertising);

H2b: Checking the feelings and training the mask to cover them (question 9h I prefer to keep

my feelings under control).

In the practical part of the thesis is used quantitative method of research. Quantitative research

is done by combining an online questionnaire survey and a printed questionnaire survey.

From the questionnaire survey, questions were selected which served as a basis for further

research and are pairs of statistical t-tests to confirm or refute the hypotheses set out in the

theoretical-methodological part of the thesis.

3. Resultofresearch:

The objectives were achieved in the practical part by processing data according to hypotheses.

The data came from questionnaire responses from validated questions and was processed by ttest according to verbal pairs, which were in line with the hypotheses.

Hypothesis H0: Advertising has no effect and hypothesis H1: Advertising has an impact.

These two hypotheses were tested using (question 3 vs. question 13). The H0 hypothesis was

excluded and the H1 hypothesis was confirmed at r = 0.178, p = 0.000 as shown in Table 1.

The H1a Hypothesis: Implicit interference was tested with (questions 3 and 13), the difference

in the answers to the same questions before and after the ad was displayed (matter, do not

mind, I do not care) and, in the youngest generation, the difference (r = 0.636) ads less than ad

lessons (r = 0.784). Reliability in both cases was p = 0.000. The H1a hypothesis was

confirmed consistently for the segment of 15-19 years and over 36 years and over. Hypothesis

H1b: Influence of advertising instruction has been tested (Questions 3 and 13) and confirmed

for the 20-35 year segment with a value (r = 0.798) and reliability p = 0.000.

Hypothesis H2: Different age categories of respondents work with feelings differently.

Hypothesis H2a: Experimenting with the feelings of advertising in the question (9b Trying to

feel strong emotions is not something that would please me) does not differ, was confirmed (r

= 0.916, p = 0.000) for the respondent age segments 20-35 and 36+ . In the segment 15-20

years, attitudes to experimentation with feelings are more open (r = 0.225, p = 0.020).

Hypothesis H2b: Checking the feelings and training of the mask to mask them has been tested

by the 9h question. I prefer to keep my feelings under control. It was confirmed by a strong

and reliable opposite correlation (r = - 0.479, p = 0.000) for the 15-19 years segment, which

controls the feelings and 20-35 years, which does not hold control over their feelings, because

they practice the attitude mask on their performances. 

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5

Vysoká škola ekonomie a managementu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / www.vsem.cz

4. Conclusions and recommendation:

The most significant new knowledge that this work has brought about is the connectivity of

seemingly opposite advertisements (disturbing and informative advertising) within one ad

campaign to create long-term relationships with the customer. Turning to 9h "I prefer to keep

my feelings under control" of the respondents aged 15-19 and 20-35 years (Pair 4, r = -0,479)

shows that feelings are preventively controlled only at the age of 15 to 19 years. In the older

age segments, the attitude mask is used to overlap feelings. Therefore, the turn of the trend is

not obvious when asking "9b to test strong emotions is not something that would please me"

when comparing segment 15-19 and 36+ years (Pair 3, r = 0.225). Young respondents are

more afraid of experiencing feelings, and are therefore preventively controlling their

speeches. Respondents aged over 35 have an attitudinal mask to overlap the afection reactions

already trained, so their training for them is not a pleasure to admit to strong emotions.

However, neither the 20-35 year age group nor the 36+ age group question the importance of

coaching the attitude mask (r = 0.916, p = 0.000) in question 9b "Trying to get strong

emotions is not something that would please me."

KEYWORDS

Attitudes and cognition, advertising, emotions in advertising, age and generation divisions.

JEL CLASSIFICATION

M310- Marketing,

M370- Advertising,

M300- Marketing and Advertising: General 

Vysoká škola ekonomie a managementu

Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno a příjmení: Tereza Pexová

Studijní program: Ekonomika a management (Bc.)

Studijní obor: Komunikace a lidské zdroje

Studijní skupina: KLZ 23

Název BP: Rušivá a poučná reklama

Zásady pro vypracování

(stručná osnova

práce):

1 Úvod

2 Teoreticko-metodologická část

2.1 Propagace značek, zpráv a médií

2.2 Postoje a poznávání

2.3 Metodika práce

3 Analyticko-praktická část

3.1 Výsledky šetření

3.2 Použitelné postoje pro značku

4 Závěr

Seznam literatury:

(alespoň 4 zdroje)

 DIANOUX, C., LINHART, Z. The effectiveness of female

nudity in advertising in free European countries.

International Marketing Review, 2010. Vol. 27 Iss. 5, pp.

562 – 578.

 KARLÍČEK, M. et al. Marketingová komunikace:Jak

komunikovat na našem trhu. 2. vyd. Praha : Grada

Publishing, 2016. 224 s. ISBN 978-80-271-9065-2.

 POSPÍŠIL, J., ZÁVODNÁ S. L. Jak na reklamu. Praktický

průvodce světem reklamy. 1. vyd. Kralice na Hané :

Computer Media, 2012. 144 s. ISBN 978-80-7402-115-2.

 SVĚTLÍK, J. O podstatě reklamy. 1. vyd. Bratislava :

Eurokódex, 2012. 312 s. ISBN 978-80-89447-85-5.

 VYSEKALOVÁ et al. Psychologie reklamy. 4. vyd. Praha :

Grada Publishing, 2012. 328 s. ISBN 978-80-247-4005-8.

Harmonogram  Zpracování cílů a metodiky do 10. 06. 2017

 Zpracování teoretické části do 30. 06. 2017

 Zpracování výsledků do 30. 07. 2017

 Finální verze do 01. 09. 2017

Vedoucí práce: doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc.

Prof. Ing. Milan Žák, CSc.

rektor

V Praze dne 27. 5. 2017 

Obsah

1. Úvod ................................................................................................................................... 1

2. Teoreticko-metodologická část .......................................................................................... 3

2.1 Propagace značek, zpráv a médií ................................................................................. 3

2.1.1 Reklamní média a jejich kreativita ....................................................................... 5

2.1.2 Emoce v reklamě .................................................................................................. 7

2.1.3 Marketing ............................................................................................................. 9

2.2 Postoje a poznávání ................................................................................................... 12

2.2.1 Věk a rozdělení generací .................................................................................... 13

2.3 Metodika práce .......................................................................................................... 15

3. Analyticko-praktická část ................................................................................................. 17

3.1 Výsledky dotazníkového šetření ................................................................................ 17

3.2 Použitelné postoje pro značku ................................................................................... 31

4. Závěr ................................................................................................................................. 34

Literatura

Přílohy 

Seznam zkratek

Zkratka ATH affect transfer hypothesis) je hypotéza o přenosu afektu.

Zkratka Aad je postoj k zobrazené reklamě.

Zkratka Ab je postoj kumulované věrnosti značce dle CDF.

Zkratka DMH (dual mediation hypothesis) je hypotéza o dvojím překonání standardu nebo

věrnosti jak poznáním, tak přenosem postoje.

Zkratka Cb (brand cognition) je poznání značky.

Zkratka RMH (reciprocal mediation hypothesis) je hypotéza o dominanci věrnosti a postoje

potlačením přijaté zprávy dle teorie disonance.

Zkratka IIH (independent mediation hypothesis) je hypotéza o přebití ostatních mediátorů

zdůrazněním nezávislého vlivu.

Zkratka PI (purcfhase intention) je kupní úmysl.

Seznam tabulek

Tabulka 1 Korelace komparovaných párů, celý soubor ........................................................... 28

Tabulka 2 Párové t-testy postojů k pocitům, studie 1b, celý soubor ........................................ 28

Tabulka 3 Potvrzení shodného a opačného postoje mezi staršími věkovými segmenty .......... 29

Tabulka 4 Potvrzení shodného a opačného postoje mezi mladšími věkovými segmenty........ 29

Tabulka 5 Korelace reklam otázek před a po zobrazení rušivé a poučné reklamy 15-19 let ... 29

Tabulka 6 Korelace reklam otázek před a po zobrazení rušivé a poučné reklamy 20-35 let ... 30

Tabulka 7 Korelace reklam otázek před a po zobrazení rušivé a poučné reklamy 36 let a více30

Tabulka 8 Korelace otázek 3 a 13 v celém souboru ................................................................. 30

Tabulka 9 Opačný postoj k rušení s a bez poučování u otázky 9 v celém souboru ................. 31

 

Seznam obrázků

Obrázek 1 Ovlivnitelnost reklamou u jednotlivých segmentů ........................................... 33

Obrázek 2 Logika přijímání .................................................................................................. 34

Obrázek 3 Měřitelné parametry vystupňovaných emocí ................................................... 35

Seznam příloh

Příloha 1 Dotazník ....................................................................................................................... I

Příloha 2 Tabulky výsledků dotazníkového šetření věkové skupiny 15 – 19 let . ................... III

Příloha 3 Tabulky výsledků dotazníkového šetření věkové skupiny 20 – 35 let ……............ IX

Příloha 4 Tabulky výsledků dotazníkového šetření věkové skupiny 36 let a více ................. XV

Příloha 5 Tabulky s výsledky párových statistických t-testů ................................................ XXI

1

1. Úvod

Pojem reklama má mnoho definic a také návodů, jak má účinná reklama vypadat, podle

jakých kritérií ji vytvořit a efektivně s ní pracovat. Definice mají ale jedno společné, shodují

se v tom, že reklama má informovat, přesvědčovat a následně prodávat.

Reklama má působit na spotřebitele, ale každá věková skupina reaguje na reklamu i její

sdělení jinak. Postoje k reklamě a její rozdílné vnímání závisí například na věku, vyznání,

národnosti aj. To, co je pro jednu skupinu zábavné, může být pro druhou hloupé či urážející.

Z tohoto důvodu se tato bakalářská práce bude zabývat zkoumáním rozdílů, které působí na

spotřebitele rušivě či naopak poučně.

V dnešním globalizovaném světě, je trh přesycen reklamními spoty, které mají spotřebitele

donutit vybrat si konkrétně produkt či službu dané společnosti. Reklamní agentury se

předhánějí v tom, jak nejlépe prezentovat produkt, aby zaujal oproti konkurenci. Z toho

důvodu nemusí být reklamní sdělení přijato veřejností pouze kladně, ale může být přijato i

negativně. Negativní reakce zanechá v jedincích mnohdy větší emocionální stopu než kladná

reklama, která se jedinci líbila. Vždy po zhlédnutí ať už pozitivního či negativního

reklamního sdělení následuje diskuze protichůdných stran, a už to je reklama.

Pro účely této bakalářské práce byly vybrány dvě reklamy. Reklama na XXX Lutz byla

zvolena z důvodu velmi nápadného textu a hudby, na druhou stranu tato reklama působí až

rušivě. A reklama na bezpečnost na vozovkách Besip má působit poučně, ale zpracování je

poněkud brutálně prezentováno. Byly zvoleny tři věkové kategorie respondentů. Nejmladší

věkovou kategorii respondentů tvořili lidé ve věku od 15-19 let, další věkovou skupinu tvořili

lidé ve věku od 20-35 let a poslední věková skupina byla složena z lidí starších 36 let. Každá

věková kategorie testovaného vzorku respondentů byla rozdělena na dvě skupiny, každé

skupině byla předložena jedna reklama. Výsledky dotazníkového šetření byly následně

porovnávány. Na základě výsledků dotazníkového šetření a výsledků párových t-testů bude

sestaven seznam těchto apelů a následná doporučení.

Cílem této práce je nalezeným rozdílem mezi poučnou a rušivou reklamou zvýšit obrat

výrobku v cílových segmentech.

Předložená bakalářská práce je strukturována do čtyř částí: úvod, teoreticko-metodologická

část, analyticko-praktická část a závěr. V teoretické části práce byl použit rozbor odborných

publikací z oblasti reklamy, působení reklamy v marketingu, psychologie a odborný článek

pro celkové doplnění tématu.

Pro teoreticko-metodologickou část bakalářské práce byla použita metoda rozboru

sekundárních zdrojů a následně komparace jednotlivých autorů. Odborné publikace byly

vyhledány v městské knihovně v Praze, v knihovně v Brandýse nad Labem a z internetového

vyhledávače Google.com. Vědecké články byly poskytnuty vedoucím této práce, pro doplnění

potřebných znalostí pro toto téma. V teoreticko-metodologické části práce jsou uvedeny také

hypotézy, které budou v závěru práce potvrzeny či vyvráceny a to na základě vyhodnocení

párových statistických t-testů. V závěru teoretické části práce je metodická část, ve které jsou

popsány kroky, podle kterých bylo postupováno.

V analyticko-praktické části práce jsou uvedeny výsledky dotazníkového šetření a výsledky

párových statistických t-testů. Pro zpracování praktické části bakalářské práce byla použita

kvantitativní metoda sběru dat, a to pomocí online dotazníkového šetření a také pomocí 

2

tištěného dotazníkového šetření. V praktické části této práce budou shrnuty výsledky

kvantitativního výzkumu. Z vybraných otázek dotazníkového šetření budou vytvořeny

statistické párové t-testy, které mají potvrdit či vyvrátit hypotézy, které jsou uvedeny

v teoretické části práce. V závěru praktické části práce je shrnutí a závěr. 

3

2. Teoreticko-metodologická část

V teoretické části práce jsou popsány pojmy, které jsou klíčové pro zpracování této práce.

Jsou zde vysvětleny základní pojmy jako je hard sell a soft sell, neboli tvrdý a měkký prodej,

vzory pro přístup k reklamě, pojem reklama a s tím spojené emoce a vnímání reklamy, dále

také reklamní média. Na závěr teoretické části práce je popsána metodika práce. Zde jsou

podrobně popsány postupy, jak bylo v práci postupováno a jaké metody byly zvoleny

a použity pro účely této bakalářské práce.

2.1 Propagace značek, zpráv a médií

Reklama

Reklama je podle Vysekalové a Mikeše (2010, s. 16) jednosměrná komunikace mezi

zadavatelem a zákazníkem, kterému se produkt či služba pomocí konkrétního média předává.

Podle Karlíčka a Krále (2016, s. 49) je reklama oznámení o firemní nabídce, prostřednictvím

placených médií. Podobnou definici na reklamu popisuje i Kotler (2013, s. 606), a to:

„reklama je jakákoliv placená forma neosobní prezentace a propagace myšlenek, zboží nebo

služeb konkrétním investorem". Kotler a Keller (2007, s. 124) charakterizuje reklamu jako:

„nejúčinnější nástroj budování povědomí o existenci podniku, výrobku, služby nebo

myšlenky". Stejný autor dále uvádí, že reklamní cíle jsou specifickým komunikačním úkolem,

který musí k cílové skupině v průběhu určitého času. Kotler a Armstrong (2007, s. 641)

klasifikují reklamu podle primárního účelu: informovat, přesvědčit a připomenout. Cíle by

měly být realistické, srozumitelné, měřitelné a jejich sestavení by mělo firmě efektivně

umožnit komunikovat s reklamní agenturou, kreativci, plánovači médií a realizátory

(Karlíček a Král 2016, s. 50-51). Stejní autoři upozorňují na důležitost realistických cílů,

protože reklama nedokáže dosáhnout všechno: nedokáže prodat produkt, který na to sám

nemá, a nedokáže zamaskovat vady výrobků. Vysekalová a Mikeš (2010, str. 20) upozorňují,

že reklama je někdy kritizována a zesměšňována lidmi, kteří nechápou její poslání, ale bez

reklamy by nebyla soukromá rádia, noviny ani televizní stanice. Byly by tu opět jen státní

sdělovací prostředky.

Základní cíle reklamy definuje Foret (2013, s. 179) stejně jako Kotler a Armstrong

(2007, s. 641):

• informativní, kde reklama informuje veřejnost o novém produktu či službě, o jeho

vlastnostech a výhodách. Účelem této reklamy je vyvolat zájem a poptávku

(pull-strategie);

• přesvědčovací - tato reklama nastupuje v období zvýšeného konkurenčního tlaku a jde

v tomto případě o to, aby zapůsobila na zákazníka tak, aby si zakoupil právě náš

produkt (push-strategie). Někdy tato reklama může přejít do reklamy srovnávací;

• připomínací - tato reklama má udržet v povědomí zákazníka náš produkt i naši značku.

Jak uvádí Vysekalová a Mikeš (2010, s. 16-17) existuje mnoho definic reklamy, ale v podstatě

jde o komunikaci mezi zadavatelem a tím, komu je produkt či služba určena, prostřednictvím

nějakého média s komerčním cílem. Podle výše uvedených autorů, jde

o informování stávajících i nových spotřebitelů, že je nabízen produkt či služba, která

uspokojí jejich potřeby. S výše uvedenými autory souhlasí i Křížek a Crha (2012, s. 52-53)

a dále uvádí, že samotnému nákupu předchází složitý proces, od vnímání reklamního sdělení,

vyvolání pozornosti, vytváření postoje a preferencí až k vytvoření přesvědčení, které vede ke

koupi. 

4

Vysekalová a Mikeš (2010, s. 91) uvádí, že efektivní reklama je:

• přiměřeně informativní – podá všechny potřebné informace, ale nezahltí osloveného

tolik, aby nechápal souvislosti, nebo dokonce aby ho to odradilo od dalšího zájmu

o produkt či službu;

• přiměřeně emocionální;

• přiměřeně kreativní - kreativita spočívá v tom, že oproti konkurenci se přijde

s nápadem, který zaujme, vyvolá zájem a přání a také přiměje k nákupu;

• správně načasovaná a zacílená;

• zvolena správná média.

Karlíček a Král (2011, s. 72) uvádí, aby byla reklama efektivní a uspěla v současném vysoce

konkurenčním komunikačním prostředí, musí splňovat celou řadu kritérií, jejichž význam se

liší podle primárního cíle dané reklamy.

Mezi nejvýznamnější obecná kritéria reklamy řadí Karlíček a Král (2011, s. 73):

• silný branding - spočívá v propojení reklamy se značkou či produktem, cílová skupina

po zhlédnutí musí rychle a jednoznačně identifikovat značku či produkt a toto

propojení si zapamatovat;

• jasně přesvědčivé sdělení - reklama musí zároveň předat požadované marketingové

sdělení a to srozumitelně a přesvědčivě, cílová skupina by měla sdělení pochopit

snadno a jednoznačně a současně se nechat přesvědčit. Reklama informuje o užitku

produktu;

Hypotéza H1b: Poučná reklama má vliv;

• líbivost – líbivost je velmi důležitá, kdy reklama podporuje emocionální užitek značky

či produktu, tedy když se cílová skupina se značkou nějakým způsobem identifikuje.

Líbivost ovšem není podmínkou efektivity;

• originalita.

Hypotéza H1a: Rušivá reklama má vliv;

Přikrylová a Jahodová (2012, s. 148-149) dělí reklamu na:

• výrobková reklama má za úkol zdůraznit všechny přednosti a výhody, které přinese

zákazníkovi používání právě tohoto výrobku či služby;

• institucionální reklamu používají firmy a organizace, také nadace a humanitární

společnosti, které nemohou využívat reklamu výrobkovou. Zdůrazňují kladné stránky

v rámci obchodních aktivit, například vysoká kvalita, spolehlivý servis a snaží se

vzbudit důvěru.

Vysekalová a Mikeš (2010, s. 20) uvádí, že složitost reklamy jako společenského jevu přináší

její pozitivní i negativní hodnocení. Výše uvedení autoři mezi pozitiva reklamy řadí: šíření

informací o produktech a službách, zvyšuje kvalitu zboží a šíři výběru, je důležitým

pomocníkem při orientaci spotřebitele v široké nabídce zboží, je důležitá pro ekonomickou

prosperitu, zvyšuje přístupnost globálního trhu pro firmy i pro spotřebitele.

Hypotéza H0: Reklama nemá vliv;

Hypotéza H1: Reklama má vliv; 

5

Regulace reklamy

Reklama jako taková byla už výše charakterizována a nyní bude uvedeno, jakými orgány je

kontrolována. Důležité je uvést zákon 4. 40/1995 Sb., Zákon o regulaci reklamy. V paragrafu

8 jsou uvedeny všechny finanční postihy za neetické zneužívání psychologických prvků, které

jsou pomocí reklamy šířeny veřejnosti. (Reklama 2017)

Se zákonem o regulaci reklamy souvisí také etický kodex Rady pro reklamu, jak uvádí

Zamazalová (2009, s. 199). Tento kodex doplňuje právní regulaci reklamy tak, aby zajistil

etické zásady. Podle výše uvedené autorky mezi nejdůležitější zásady, které jsou v etickém

kodexu dodržovány jsou:

• slušnost, kterou se nesmí porušovat chování dle obecných mravních zásad ve

společnosti;

• čestnost, kde nesmí být zneužito důvěry spotřebitele či vlivu na jeho podprahové

vnímání;

• pravdivost, která zamezuje šířit klamavé informace;

• společenská odpovědnost, dle které je zakázáno využít motivu strachu, předsudků a

pověr a nesmí urážet rasové nebo náboženské cítění.

2.1.1 Reklamní média a jejich kreativita

Televizní reklama

Televize je obecně uznávána jako nejsilnější reklamní médium, protože je schopna

zprostředkovat obraz, zvuk i pohyb a dosáhne k velmi širokému spektru zákazníků, jak udává

Keller (2007, s. 314). Stejný autor uvádí, že téměř každá domácnost má televizi a také

množství času, kdy je zapnutá, takže má velmi široký dosah.

Jak uvádí Křížek a Crha (2012, s. 160-161) televizní reklama má ale i své nevýhody – velké

množství reklam a neprogramového materiálu v televizi vytváří bloky, které zákazníkům

usnadňují zapomenout či dokonce ignorovat reklamu. Autoři dále uvádí, vysoké náklady na

produkci i uvedení, prchavá povaha zprávy a rušivé kreativní prvky, které se často v televizní

reklamě objevují, může být poselství vztahující se k produktu či značce spotřebitelem

přehlédnuto. Stejný zdroj doplňuje, že správně navržená a natočená reklama může ovlivnit

prodej a zisky.

Tisková reklama, noviny a časopisy

Tisková reklama je jednou z nejstarších forem hromadného i komerčního sdělení

(Kobiela, 2009, s. 20). Vysekalová a Mikeš (2010, s. 38) uvádí, že do tiskové reklamy patří

především noviny a časopisy, neperiodické publikace. Reklamu v tištěných médiích najdeme

ve formě inzerce, která může zabírat určitou část stránky, ale může být i na celou stranu či

dvojstranu Pospíšil a Závodná (2012, s. 29). Autoři dále uvádí, že výběr médií je součástí

mediálního plánování každé reklamní kampaně a vyžaduje dokonalou znalost produktu,

cílové skupiny, ale také právě médií, která budou využita pro šíření reklamního sdělení.

Jak uvádí Pospíšil a Závodná (2012, s. 31-32) noviny v dnešní době osloví stovky tisíc

čtenářů, odborné prameny uvádějí, že skoro dvě třetiny dospělé populace pravidelně čtou

denní tisk a čtenáři jsou prakticky mezi všemi vrstvami populace. Výše uvedení autoři dělí

současné noviny podle různých kritérií:

• jak často vycházejí – deníky, týdeníky, čtrnáctideníky, měsíčníky a občasníky;

• podle dosahu – národní, mezinárodní, regionální, lokální;

• podle serióznosti – seriózní deníky, bulvární tisk.

6

Z pohledu reklamní komunikace dělí časopisy Pospíšil a Závodná (2012 s. 34) na tři základní

druhy a jedním z největších kladů v těchto médiích je přesné zacílení:

• populární časopisy (lákají fotografiemi známých osobností);

• odborné časopisy (nabízejí informace čtenářům, kteří mají hlubší zájem o konkrétní

problematiku);

• inzertní periodika (jsou buď zdarma, nebo prodávána).

Internetová reklama

Internet je moderní a velmi progresivní médium, jak uvádí Pospíšil a Závodná (2012, s. 40)

a dodávají, že je kombinací všech typů médií, jehož hlavní výhodou jsou aktuálnost a rychlost

přenosu sdělení. Výše uvedení autoři dále popisují, že v současné době je internet stále ještě

brán za nové médium. Stejný zdroj uvádí, že pořádný rozvoj internetu a zároveň i internetové

reklamy byl pouze několik let zpátky, což zapříčinilo hlavně neustále zlepšující se připojení k

internetové síti a také rozšiřující se pokrytí.

Karlíček a Král (2011, s. 66) uvádí, že reklama na internetu se ukazuje hlavně pomocí tzv.

bannerů, což jsou velice často obdélníkové obrázky zobrazující produkt či službu po okrajích

internetových stránek a lze je umísťovat na silně specializované webové stránky a tak

oslovovat úzké segmenty internetové populace. Dále tito autoři uvádí, že bannery mohou

zahrnovat text, obrázky, fotografie, animace, videa, hudbu a zvuky a jejich nejrůznější

kombinace. Uživatelé mohou kliknout na reklamní banner a získat více informací

o nabízeném produktu, nebo dokonce učinit další krok a daný výrobek či službu si rovnou

objednat.

Přikrylová a Jahodová (2010, s. 74) navazuje, že bannery nejsou jedinými reklamami na

internetu, jsou zde i reklamy, které lidem spíše vadí a jsou to tzv. vyskakující reklamy neboli

pop-up okna, tato reklama někdy zcela překrývá původní obsah stránky. Výše uvedené

autorky dodávají, že v důsledku toho se uživatelé internetu naučili online reklamu přehlížet.

Vysekalová et. al. (2012, s. 25) dále dodává, že i webová prezentace firmy je reklamou a pro

hodnocení internetové stránky je důležitý především její obsah, aktuálnost a provedení. Dále

autorka pokračuje, že důležitým faktorem pozitivního přijetí a opakovaných návštěv

webových stránek je také zájem o určitou problematiku či produkt a intenzita surfování.

Reklamní kreativita

Jak uvádí Kloudová a kol. (2010, s. 170) reklamní kreativita ovlivňuje u zákazníka zpracování

reklamního sdělení a jeho reakce na toto sdělení. Aby sdělení účinně ovlivnilo zákazníka,

musí splňovat několik kritérií, které popisuje i Vysekalová a Mikeš (2010, s. 99-101):

• odlišení se. Originalita sdělení – v reklamě jsou použity neobvyklé, vzácné

či překvapivé prvky. Flexibilita – reklama přechází z jednoho pohledu do druhého.

• umělecký projev – použití přitažlivých barev či tvarů;

• relevance - je skutečnost, že sdělení obsahuje něco, co je pro příjemce důležité. Může

to být hudební hit, který přiláká pozornost, nebo prezentace v prostředí, které je

příjemci blízké.

Karlíček a Král (2011, s. 29) popisují kreativní řešení jako zaujetí, jehož cílem je sdělení

určitým způsobem zatraktivnit, a k tomu může sloužit humor, děti, zvířata, celebrity, erotika,

hudba, příběhy atd. Dále výše uvedení autoři uvádí, že lidé v obecné rovině reagují lépe na

atraktivní, zábavné a užitečné stimuly, v podstatě lidská pozornost reaguje mnohem lépe na

stimuly nové a nezvyklé. Jak dále uvádí Karlíček a Král (2011, s. 31) pozitivní vliv na 

7

pozornost mají ta reklamní sdělení, která lze v průběhu času nějakým způsobem obměňovat

a tím lze zabránit zevšednění a obehrání.

Jak si reklamu zapamatovat

Vysekalová a Mikeš (2010, s. 65) uvádí, že prvním médiem, které informaci uloží, je

smyslová paměť, kde se udrží jen jednu až dvě sekundy, maximálně třicet sekund, zde také

mozek filtruje běžné a neobvyklé informace. Autoři dále pokračují, že ze smyslové paměti

potom informace putuje do paměti krátkodobé, kde je zařazena buď jako pozitivní, nebo

negativní, zde je důležitý první okamžik, první dojem. Stejný zdroj dodává, pokud je

informace posílena (pozitivně, nebo negativně), putuje do paměti dlouhodobé, kde je třeba ji

podporovat, aby se neztratila, nezapadla.

Křížek a Crha (2012, s. 93-94) navazují na Vysekalovou a Mikeše (2010, s. 66-73) a uvádí

prvky a symboly, které napomáhají k lepšímu zapamatování:

• obrazy – lidé si je lépe zapamatují a vybavují, vzbuzují větší vnitřní aktivaci, lépe

ovlivňují chování;

• jazyk – používaný v reklamě musí být srozumitelný a odpovídat cílové skupině.

Jde hlavně o vyjádření myšlenky, argumentace jasná a zřetelná, informace jsou

nejsrozumitelnější v krátkých a výstižných větách. Nejdůležitější slova jsou

ta v titulku, nebo název výrobku, organizace či služby;

• typ písma – správně použitý typ písma má vliv na srozumitelnost, je důležitá jeho

čitelnost. Psací písmo je hůře čitelné než tištěné, zvýrazňují se jen podstatná slova,

některá písma vzbuzují neuspořádanost a neklid;

• barvy – zprostředkovávají vizuální poselství, umožňují snadnější vnímání a pochopení

zprávy, mají symbolický význam (odlišný v jednotlivých kulturách), mají

psychologický obsah. Jejich vnímání je závislé jak na osobnosti, tak na naladění

člověka.

 

Vysekalová et. al. (2014, s. 61-63) uvádí, že bílá – vyjadřuje čistotu, nevinnost; červená –

znamená energii, život, sílu, dynamiku, ale také oheň, vztek a nebezpečí; modrá – vyjadřuje

kvalitu, čistotu, krásu, je hluboká pro klidnou a uvolněnou atmosféru; zelená – je nejklidnější

barva, symbol naděje, svěžesti, přírody a klidu, žlutá – nejteplejší, nejzářivější barva, symbol

slunce, teplo, vitalita; černá – tmavá, symbol smrti a pochybností. Stejný zdroj dodává, že

černá barva vzbuzuje ale i pocit elegance a vznešenosti, v reklamě se používá pro drahé zboží

vysoké kvality.

Kloudová et. al. (2010, s. 171) uvádí, že velmi důležitým aspektem reklamního působení je

i povědomí reklamy. Výše uvedená autorka dále pokračuje – pokud má reklama vysoké

povědomí, mají příjemci pocit, dojem, že reklamu dobře znají, že ji viděli nebo slyšeli někdy

dříve. Na Kloudovou a kol. (2010, s. 171) navazuje Křížek a Crha (2012, s. 68), že originální

reklamy mají větší schopnost se prosadit v přesyceném reklamním prostředí. To znamená, že

se její známost zvyšuje dalším vyhledáváním informací, které se vztahují k propagovanému

produktu či značce.

2.1.2 Emoce v reklamě

Jak uvádí Kloudová et. al. (2010, s. 171), emoce jsou velmi důležitý aspekt efektivní

a kreativní reklamy, fungují jako zprostředkovatel kognitivních a behaviorálních reakcí na

reklamní sdělení. Výše uvedená autorka dále uvádí, že velmi důležitým aspektem reklamního

působení je i povědomí reklamy, pokud má reklama vysoké povědomí, mají příjemci pocit,

dojem, že reklamu dobře znají, že ji viděli nebo slyšeli někdy dříve.

8

Světlík (2012, s. 115) uvádí, že každý jedinec myslí a cítí, a z toho důvodu nelze oddělit

myšlení od emocí a naopak. Stejný autor popisuje, že k obsahu a provedení reklamy si každý

jedinec utváří určitý vztah. Účinnost tohoto stavu je dána subjektivním stavem jedince, který

závisí na vnitřních a vnějších podnětech a tyto stavy jsou emoce a city (Světlík 2012, s. 115).

Hypotéza H2: Odlišné věkové kategorie respondentů pracují s pocity odlišně;

Hypotéza H2a: Experimentování s pocity k reklamě;

Hypotéza H2b: Kontrola pocitů a nácvik masky, která je má zakrýt;

Karlíček et. al. (2013, s. 43) dělí emoce na:

• primární – tyto emoce jsou všem jedincům společné jako např. pocit hněvu, strachu,

překvapení, smutku, radosti atd.;

• sekundární – do těchto emocí lze zahrnout vinu, hrdost, žárlivost, jsou také pociťovány

všemi jedinci ale jejich projevy a interpretace jsou podmíněny kulturou.

Na to navazuje Hradiská et. al. (2009, s. 315), která dělí emoce a city do základních skupin:

příjemnost a nepříjemnost; vzrušení a uspokojení, napětí a uvolnění.

Tvůrci reklam využívají emotivní apely, které, jak uvádí Světlík (2012, s. 115), působí na

jedince a účelem je, aby reklama zaujala, líbila se, vyvolala pozitivní reakci k reklamě

samotné, ale i k propagované značce. Stejný autor popisuje, že dnešní reklamy využívají tzv.

ESP strategii, která obsahuje výjimečnou emocionální vlastnost. Emoce podle Pospíšila

a Závodské (2012, s. 64) představuje tzv. „pohnutí mysli“, které vyvolává v jedinci pocit

radosti, smutku, štěstí, zlosti atd. Z toho vyplývá, že emoce jsou subjektivní (Světlík 2012, s.

116). Stejný autor popisuje emoce jako: pozitivní, negativní, záporné a kladné.

Pospíšil a Závodská (2012, s. 64) uvádí, že s emocemi jsou spojené i apely, které mají upoutat

požadovanou pozornost jedince vůči produktu či reklamnímu sdělení. Stejní autoři dělí apely

do třech základních skupin:

• racionální – obsahují např. cenu, kvalitu a výkon;

• emocionální – apely se snaží vzbudit pozitivní tak někdy i negativní emoce;

• morální – apely působí na morálku člověka.

Emocionalita

Nakonečný (2000, s. 184-185) uvádí, že emocionalita je osobnostní dispozice citového života,

řízení a zpracování afektů. Z hlediska faktorové analýzy osobnosti je emocionalita

reprezentována faktorem druhého řádu (faktorem nezávislým), extrahovaným z odpovědí

v dotaznících, které jsou určeny k posuzování osobnosti a chování. Stejný zdroj dále

pokračuje, že emocionalita se projevuje silou výrazu, obsahem cítění a hloubkou prožívání.

Nakonečný (2000, s. 185) dále cituje Olszanikowou (1977, s. 213), která rozeznává dvě

základní třídy emocionality:

• první třída zahrnuje parametry, které určují modalitu emocionálního prožívání;

• druhá třída zahrnuje dynamické parametry, které charakterizují způsob vzniku

a průběhu prožitku a jeho vnější výraz. Zde je možno rozlišit ještě dvě skupiny, jedna

se týká prahu emocionality, citlivosti a hloubky prožívání, jeho trvání, stálosti

a častosti, druhá se týká dynamiky prožívání emocí navenek a projevy chování.

Vnímání

Monzel (2009, s. 170) uvádí, že vnímání je proces, pomocí kterého jedinci vybírají, řadí a

interpretují informace, které jim jsou poskytnuty. Autorka dále uvádí, že každý jedinec může

stejný podnět vnímat různým způsobem, a to s ohledem ke třem procesům vnímání. 

9

Monzel (2009, s. 171) popisuje tři procesy vnímání:

• selektivní pozornost – jedinci třídí informace, jimž jsou denně vystavováni, a z toho

důvodu je nutné vynaložit velké úsilí na získání jejich pozornosti;

• selektivní zkreslení – jedinci mají tendence přikládat sdělení vlastní význam;

• selektivní paměť – jedinci si uchovávají pouze určité informace, které souhlasí s jejich

názory či postoji.

Pozornost

Marketingová komunikace podle Vysekalové et. al (2011, s. 27) má za cíl získat pozornost

spotřebitele. Stejný zdroj dále uvádí, pozornost spotřebitele lze ovlivnit například manipulací

s materiálními podněty, informacemi, emocemi, nabídkou hodnoty a kvalitu pozornosti

u jedince lze měřit, a to z hlediska:

• intenzita pozornosti, soustředěnost jedince;

• oscilace pozornosti – kolísání pozornosti, které je krátkodobé či dlouhodobé;

• trvání – čas, po který je jedinec schopen koncentrace;

• rozsah pozornosti – jedinec je schopen vnímat 5 až 9 podnětů v reklamě a je možné ho

podpořit např. piktogramy a tím pole podnětů rozšířit;

• přepojování pozornosti – schopnost přenášet pozornost z jednoho cíle na druhý;

• distribuce pozornosti – schopnost soustředit pozornost na dva a více úkonů najednou.

Přesvědčení

Monzel (2009, s. 171) uvádí, že přesvědčení a postoje lidé získávají na základě jednání

a učení. Přesvědčení je mínění jednotlivce o určité skutečnosti. Postoje jsou buď pozitivní či

negativní, a vyjadřují pocity a reakce vůči určitému podnětu či myšlence.

2.1.3 Marketing

Pospíšil a Závodná (2012, s. 9) citují jednu z nejnovějších definic marketingu, je to oficiální

definice Americké marketingové asociace, která říká že „Marketing je organizační funkce a

soubor procesů pro tvorbu, komunikaci a dodávání hodnot zákazníkům a také pro řízení

vztahů se zákazníky způsoby, které přinášejí výhodu samotné organizaci a jí zainteresovaným

subjektům´´.

Smyslem marketingu je podle Kotlera a Kellera (2013, s. 35) dosažení požadovaných cílů

společnosti, a tímto cílem bývá skoro vždy dosažení zisku. Marketing lze podle výše

uvedených autorů definovat jako proces, v němž jednotlivec či skupina získávají pomocí

tvorby a směny produktů a hodnot to, co požadují.

Jakubíková (2008, s. 40) uvádí, že marketing je založený na vztazích se zákazníky. Podle

definice stejné autorky lze marketing charakterizovat jako cílené a plánované vedení firmy

či organizace na trhu, jejíž nejdůležitější součástí jsou zákazníci. Jakubíková (2008, s. 40)

popisuje zákazníka jako osobu, domácnost či organizaci, kteří platí za naše služby/zboží, aby

uspokojili své potřeby. Dále stejná autorka uvádí, že každá firma je na svých zákaznících

závislá, a proto by zákazníci měli být pro každou společnost tím nejdůležitějším článkem.

Karlíček a Král (2013, s. 17) popisují marketing jako umění oslovit, získat a udržet si své

zákazníky, kteří naší společnosti přinášejí zisk. Stejný zdroj uvádí, že je lepší oslovit menší

počet potenciálních zákazníků, kteří jsou pro nás ale více perspektivní. 

10

Marketingový Mix

Kotler a Armstrong (2007, s. 70) popisuje marketingový mix jako soubor marketingových

nástrojů, které společnost využívá k upravení své tržní nabídky, aby byla co nejvíce podobná

potřebám cílových oslovovaných trhů. Jakubíková (2013, s. 190) doplňuje rozdělení

marketingového mixu na několik vzájemně prolínajících se prvků. Stejný zdroj odkazuje,

že správný marketingový mix spolu s vybraným tržním segmentem a cílovým trhem vytváří

danou marketingovou strategii podniku. Na to navazuje Johnová (2008, s. 16-17) a rozděluje

marketingový mix na 4 prvky, které se označují jako 4P:

• produkt (product);

• cena (price);

• distribuce (place);

• marketingová komunikace (promotion).

Na toto dělení navazuje Pospíšil a Závodná (2012, s. 9-10) a dodává, že na prvním místě

je pozornost věnována produktu, který musí být kvalitní a odpovídat požadavkům plynoucím

z trhu; další prvkem je cena, která musí být úměrná kvalitě produktu, pokud je cena příliš

vysoká, nesetká se s ochotou spotřebitelů tuto cenu zaplatit, ale i naopak, pokud bude cena

příliš nízká, spotřebitel neocení kvalitu. Výše uvedení autoři pokračují u distribuce, což

je způsob a cesta, prostřednictvím kterých se produkt dostane ke spotřebiteli, o úspěchu

produktu na trhu rozhoduje i místo, kde se bude produkt nabízet a prodávat.

Marketingová komunikace

Pospíšil a Závodná (2012, s. 10-11) uvádí, že pojem marketingová komunikace je dnes

standardizovaným pojmem, který uznávají Evropská aliance pro reklamu i Evropská asociace

reklamních agentur.

Jak uvádí Foret (2011, s. 230-231) důležitou složkou marketingové komunikace je reklama,

každý spotřebitel se s ní denně setkává, je jí atakován a ovlivňován. Stejný zdroj to popisuje

jako formu komunikace firem a společností se zákazníkem prostřednictvím různých médií,

které přináší informace o výrobku, o jeho vlastnostech a přednostech, o jeho kvalitě, snaží

se vzbudit zájem a nakonec spotřebitele přimět ke koupi.

Pospíšil a Závodná (2012, s. 11) dodávají, že při plánování komunikačních aktivit se činnosti

dají shrnout do pěti základních kroků, tzv. 5M marketingových komunikací:

• mission – stanovení cílů (cíle komunikační i prodejní);

• money – rozhodnutí o rozpočtu;

• message – rozhodnutí o propagačním sdělení, výběr sdělení;

• media – rozhodnutí o využití médií;

• measurement – vyhodnocení komunikačních aktivit.

Funkce značky

Zamazalová et. al. (2010, s. 314) uvádí, že značka plní řadu funkcí jak pro výrobce, tak pro

kupující. Značka slouží k identifikaci výrobku a dělí se na lokální a globální. Lokální značka

je vhodná především pro firmy místního rozsahu, je vymyšlená přímo na prostředí, ve kterém

působí. Globální značka zvyšuje její mezinárodní proslulost, je náročnější na grafické a slovní

zpracování (snadná výslovnost, krátké a zapamatovatelné výrazy). 

11

Dále Zamazalová et. al. (2010, s. 314) rozděluje značku podle funkce:

• identifikační – slouží k rozpoznání výrobku či firmy, usnadňuje orientaci;

• diferenciační – slouží k vymezení nositele;

• diverzifikační – slouží k vytvoření cenových či jakostních úrovní;

• nositele hodnoty – exkluzivní značka je ceněna výše;

• nositele tradice a záruky kvality;

• tvůrce image;

• reprezentace životního stylu (sportovní, luxusní);

• nositele kultury (americká kultura Coca-Coca);

• symbol doby.

Keller (2007, s. 313) považuje reklamu za mocný prostředek, který pomáhá vytvářet silné,

příznivé a jedinečné asociace se značkou a vyvolává pozitivní mínění a pocity, přesto je

problematická, protože konkrétní účinky reklamy lze jen velmi těžko předpovídat

a kvantifikovat. Autor dále uvádí, že i přesto má reklama nesporně sílu, která je schopná

ovlivnit prodej. Keller (2007, s. 314) uvádí, že z pohledu hodnoty značky, má televizní

reklama dva hlavní body:

• za prvé může být účinným prostředkem živé demonstrace vlastností produktu

a přesvědčivého vysvětlení zákaznických benefitů;

• za druhé, může být přesvědčivým prostředkem zobrazení představ o uživateli

a spotřebě, které se přímo nevztahují k produktu.

Model AIDA

Model AIDA je podle Jakubíkové (2008, s. 241) jeden z komunikačních modelů, pomocí

kterých jsou lidé ovlivňováni a přesvědčováni při působení reklamy. Také Zamazalová

(2010, s. 263) uvádí tento model AIDA: ten je odvozen z anglických slov, které jsou typické

pro působení reklamy na potencionálního zákazníka, a popisuje ho:

• attention (pozornost) - reklama má zákazníka upoutat;

• interess (zájem) – vzbudit zájem o produkt/službu;

• desire (touha) – vyvolat pocit touhy po produktu/službě;

• action (akce) – vede k završení celého procesu a nákupu daného produktu/služby.

Model AIDA zmiňuje i Křížek a Crha (2012, s. 96) jako mnemotechnickou pomůcku, kterou

vymyslel p. Lewis již v roce 1898. Stejný zdroj uvádí, že vyvolání pozornosti je prvním

a nezbytným předpokladem úspěchu a na upoutání se podílí poutač, titulek, který by měl být

obsažen i v textu a samozřejmě poutavá grafika. Dále pokračují Křížek a Crha

(2012, s. 97-98) u vzbuzení zájmu, kdy si zákazník uvědomuje, že mu reklama něco sděluje a

sám se začíná o informaci zajímat. Dále stejní autoři doplňují, že dobrá reklama vyvolává

v člověku touhu vlastnit výrobek či využít službu, někdy se chce však jen připodobnit idolu,

který výrobek nebo službu nabízí. Stejný zdroj uvádí, že reklama je úspěšná jen tehdy,

až si lidé produkt či službu koupí.

Metody výzkumu této práce

T-test, jak uvádí Schmee a Oppenlander (2010, s. 236-239) t-test je metoda matematické

statistiky, pomocí které jsou ověřovány hypotézy. Zdroj dále píše, že v praxi se t-test

nejčastěji používá k porovnání, zda se výsledky měření jedné skupiny výrazně liší od

výsledků měření druhé skupiny. 

12

T-test se dělí na (Schmee a Oppenlander 2010, s. 236-239):

• jednovýběrový t-test: označuje výběr jednotlivých hodnot;

• párový t-test: se liší od jednovýběrového pouze tím, že náhodný výběr poskytuje

dvojice hodnot;

• dvouvýběrový t-test: zde se poznačí hodnoty jednoho náhodného výběru a druhého

náhodného výběru a oba tyto výběry musejí být vzájemně nezávislé.

Kvantitativní výzkum

Kozel et. al. (2011, s. 175) uvádí, že kvantitativní výzkum slouží ke shromaždování

primárních dat a informací a to přímým či zprostředkovaným způsobem. Stejný autor říká, že

dotazování může být osobní, písemné, online či telefonické.

S tím souhlasí i Disman (2011, s. 286) a dodává, že cílem kvantitativního výzkumu je

testování hypotéz. V této práci bude použito písemné a online dotazování.

Jak uvádí Kozel et. al. (2011, s. 176) výhodou online dotazování je malá finanční náročnost a

možnost velkého oslovení respondentů, avšak jako nevýhoda je brána možná nižší návratnost

či přístup k internetu.

2.2 Postoje a poznávání

Vzory pro přístup k reklamě

Hanafizadeh a Behdouni (2012, s. 48) navazují na výzkum Mitchella a Olsena (1981) spolu se

Shimpem (1981) a popisuje to, jak jedinci reagují na reklamu. Zdroj dále doplňuje chování,

které je charakterizováno jako „predispozice reagovat příznivým nebo nepříznivým způsobem

na určitý reklamní stimul, během konkrétní expozice“. Výše uvedení autoři na základě

výzkumu předpokládají čtyři alternativní modely, které ukazují postoj k reklamě a jsou

charakterizovány přenosem vlivu, duálním zprostředkováním, vzájemným zprostředkováním

a hypotézami nezávislých vlivů.

Model 1. Dopad hypotézy přenosu (ATH).

Hanafizadeh a Behdouni (2012, s. 49) uvádí že, ATH předpokládá přímý vliv postoje Aad na

Ab (přímá jednosměrná příčina). Stejní autoři doplňují, že ATH získala nejvyšší pozornost ve

výzkumu mezi čtyřmi modely a byla empiricky podporována v tom, že byl nalezen přímý

pozitivní lineární vztah mezi Aad a Ab.

Model 2. Dvojitá hypotéza mediace (DMH)

DMH podle Hanafizadeha a Behdouniho (2012, s. 50) vysvětluje přímé a nepřímé

jednosměrné příčinné souvislosti. Stejný zdroj uvádí, že přímá jednosměrná příčina popisuje,

že Cb spojuje Aad ovlivňuje Ab. To znamená, že přímá jednosměrná příčina se zabývá

procesem postulovaného ATH. DMH je v souladu s tradičními komunikačními teoretickými

metodami, které navrhuje Schiffman et. al. (2013, s. 256-258). To podle výše uvedených

autorů znamená, že afektivní reakce spotřebitelů na reklamu ovlivňuje jejich sklon k přijetí

samotné reklamy a značky, z čehož vyplývá, že jedinci lépe přijmou reklamu, kterou

i pamatují, což předpokládá vztah mezi Aad a Cb.

Model 3. Vzájemná hypotéza mediace (RMH)

Tento model popisuje Hanafizadeh a Behdnouni (2012, s. 51) RMH znamená, že Aad a Ab se

navzájem ovlivňují, tento model je založen na teorii rovnováhy, kterou zavedl Heidet (1964)

kde uváděl, že lidé se snaží o dosažení kognitivní rovnováhy. Tyto postoje fungují, pouze

pokud jsou postoje vůči reklamě podobné (např. a) mají oblibu jak reklamy, tak značky, nebo

b) nesnáší obojí). Výše uvedené autory doplňuje Arora et. al. (2012, s. 421-423), že síly RMH 

13

popisují rozdíly mezi závislostí spotřebitelů a situací, to znamená, že když bude zaveden nový

produkt, silnější tok bude od Aad k Ab. A to z důvodu, že spotřebitel může být vytaven

značce pomocí reklamy, ale pokud je spotřebitel loajální ke značce, předchozí Ab může mít

vliv na Aad (Arora et. al. 2012, s. 421-423).

Model 4. Hypotéza nezávislých vlivů (IIH)

IIH podle Schiffmena et. al. (2013, s. 259- 261) předpokládá, že Aad a Ab nemá žádný vztah,

ale spíše ovlivňuje záměr ke koupi. Stejný zdroj doplňuje, že IIH je založen na změně mezi

konceptem značky a neosobním postojem. Zde hrají důležitou roli situační tlaky, jako je

dostupnost a dohoda. Tento model ještě doplňuje Arora et. al. (2012, s. 422-423) tvrzením, že

model Aad může být jednou z proměnných. To je podpořeno studií, která dokazuje že, ve

kterékoli reklamě ovlivňují chování lidí bez ohledu na zásluhy výrobku.

Kazmia a Barta (2009, s. 162-165) popisují čtyři specifikace kauzálních rolí, všechny tyto role

jsou založeny na práci hierarchie efektů. Výše uvedení autoři charakterizují čtyři alternativní

kauzální vztahy následovně:

• poznání značky (Cb) – se týká celkového vnímání a inzerování značky, a to jak spolu

s reklamou působí na lidi;

• postoj k reklamě (Aad) – postoj k reklamě vyjadřuje to, jak jedinci reagují na danou

značku;

• postoj ke značce (Ab) – vyjadřuje reakce příjemců vůči reklamě, která vede k nákupu

značky;

• nákupní záměr (Pl) – vyjadřuje rozhodnutí příjemců, že budou daný produkt/značku

v budoucnu kupovat.

Hard sell a soft sell

Jak uvádí Turow (2013, s. 74-75), těžký prodej se v reklamě užívá, když je zpráva o prodeji

silná, přímá a zjevná, a používá se k popisu agresivních prodejních technik. Stejný zdroj dále

uvádí, že těžký prodej je přímý, reklama obsahuje silný a hlasitý slogan, který má za cíl

upoutat pozornost kupujících. Dále je výrazně zaměřen na kvalitu, výhody a

nepostradatelnost výrobku. S výše uvedeným autorem souhlasí i Bennett (2010, s. 80-81)

a dodává, že tato prodejní taktika je rychlá a silná, protože prodejce používá velké množství

informací spolu s vytrvalostí, aby vytvořil podnět k nákupu. Těžký prodej se používá

v případech, kdy prodejce chce, aby kupující reagoval hned, aby produkt koupil osobně na

místě, nebo se přihlásil k odběru, ale tato taktika ovšem svým velkým tlakem může některé

kupující odradit (Bennett 2010. s. 81).

Diametrálně odlišný od tohoto přístupu je měkký prodej. Jak uvádí Turow (2013, s. 75) tento

prodej je mnohem více zaměřen na city a emoce, je jemnější a neformální. Výše uvedený

autor dále navazuje, že cílem je vytvořit náladu, která kupujícího osloví a přiměje k investici,

tedy k nákupu. Také Bennett uvádí (2010, s. 83), že měkký prodej využívá nenápadnost,

aby si kupující přímo neuvědomil, že je cíleně zaměřen a reklama s měkkým prodejem díky

své nepřímosti umožňuje kupujícím více času na rozhodnutí.

2.2.1 Věk a rozdělení generací

V následující kapitole jsou charakterizovány jednotlivé věkové generace, které jsou

podkladem pro výzkum v praktické části této práce. Každá věková skupina má své

charakteristické potřeby. Proto je dobré vědět, co jednotlivé věkové skupiny zajímá, co je

baví, co se jim líbí, aby na ně mohla být následně zaměřena reklama, aby je přesvědčila

o nákupu toho, co jim má být prodáno či představeno. 

14

Existují generace Baby Boomers, X, Y a Z. Podle Horváthové, Bláhy a Čapíkové

(2016, s. 135) již však vyrůstá další generace Alfa, tedy jedinci, kteří se narodí či narodili

mezi léty 2001 až 2025 (tedy výhradně ve 21. století).

Generační management

Kapitola pojednává o charakteristikách jednotlivých generací, které lze užívat v návaznosti na

jejich potřeby. Podle Jandourka (2007, s. 91) je možné generaci charakterizovat jako

seskupení jedinců příbuzné věkové skupiny, kteří prošli určitým historickým a kulturním

procesem. Stejný zdroj dále uvádí, že doba trvání jedné generace je přibližně 25 – 30 let.

Vysekalová et. al. (2011, s. 260), kteří se dlouhodobě věnují oblasti nákupního chování

a preferencím spotřebitelů, uvádějí, že při segmentaci spotřebitelů je možné využít právě

klasifikaci tzv. generačních typů, které jsou charakterizovány a začleňovány dle data narození

daného spotřebitele. Výše uvedení autoři dále poznamenávají, že příslušnost k určité generaci

je důležitá pro spotřební chování i nákupní rozhodování a je proto využitelná v jejím oslovení.

Generace X

Podle Kocianové (2012, s. 108) se ke generaci X řadí lidé, kteří se narodili „v období 1965-

1975 (tato generace není vymezována jednotně, někdy je rozšiřována až do roku narození

1981 nebo 1982). Generace mladých lidí narozená po roce 1976 je označována jako generace

Y. Generace Y je výrazně ekonomicky aktivní a vyžaduje vyšší životní úroveň a cítí větší

odpovědnost za svou sociální jistotu.“

Vysekalová et. al. (2011, s. 260-262) uvádějí, že pro osoby této generace je charakteristické,

že se snaží cítit dobře, mít úspěch, být tzv. online, přesto však pojmu sociálních sítí využívají

podstatně méně, než je tomu v případě osob patřících do generace Y. Dále se tito autoři

zmiňují o tom, že jejich zálibou je cestování, zajímají se o značky s jednoznačně etickým

podtextem, velká část osob této generace (uvádí se až 65 %) se považuje za realisticky

smýšlející, mají také pocit, že jsou lépe finančně zabezpečeni. Dále uvedený zdroj podotýká,

že generace X se pociťuje jako silná, a to díky tomu, že může zažívat úspěch, ten však

nesrovnávají na úroveň materiálních statků (peněz).

Generace Y

Podle Kocianové (2012, s. 108-110) je generace osob Y mladší než generace osob X, přičemž

je jim kolem 20-40 let. Jak dále tento zdroj uvádí, generaci Y je možno rozlišit na dvě

podkategorie, a to na starší generaci Y, jejíž členové dosahují přibližně 35 let, čímž

se přibližují osobám v generaci X, a mladší generaci Y, jejíž členové byli narozeni počátkem

90. let minulého století a spadají tak spíše k internetové generaci Z. Těmto osobám je

přibližně 20-24 let (Kocianová 2012, s. 110). Podle Kotlera et. al. (2007, s. 141) platí, že tato

generace je poměrně zběhlá v internetu a v sociálních sítích, přičemž předpokládají, že

i s podobnými výdobytky budou pracovat v zaměstnání. Tento zdroj také podotýká, že se

jedná o tzv. internetovou generaci.

Generace Z

Generace Z, je podle Vávry (2014) mladou generací, jedná se o dnešní náctileté, pro něž platí,

že se nebojí risku, chtějí změnit svět, nicméně se vyznačují i dávkou pragmatismu, a to

z důvodu, že tito jedinci vyrůstali v době ekonomické recese. Jak dále tento zdroj uvádí, mají

hodně společného s generací Y, a to zejména v oblasti digitální vyspělosti. Tato generaci již

považuje technologii za běžnou součást svého života, přičemž si však své poznatky ještě více

prohlubují. Dle výše uvedeného autora se však teprve generace Z začíná dostávat na trh práce,

spíše jenom brigádně, neboť se ve většině případů jedná o jedince na středních či vysokých 

15

školách, příp. také na školách základních. Jak dále podotýká Vávra (2014), tito mladí

ovlivňují životy i svých rodin, neboť mají vliv na nakupování dalších členů rodiny a jsou více

kritičtí k reklamě, jakož i k dalším marketingovým nástrojům.

2.3Metodika práce

Při psaní této bakalářské práce byl proveden výběr odborných publikací a odborných článků.

Knižní publikace se zabývají reklamou, psychologií reklamy a marketingovou komunikací.

Cílem této práce bylo nalezeným rozdílem mezi poučnou a rušivou reklamou zvýšit obrat

výrobku v cílových segmentech. Důkaz nárůstu obratu byl podán dotazníkovým šetřením,

které probíhalo v roce 2017 v období duben až květen. Dotazník byl vytvořen na online

dotazníkovém serveru survio.com a skládal se z patnácti otázek. Byl rozdělen na část A a část

B. Část A byla respondenty vyplňována před zobrazením reklamy a část B respondenti

vyplňovali po zobrazení reklamy. Časová náročnost vyplňování dotazníku byla maximálně 20

minut. Dotazník měl otázky uzavřené a jednu otázku otevřenou. U uzavřených otázek

dotazovaní mohli vybírat jednu či více z uvedených možností a u otevřené otázky mohli

vlastními slovy vyjádřit, jaký mají pocit ze zobrazené reklamy. Dotazník se skládal z 15

otázek. Z vědeckého článku od Dianouexe a Linharta (2010) byly použity a upraveny

validované otázky pro potřeby této práce v otázce 8 a 9. Pro vyplňování dotazníkového šetření

byly zvoleny tři věkové skupiny dotazovaných a to z důvodu, že každá věková skupina vidí a

vnímá reklamu a její sdělení jinak. To, co jedné skupině přijde rušivé, může být pro jinou

skupinu lidí zábavné či poučné. První věková skupina je ve věku od 15 do 19 let. Druhá

věková skupina je ve věku od 20 do 35 let a třetí věková skupina je ve věku 36 let a více.

Z toho důvodu byly měřeny a porovnávány výsledky z dotazníkového šetření a jejich postoje

v jednotlivých věkových segmentech. Rozdíly byly zjišťovány a komparovány u respondentů,

kterým byla ukázána rušivá reklama v podobě reklamy na XXX Lutz a respondentům, kterým

byla ukázána poučná reklama na bezpečnost na vozovkách Besip. Krátký popis obou reklam

je uveden v kapitole 3.1 této práce. Celý dotazník je uveden v příloze 1 této práce.

Tištěné dotazníky byly poskytnuty k vyplnění žákům na víceletém gymnáziu v Brandýse nad

Labem pro věkovou hranici lidí od 15 do 19 let. Elektronický dotazník byl rozeslán pomocí

emailové korespondence a umístěn na sociální síť (Facebook), kde ho respondenti vyplňovali.

Dotazníkového šetření se účastnilo 346 respondentů. Bylo rozdáno a rozesláno celkem 360

dotazníků z toho 14 dotazníků nebylo možné využít, a to z důvodu nedostatečného vyplnění.

Dotazování se zúčastnilo 225 žen a 121 mužů. Návratnost dotazníkového šetření byla 96 %.

Z dotazníkového šetření byly získány odpovědi, které jsou uvedeny a rozepsány v kapitole

3.1. Tyto výsledky sloužili jako podklad pro párové statistické t – testy. Tento kvantitativní

výzkum má sloužit k objasnění výsledků z dotazníkového šetření a následně k potvrzení či

vyvrácení stanovených hypotéz. Po získání všech potřebných dat z dotazníkového šetření byla

všechna tato data zapsána do jedné tabulky v programu MS Excel. V tomto programu jsou

připravená data následně používána pro další zpracování ve statistickém programu IBM SPSS

Statistic20. Tento program slouží k vyhodnocení párových statistických t- testů a korelací,

pomocí kterých se testují a komparují jednotlivé odpovědi dotazovaných, zda jsou odpovědi

statisticky spolehlivé či nikoliv a v jaké míře. Párové t – testy jsou podrobně popsány

v praktické části práce a tabulky s přehlednými výsledky jsou uvedeny v příloze 3 této práce.

 

16

Z dotazníkového šetření byly vybrány následující otázky, a to:

• Otázka 3 Reklama v televizi Vám všeobecně.;

• Otázka 9b Vyzkoušet si silné emoce není něco, co by mě moc potěšilo.;

• Otázka 9h Dávám přednost držet své pocity pod kontrolou.;

• Otázka 9j Dávám přednost ignorování emocí, než být do nich vtažen.;

• Otázka 13 Po zhlédnutí konkrétní reklamy uveďte, reklama v televizi Vám všeobecně.

Slovními páry bylo provedeno zpracování dat pro jednotlivé segmenty a to všeobecně za

pocity a věk.

Následně budou rozepsány jednotlivé hypotézy, které jsou uvedeny v praktické části této

práce a jsou odvozeny z literární rešerše odborných publikací, vědeckého článku a

internetových zdrojů.

Hypotéza H0: Reklama nemá vliv a hypotéza H1: Reklama má vliv budou testovány pomocí

otázky 3.(Televizní reklama Vám všeobecně) a otázky 13 (Po zhlédnutí konkrétní reklamy,

reklama v televizi Vám všeobecně).

Hypotéza H1a: Rušivá reklama má vliv a hypotéza H1b: Poučná reklama má vliv, budou

testovány pomocí otázky 3.(Televizní reklama Vám všeobecně) a otázky 13.(Po zhlédnutí

konkrétní reklamy, reklama v televizi Vám všeobecně).

Výše uvedené hypotézy jsou testovány otázkou 3, která je před zobrazením vybrané reklamy,

a otázkou 13, která je po jejím zobrazení. Když se hodnoty odpovědí na otázku 3 a 13

porovnají mezi soubory respondentů, kteří viděli rušivou reklamu, s odpověďmi respondentů,

kteří viděli poučnou reklamu, bude patrné, která reklama měla vyšší účinek.

Hypotéza H2: Odlišné věkové kategorie respondentů pracují s pocity odlišně, bude testována

pomocí otázky 9;

Hypotéza H2a: Experimentování s pocity k reklamě bude testována otázkami 9b, 9h, 9j

(rušivá reklama) a otázkami 9b, 9h, 9j(poučná reklama).

Hypotéza H2b: Kontrola pocitů a nácvik masky, která je má zakrýt, bude testována otázkou

9h(Dávám přednost držet své pocity pod kontrolou).

U výše uvedených hypotéz se očekává opačný postoj i celkové zpracování pocitů mezi

věkovými segmenty do a nad 20 let. S tím, že mladší segment bude trvat více na principech

(je cool) a starší segment si bude na vyrušení i poučkách nacvičovat maskování pocitových

reakcí (afektů).

Celý dotazník s jednotlivými otázkami je pro lepší přehlednost s výsledky uveden v příloze 1

této práce. 

17

3. Analyticko-praktická část

V této části práce je zkoumán vliv vybraných reklam, jak na respondenty reklama působí a jak

na ní reagují. V kapitole 3.1 jsou uvedeny výsledky z dotazníkového šetření spolu se

statistickými párovými t-testy, které porovnávají vybrané otázky z dotazníkového šetření.

3.1 Výsledky dotazníkové šetření

Dotazníkové šetření sloužilo ke zjištění, jak lidé vnímají a reagují na reklamní sdělení, které

jim bylo předloženo ke zhlédnutí. Dotazování bylo uskutečněno v období měsíci květen roku

2017. Byly zvoleny tři věkové skupiny testovaného vzorku.

Informace o vybraných reklamách

Reklama XXX Lutz je pro společnost příklad reklamy, která vzbudila negativní emoce, ale

přesto velmi dobře zafungovala. Spot propaguje nový obchod s nábytkem XXX Lutz a

vyvolal poměrně silné kontroverze. Jedná se o jednoduchý spot s chytlavou melodií, ve

kterém sedí žena se zrzavými vlasy na obří červené židli, zpívá u toho písničku která má

velmi jednoduchý a chytlavý text, k tomu dále silně gestikuluje pomocí rukou. Další

provokativní gesto je velmi nápadné pohupování nohou při zpívání písničky. Tato reklama

byla nasazena velmi intenzivně a na internetu se hned začaly objevovat negativní reakce. Na

Facebooku vznikla dokonce skupina odpůrců dané reklamy. Reklama přesto dokázala naplnit

své cíle, cílovou skupinu zaujala, předala efektivně marketingové sdělení a naplnila obchod

návštěvníky. Během prvního týdne navštívilo obchod 25 000 lidí. (tvspoty – XXX Lutz,

2010).

Reklama BESIP je bezpečnostní kampaň, kterou zadalo Ministerstvo dopravy ČR. Tuto

kampaň natočil a vymyslel režisér Filip Renč v roce 2010. Nazval ji „Nemyslíš, zaplatíš!"

Bylo několik verzí reklam, všechny byly ale velice poutavé, účinné, odrazující a fungující.

Každá z reklam začíná bezstarostně, následuje špatné rozhodnutí nedat dítě do dětské

autosedačky, autonehoda, náraz, ruka umírajícího dítěte, závěrem matka v psychiatrické

léčebně. Filip Renč byl za tuto kampaň v médiích, ale i ve společnosti hodně kritizován právě

za drastické zpracování každodenní reality na silnicích. Z průzkumu zadavatele, tedy

Ministerstva dopravy ČR, po pár měsících, co tato kampaň běžela, byl zaznamenán velký

pokles autonehod. (iBesip.cz, 2010 a tvspoty.cz – Besip, 2010).

První věková skupina dotazovaných byla ve věku 15-19 let, druhá skupina 20-35 let a třetí

věková skupina 36 let a více.

První dotazovaná skupina ve věku 15-19 let byli žáci víceletého gymnázia v Brandýse nad

Labem. Celkem se jich účastnilo 128, z toho 86 žen a 42 mužů. Žáci byli rozděleni na dvě

skupiny po 64 účastnících. Dotazník byl pro obě skupiny stejný, pouze se lišila reklama, která

jim byla zobrazena pro dotazníkovou část B. Jedné skupině byla ukázána reklama na

společnost XXX Lutz a druhé skupině reklama na bezpečnost na silnicích BESIP. Věkové

skupině 20-35 let byl dotazník poskytnut v elektronické podobě s tím, že vybraná reklama

byla vložena přímo do dotazníkové části B. V této věkové skupině se výzkumu účastnilo

celkem 112 respondentů z toho 73 žen a 39 mužů. A poslední věkové skupině 36 let a více,

byl dotazník poskytnut také v elektronické podobě s vybranou reklamou pro dotazníkovou

část B. Tato věková skupina mněla nejméně respondentů, a to jen 106 z toho 66 žen a 40

mužů. 

18

Uvedené odpovědi jsou od dotazovaných ve věkové kategorii 15 – 19 let

Reklama XX Lutz – část A

Otázka 1 zjišťovala pohlaví dotazovaných. Bylo 39 žen a 25 mužů.

Otázka 2 zjišťovala věk dotazovaných. Všech 64 dotazovaných uvedlo věk 15-19 let.

Otázka 3 měla zjistit, zda dotazovaným všeobecně reklama v televizi vadí či nevadí? 52

dotazovaných uvedlo, že jim reklama nevadí a 11 uvedlo, že vadí a pouze 1respondent uvedl,

že je mu to jedno.

Otázka 4 zjišťovala, na čem závisí sledovanost reklamy. 30 dotazovaných uvedlo humor, 27

nahotu a 7 připomínání.

Otázka 5 zjišťovala, jak reagují dotazovaní, pokud je vysílaná reklama v televizi.

46 respondentů uvedlo, že někdy reklamu sledují, ale záleží na zajímavosti a 18 uvedlo, že

vždy sledují reklamu.

Otázka 6 zjišťovala, zda lidé reklamám důvěřují. 58 uvedlo, že reklamám důvěřují a pouze 6

že nedůvěřují.

Otázka 7 se dotazovaných ptala, zda si myslí, že reklama prezentované výrobky a služby

vylepšuje a zkrášluje oproti skutečnosti. 40 dotazovaných souhlasilo a 24 nesouhlasilo.

Otázka 8:

8a) 40 dotazovaných dá přednost jednoduchému problému, 24 dá přednost složitému

problému.

8b) 55 dotazovaných dá raději přednost situaci, ve které nenesou odpovědnost a nevyžaduje

hodně přemýšlení, oproti 9.

8c) 57 dotazovaných uvedlo, že přemýšlení není jejich představa legrace, oproti 7.

8d) 60 dotazovaných uvedlo, že přemýšlí pouze tak tvrdě, jak musí, oproti pouhým 4.

8e) přemýšlení o malých denních problémech, před dlouhodobými dává přednost 60

dotazovaných, oproti 4.

8f) celá skupina 64 dotazovaných má rádo úkoly, které vyžadují málo přemýšlení.

8g) 55 dotazovaných nemá rádo úkoly, které vyžadují „pochlapení“ se s novým řešením

problému, oproti 9.

8h) učení se novému způsobu přemýšlení nenadchlo 44 dotazovaných, oproti 20.

8i) celá skupina 64 dotazovaných uvedla, že nedává přednost životu naplněnému hlavolamy,

které musí řešit.

8j) všech 64 dotazovaných se také shodlo, že abstraktní myšlení není pro ně výzvou.

8k) 55 dotazovaných cítí spíše úlevu než spokojenost po splnění úkolu, oproti 9.

8l) 57 dotazovaných uvedlo, že jim stačí splnění úkolu, ale už je nezajímá jak a proč to tak

funguje, oproti 7.

8m) s hledáním kolem položek, které je osobně neovlivní, skončí 40 dotazovaných, oproti 24.

Otázka 9 :

9a) 50 dotazovaných uvedlo, že se snaží vyhnout situacím s emocionální angažovaností,

oproti 14 dotazovaným.

9b) vyzkoušet si silné emoce by nepotěšilo 46 dotazovaných, oproti 18.

9c) 56 dotazovaných dá přednost situacím s málo emocemi, oproti 8, kteří se rádi emočně

zapojí.

9d) 47 dotazovaných se netěší na emocionálně označené situace, oproti 17.

9e) na situace, které vyžaduje menší citové zapojení, se těší 56 dotazovaných, oproti 8.

9f) téměř polovina dotazovaných, tedy 33 jich uvedlo, že chce být bez emocí v emocionálních

situacích, oproti 31. 

19

9g) 36 dotazovaných nachází málo spokojenosti při zážitku silných emocí, oproti 28.

9h) své pocity raději drží pod kontrolou 62 dotazovaných, oproti 2.

9i) 60 dotazovaných cítí spíše úlevu než naplnění po emocionálním zážitku, oproti 4.

9j) přesně polovina, tedy 32 dotazovaných raději emoce ignoruje a 32 dotazovaných bývá do

emocí vtaženo.

9k) všech 64 dotazovaných uvedlo, že rozhodování pod emocemi vede k chybám.

9l) 41 dotazovaným se nelíbí mít odpovědnost za situace přirozeně emocionální, oproti 23.

Část B – tato část je po zobrazení reklamy a následující odpovědi budou směřovány na tuto

konkrétní reklamu.

Otázka 10 zjišťovala, do jaké kategorie by tuto reklamu zařadili.

56 dotazovaných uvedlo, že je rušivá a 8 uvedlo, že je zábavná.

Otázka 11 byla pouze orientační a zde měli respondenti označit, zda viděli reklamu XXX Lutz

či Besip. Všech 64 respondentů vidělo reklamu XXX Lutz.

Otázka 12, zde se měli dotazovaní svými slovy vyjádřit, své první pocity po zhlédnutí

reklamy. 52 dotazovaných uvedlo, že tato reklama je hloupá a stupidní, 38 uvedlo, že má

vtíravá hudbu a text, 44 uvedlo, že pokud tuto reklamu vidí či slyší, vypínají ji.

Otázka 13 Po zhlédnutí výše uvedené reklamy můžete uvést, všeobecně reklama v televizi

Vám. 59 dotazovaných uvedlo, že jim reklama nevadí oproti 4.

Otázka 14 zjišťovala, kde si dotazovaní nejvíce všímají reklamy. 51 dotazovaných uvedlo

televizi a 13 internet.

Otázka 15 měla zjistit, zda dotazované dokáže reklama ovlivnit? 57 dotazovaných uvedlo, že

ano, oproti 7.

Reklama BESIP – část A

Otázka 1 zjišťovala pohlaví dotazovaných. Bylo 47 žen a 17 mužů.

Otázka 2 zjišťovala věk dotazovaných. Všech 64 respondentů uvedlo věk 15-19 let.

Otázka 3 měla zjistit, zda dotazovaným všeobecně reklama v televizi vadí či nevadí. 56

dotazovaných uvedlo, že jim reklama nevadí a 6 uvedlo, že vadí a pouze 2 uvedl, že je mu to

jedno.

Otázka 4 zjišťovala, na čem závisí sledovanost reklamy. 29 dotazovaných uvedlo humor, 27

nahotu, 5 připomínáním a 3 vnucováním.

Otázka 5 zjišťovala, jak reagují dotazovaní, pokud je vysílaná reklama v televizi. 51

respondentů uvedlo, že někdy reklamu sledují, ale záleží na zajímavosti, a 13 uvedlo, že vždy

sledují reklamu.

Otázka 6 zjišťovala, zda lidé reklamám důvěřují. 51 uvedlo, že reklamám důvěřují a pouze 13

že nedůvěřují.

Otázka 7 se dotazovaných ptala, zda si myslí, že reklama prezentované výrobky a služby

vylepšuje a zkrášluje oproti skutečnosti. 43 dotazovaných souhlasilo a 21 nesouhlasilo.

Otázka 8:

8a) 40 dotazovaných dá přednost jednoduchému problému, 24 dá přednost složitému

problému.

8b) 58 dotazovaných dá raději přednost situaci, ve které nenesou odpovědnost a nevyžaduje

hodně přemýšlení, oproti 6.

8c) 63 dotazovaných uvedlo, že přemýšlení není jejich představa legrace, oproti 1.

8d) 62 dotazovaných uvedlo, že přemýšlí pouze tak tvrdě, jak musí, oproti pouhým 2. 

20

8e) přemýšlení o malých denních problémech, před dlouhodobými dává přednost 59

dotazovaných, oproti 5.

8f) celá skupina 64 dotazovaných má rádo úkoly, které vyžadují málo přemýšlení.

8g) 50 dotazovaných nemá rádo úkoly, které vyžadují pochlapení se s novým řešením

problému, oproti 14.

8h) učení se novému způsobu přemýšlení nenadchlo 44 dotazovaných, oproti 20.

8i) celá skupina 64 dotazovaných uvedla, že nedává přednost životu naplněnému hlavolamy,

které musí řešit.

8j) všech 64 dotazovaných se také shodlo, že abstraktní myšlení není pro ně výzvou.

8k) 56 dotazovaných cítí spíše úlevu než spokojenost po splnění úkolu, oproti 8.

8l) 58 dotazovaných uvedlo, že jim stačí splnění úkolu, ale už je nezajímá jak a proč to tak

funguje, oproti 6.

8m) s hledáním kolem položek, které je osobně neovlivní, skončí 46 dotazovaných, oproti 18.

 

Otázka 9:

9a) 46 dotazovaných uvedlo, že se snaží vyhnout situacím s emocionální angažovaností,

oproti 18 dotazovaným.

9b) vyzkoušet si silné emoce by nepotěšilo 41 dotazovaných, oproti 23.

9c) 47 dotazovaných dá přednost situacím s málo emocemi, oproti 17, kteří se rádi emočně

zapojí.

9d) 52 dotazovaných se netěší na emocionálně označené situace, oproti 12.

9e) na situace, které vyžadují menší citové zapojení, se těší 61 dotazovaných, oproti 3.

9f)polovina dotazovaných, tedy 32, jich uvedlo, že chce být bez emocí v emocionálních

situacích, oproti 32.

9g) 45 dotazovaných nachází málo spokojenosti při zážitku silných emocí, oproti 19.

9h) své pocity raději drží pod kontrolou 54 dotazovaných, oproti 10.

9 i) 40 dotazovaných cítí spíše úlevu než naplnění po emocionálním zážitku, oproti 24.

9j) téměř polovina, tedy 33 dotazovaných raději emoce ignoruje a 31 dotazovaných bývá do

emocí vtaženo.

9k) všech 64 dotazovaných uvedlo, že rozhodování pod emocemi vede k chybám.

9l) 47 dotazovaným se nelíbí mít odpovědnost za situace přirozeně emocionální, oproti 17.

Část B – tato část je po zobrazení reklamy a následující odpovědi budou směřovány na tuto

konkrétní reklamu.

Otázka 10 zjišťovala, do jaké kategorie by tuto reklamu zařadili. 29 dotazovaných uvedlo, že

reklama je poučná a informativní, 34 uvedlo, že je emocionální, 30 ji označilo jako brutální,

26 že slouží k zamyšlení a 17 že je ze života.

Otázka 11 byla pouze orientační a zde měli respondenti označit, zda viděli reklamu XXX Lutz

či Besip. Všech 64 dotazovaných vidělo reklamu Besip.

Otázka 12, zde se měli dotazovaní svými slovy vyjádřit, své první pocity po zhlédnutí.

58 dotazovaných uvedlo, že reklama slouží k zamyšlení ohledně bezpečnosti na silnicích, 59

uvedlo, že je hodně emotivně zaměřená a 36 uvedlo, že reklama je brutální, ale působivá.

Otázka 13 Po zhlédnutí výše uvedené reklamy můžete uvést, všeobecně reklama v televizi

Vám. 59 dotazovaných uvedlo, že jim reklama nevadí, oproti 5.

Otázka 14 zjišťovala, kde si dotazovaní nejvíce všímají reklamy. 50 dotazovaných uvedlo

televizi a 14 internet.

Otázka 15 měla zjistit, zda dotazované dokáže reklama ovlivnit. 55 dotazovaných uvedlo, že

ano, oproti 9. 

21

Níže uvedené odpovědi jsou od věkové skupiny 20-35 let.

Reklama XXX Lutz – část A před zobrazením reklamy

Otázka 1 zjišťovala pohlaví dotazovaných. Bylo 37 žen a 19 mužů.

Otázka 2 zjišťovala věk dotazovaných. Všech 56 respondentů uvedlo věk 20-35 let.

Otázka 3 měla zjistit, zda dotazovaným všeobecně reklama v televizi vadí či nevadí. 12

dotazovaných uvedlo, že jim reklama nevadí, a 37 uvedlo, že vadí a pouze 7 uvedlo, že je jim

to jedno.

Otázka 4 zjišťovala, na čem závisí sledovanost reklamy. 20 dotazovaných uvedlo

připomínání, 14 poučování, 10 nahotě a 12 humor.

Otázka 5 zjišťovala, jak reagují dotazovaní, pokud je vysílaná reklama v televizi. 20

respondentů uvedlo, že někdy reklamu sledují, ale záleží na zajímavosti, 12 uvedli, že odchází

od televize a 24 že přepíná reklamu.

Otázka 6 zjišťovala, zda lidé reklamám důvěřují. 27 uvedlo, že reklamám důvěřují a 29 že

nedůvěřují.

Otázka 7 se dotazovaných ptala, zda si myslí, že reklama prezentované výrobky a služby

vylepšuje a zkrášluje oproti skutečnosti? 41 dotazovaných souhlasilo a 15 nesouhlasilo.

Otázka 8:

8a) 40 dotazovaných dává přednost složitému problému, 16 dává přednost jednoduchému

problému.

8b) 38 dotazovaných dá raději přednost situaci, ve které nesou odpovědnost za řízení situací,

které vyžadují přemýšlení, oproti 18.

8c) 12 dotazovaných uvedlo, že přemýšlení není jejich představa legrace, oproti 44.

8d) 25 dotazovaných uvedlo, že přemýšlí pouze tak, jak musí, oproti 31.

8e) přemýšlení o malých denních problémech uvedlo 28 dotazovaných oproti 28, kteří

upřednostňují dlouhodobé.

8f) pouze 15 dotazovaných má rádo úkoly, které vyžadují málo přemýšlení, oproti 41.

8g) 44 dotazovaných má rádo úkoly, které vyžadují pochlapení se s novým řešením problému,

oproti 12.

8h) učení se novému způsobu přemýšlení nenadchlo 31 dotazovaných, oproti 25.

8i) 53 dotazovaných uvedlo, že nedává přednost životu naplněnému hlavolamy, které musí

řešit oproti 3.

8j) 50 dotazovaných uvedlo, že abstraktní myšlení není pro ně výzvou, oproti 6.

8k) 45 dotazovaných cítí spokojenost po splnění úkolu, oproti 11, kteří cítí úlevu.

8l) 41 dotazovaných uvedlo, že je po splnění úkolu zajímá, jak a proč to tak funguje, oproti

15.

8m) s hledáním kolem položek, které je osobně neovlivní a skončí 23 dotazovaných, oproti

33.

Otázka 9:

9a) 49 dotazovaných uvedlo, že se snaží vyhnout situacím s emocionální angažovaností,

oproti 7.

9b) vyzkoušet si silné emoce by potěšilo 46 dotazovaných, oproti 10 dotazovaným.

9c) 26 dotazovaných dá přednost situacím s málo emocemi, oproti 30, kteří se rádi emočně

zapojí.

9d) 30 dotazovaných se netěší na emocionálně označené situace, oproti 26.

9e) na situace, které vyžadují menší citové zapojení se těší 40 dotazovaných, oproti 16. 

22

9f) 53 dotazovaných uvedlo, že nechce být bez emocí v emocionálních situacích, oproti 3.

9g) 12 dotazovaných nachází málo spokojenosti při zážitku silných emocí, oproti 44.

9h) své pocity raději drží pod kontrolou 54 dotazovaných, oproti 2.

9i) 45 dotazovaných cítí spíše úlevu, než naplnění po emocionálním zážitku, oproti 11.

9j) 22 dotazovaných raději emoce ignoruje a 34 dotazovaných bývá do emocí vtaženo.

9k) všech 56 dotazovaných uvedlo, že rozhodování pod emocemi vede k chybám.

9l) 40 dotazovaným se líbí mít odpovědnost za situace přirozeně emocionální, oproti 16.

Část B – tato část je po zobrazení reklamy a následující odpovědi budou směřovány na tuto

konkrétní reklamu.

Otázka 10 zjišťovala, do jaké kategorie by tuto reklamu zařadili. 44 ji považuje za rušivou a

12 dotazovaným přijde tato reklama zábavná.

Otázka 11 byla pouze orientační a zde měli respondenti označit, zda viděli reklamu XXX Lutz

či Besip. Všech 56 dotazovaných vidělo reklamu XXX Lutz.

Otázka 12, zde měli dotazovaní svými slovy vyjádřit, své první pocity po zhlédnutí. 49

dotazovaných uvádělo, že reklama je hloupá až stupidní, 43 vadí vtíravý text a hudba, a 38 že

horší reklamu snad neviděli.

Otázka 13 Po zhlédnutí výše uvedené reklamy můžete uvést, všeobecně reklama v televizi

Vám. 44 dotazovaných uvedlo, že jim reklama vadí, 7 reklama nevadí a 5 je to jedno.

Otázka 14 zjišťovala, kde si dotazovaní nejvíce všímají reklamy. 30 dotazovaných uvedlo

televizi, internet uvedlo 10 a venkovní reklamu 16.

Otázka 15 měla zjistit, zda dotazované dokáže reklama ovlivnit? 19 dotazovaných uvedlo, že

ano, oproti 37, které reklama neovlivní.

Reklama BESIP – část A před zobrazením reklamy

Otázka 1 zjišťovala pohlaví dotazovaných. Bylo 36 žen a 30 mužů.

Otázka 2 zjišťovala věk dotazovaných. Všech 56 respondentů uvedlo věk 20-35 let.

Otázka 3 měla zjistit, zda dotazovaným všeobecně reklama v televizi vadí či nevadí. 15

dotazovaných uvedlo, že jim reklama nevadí a 35 uvedlo, že vadí a 6 uvedlo, že jim je to

jedno.

Otázka 4 zjišťovala, na čem závisí sledovanost reklamy. 10 dotazovaných uvedlo humor, 11

nahotu, 19 připomínání a 16 poučování.

Otázka 5 zjišťovala, jak reagují dotazovaní, pokud je vysílaná reklama v televizi? 33

respondentů uvedlo, že někdy reklamu sledují, ale záleží na zajímavosti, 20 uvádělo, že

přepínají reklamu a 2 dotazovaných odchází od televize.

Otázka 6 zjišťovala, zda lidé reklamám důvěřují. 17 uvedlo, že reklamám důvěřují a pouze 39

že nedůvěřují.

Otázka 7 se dotazovaných ptala, zda si myslí, že reklama prezentované výrobky a služby

vylepšuje a zkrášluje oproti skutečnosti. 44 dotazovaných souhlasilo a 12 nesouhlasilo.

Otázka 8:

8a) 41 dotazovaných dává přednost složitému problému, 15 dává přednost jednoduchému

problému.

8b) 41 dotazovaných dá raději přednost situaci, ve které nesou odpovědnost za řízení situací,

které vyžadují přemýšlení, oproti 15.

8c) 13 dotazovaných uvedlo, že přemýšlení není jejich představa legrace, oproti 43.

8d) 29 dotazovaných uvedlo, že přemýšlí pouze tak, jak musí, oproti 27.

8e) přemýšlení o malých denních problémech uvedlo 30 dotazovaných oproti 26, kteří

upřednostňují dlouhodobé. 

23

8f) pouze 16 dotazovaných má rádo úkoly, které vyžadují málo přemýšlení, oproti 40.

8g) 41 dotazovaných má rádo úkoly, které vyžadují pochlapení se s novým řešením problému,

oproti 15.

8h) učení se novému způsobu přemýšlení nenadchlo 33 dotazovaných, oproti 23.

8i) 47 dotazovaných uvedlo, že nedává přednost životu naplněnému hlavolamy, které musí

řešit oproti 9.

8j) 52 dotazovaných uvedlo, že abstraktní myšlení není pro ně výzvou, oproti 4.

8k) 47 dotazovaných cítí spokojenost po splnění úkolu, oproti 9, kteří cítí úlevu.

8l) všech 56 dotazovaných uvedlo, že je po splnění úkolu zajímá, jak a proč to tak funguje.

8m) s hledáním kolem položek, které je osobně neovlivní a skončí 32 dotazovaných, oproti

24.

Otázka 9:

9a) 47 dotazovaných uvedlo, že se snaží vyhnout situacím s emocionální angažovaností,

oproti 9.

9b) vyzkoušet si silné emoce by potěšilo 43 dotazovaných, oproti 13 dotazovaných.

9c) 25 dotazovaných dá přednost situacím s málo emocemi, oproti 31, kteří se rádi emočně

zapojí.

9d) 38 dotazovaných se netěší na emocionálně označené situace, oproti 18.

9e) na situace, které vyžadují menší citové zapojení se těší 35 dotazovaných, oproti 21.

9f) 55 dotazovaných uvedlo, že nechce být bez emocí v emocionálních situacích, oproti 1.

9g) 11 dotazovaných nachází málo spokojenosti při zážitku silných emocí, oproti 45.

9h) své pocity raději drží pod kontrolou 55 dotazovaných, oproti 1.

9i) 48 dotazovaných cítí spíše úlevu než naplnění po emocionálním zážitku, oproti 8.

9j) 25 dotazovaných raději emoce ignoruje a 31 dotazovaných bývá do emocí vtaženo.

9k) všech 56 dotazovaných uvedlo, že rozhodování pod emocemi vede k chybám.

9l) 49 dotazovaným se líbí mít odpovědnost za situace přirozeně emocionální, oproti 7.

Část B – tato část je po zobrazení reklamy a následující odpovědi budou směřovány na

tuto konkrétní reklamu.

Otázka 10 zjišťovala, do jaké kategorie by tuto reklamu zařadili. 19 dotazovaných uvedlo, že

reklama je emocionální, 13, že je poučná, 10 informativní, 8 brutální, a 6, že tato reklama

slouží k zamyšlení.

Otázka 11 byla pouze orientační a zde měli respondenti označit, zda viděli reklamu XXX Lutz

či Besip. Všech 56 dotazovaných vidělo reklamu Besip.

Otázka 12, zde se měli dotazovaní vyjádřit svými slovy, své první pocity po zhlédnutí.

48 dotazovaných uvedlo, že tato reklama je velmi silně prezentována ale bohužel pravdivá, 44

uvádělo, že myšlenka této reklamy je dobře zpracovaná a 39 uvedlo, že sami jsou rodiči a

z toho důvodu v nich reklama zanechala velmi silný emoční zážitek.

Otázka 13 Po zhlédnutí výše uvedené reklamy můžete uvést, všeobecně reklama v televizi

Vám. 44 dotazovaných uvedlo, že jim reklama vadí, 9 dotazovaných uvedlo, že jim reklama

nevadí a 3 je to jedno.

Otázka 14 zjišťovala, kde si dotazovaní nejvíce všímají reklamy. 28 dotazovaných uvedlo

televizi, internet uvedlo 14 a venkovní reklamu 14.

Otázka 15 měla zjistit, zda dotazované dokáže reklama ovlivnit. 17 dotazovaných uvedlo, že

ano, oproti 39, které reklama neovlivní. 

24

Níže uvedené odpovědi jsou od věkové skupiny 36 let a více.

Reklama XXX Lutz – část A před zobrazením reklamy

Otázka 1 zjišťovala pohlaví dotazovaných. Bylo 27 žen a 26 mužů.

Otázka 2 zjišťovala věk dotazovaných. Všech 53 respondentů uvedlo věk 36 let a více.

Otázka 3 měla zjistit, zda dotazovaným všeobecně reklama v televizi vadí či nevadí. 3

dotazovaných uvedlo, že jim reklama nevadí a 39 uvedlo, že vadí a 11 uvedl, že je jim to

jedno.

Otázka 4 zjišťovala, na čem závisí sledovanost reklam. 20 dotazovaných uvedlo

připomínáním, 8 poučováním, 9 nahotou a 16 humorem.

Otázka 5 zjišťovala, jak reagují respondenti, pokud je vysílána reklama v televizi. 19

respondentů uvedlo, že někdy reklamu sledují, ale záleží na zajímavosti, 20 uvedli, že odchází

od televize a 14 že přepíná reklamu.

Otázka 6 zjišťovala, zda lidé reklamám důvěřují. 17 uvedlo, že reklamám důvěřují, a 36 že

nedůvěřují.

Otázka 7 se dotazovaných ptala, zda si myslí, že reklama prezentované výrobky a služby

vylepšuje a zkrášluje oproti skutečnosti. 40 dotazovaných souhlasilo a 13 nesouhlasilo.

Otázka 8:

8a) 39 dotazovaných dává přednost složitému problému, 14 dává přednost jednoduchému

problému.

8b) 35 dotazovaných dá raději přednost situaci, ve které nesou odpovědnost za řízení situací,

které vyžadují přemýšlení, oproti 18.

8c) 12 dotazovaných uvedlo, že přemýšlení není jejich představa legrace, oproti 41.

8d) 25 dotazovaných uvedlo, že přemýšlí pouze tak, jak musí, oproti 28.

8e) přemýšlení o malých denních problémech uvedlo 23 dotazovaných oproti 30, kteří

upřednostňují dlouhodobé.

8f) pouze 15 dotazovaných má rádo úkoly, které vyžadují málo přemýšlení, oproti 38.

8g) 42 dotazovaných má rádo úkoly, které vyžadují pochlapení se s novým řešením problému,

oproti 11.

8h) učení se novému způsobu přemýšlení nenadchlo 35 dotazovaných, oproti 18.

8i) 46 dotazovaných uvedlo, že nedává přednost životu naplněnému hlavolamy, které musí

řešit oproti 7.

8j) 51 dotazovaných uvedlo, že abstraktní myšlení není pro ně výzvou, oproti 2.

8k) 48 dotazovaných cítí spokojenost po splnění úkolu, oproti 5, kteří cítí úlevu.

8l) 44 dotazovaných uvedlo, že je po splnění úkolu zajímá, jak a proč to tak funguje, oproti 9.

8m) s hledáním kolem položek, které je osobně neovlivní a skončí 26 dotazovaných, oproti

27.

Otázka 9:

9a) 42 dotazovaných uvedlo, že se snaží vyhnout situacím s emocionální angažovaností,

oproti 11.

9b) vyzkoušet si silné emoce by potěšilo 40 dotazovaných, oproti 13 dotazovaných.

9c) 23 dotazovaných dá přednost situacím s málo emocemi, oproti 30, kteří se rádi emočně

zapojí.

9d) 30 dotazovaných se netěší na emocionálně označené situace, oproti 23.

9e) na situace, které vyžaduje menší citové zapojení a těší se 35 dotazovaných, oproti 18.

9f) 48 dotazovaných uvedlo, že nechce být bez emocí v emocionálních situacích, oproti 5.

9g) 40 dotazovaných nachází málo spokojenosti při zážitku silných emocí, oproti 13. 

25

9h) své pocity raději drží pod kontrolou 50 dotazovaných, oproti 3.

9i) 40 dotazovaných cítí spíše úlevu, než naplnění po emocionálním zážitku, oproti 13.

9j) 27 dotazovaných raději emoce ignoruje a 26 dotazovaných bývá do emocí vtaženo.

9k) všech 53 dotazovaných uvedlo, že rozhodování pod emocemi vede k chybám.

9l) 43 dotazovaným se líbí mít odpovědnost za situace přirozeně emocionální, oproti 10.

Část B – tato část je po zobrazení reklamy a následující odpovědi budou směřovány na

tuto konkrétní reklamu.

Otázka 10 zjišťovala, do jaké kategorie by tuto reklamu zařadili. 43 dotazovaných uvedlo, že

tato reklama je rušivá, 3 dotazovaným přijde informativní a 7 respondentům zábavná.

Otázka 11 byla pouze orientační a zde měli respondenti označit, zda viděli reklamu XXX Lutz

či Besip. Všech 53 dotazovaných vidělo reklamu XXX Lutz.

Otázka 12, zde se měli dotazovaní vyjádřit svými slovy, své první pocity po zhlédnutí.

45 dotazovaných uvedlo, že tato reklama má stupidní text, 23 uvedlo, že tato reklama je stejně

nevkusná jako reklama na dámské hygienické potřeby či přípravky pro muže na erekci. 33

uvedlo, že tato reklama je naprosto zbytečná a 19 uvedlo, že je uráží jako spotřebitele.

Otázka 13 Po zhlédnutí výše uvedené reklamy můžete uvést, všeobecně reklama v televizi

Vám. 46 dotazovaných uvedlo, že jim reklama vadí, oproti 6.

Otázka 14 zjišťovala, kde si dotazovaní nejvíce všímají reklamy. 14 dotazovaných uvedlo

televizi, tisk uvedlo 23 a venkovní reklamu 16.

Otázka 15 měla zjistit, zda dotazované dokáže reklama ovlivnit. 13 dotazovaných uvedlo, že

ano, oproti 40, které reklama neovlivní.

Reklama BESIP – část A před zobrazením reklamy

Otázka 1 zjišťovala pohlaví dotazovaných. Bylo 39 žen a 14 mužů.

Otázka 2 zjišťovala věk dotazovaných. Všech 53 respondentů uvedlo věk 36 let a více.

Otázka 3 měla zjistit, zda dotazovaným všeobecně reklama v televizi vadí či nevadí. 8

dotazovaných uvedlo, že jim reklama nevadí a 41 uvedlo, že vadí a 4 uvedli, že jim je to

jedno.

Otázka 4 zjišťovala, na čem závisí sledovanost reklamy. 18 dotazovaných uvedlo humor, 11

nahotu, 13 připomínání a 11 poučování.

Otázka 5 zjišťovala, jak reagují dotazovaní, pokud je vysílaná reklama v televizi. 17

respondentů uvedlo, že někdy reklamu sledují, ale záleží na zajímavosti, 16 uvádělo, že

přepínají reklamu a 20 dotazovaných odchází od televize.

Otázka 6 zjišťovala, zda lidé reklamám důvěřují. 16 uvedlo, že reklamám důvěřují a

37 že nedůvěřují.

Otázka 7 se dotazovaných ptala, zda si myslí, že reklama prezentované výrobky a služby

vylepšuje a zkrášluje oproti skutečnosti. 41 dotazovaných souhlasilo a 12 nesouhlasilo.

Otázka 8:

8a) 40 dotazovaných dává přednost složitému problému, 13 dává přednost jednoduchému

problému.

8b)39otazovaných dá raději přednost situaci, ve které nesou odpovědnost za řízení situací,

které vyžadují přemýšlení, oproti 14.

8c) 14 dotazovaných uvedlo, že přemýšlení není jejich představa legrace, oproti 39.

8d) 26 dotazovaných uvedlo, že přemýšlí pouze tak, jak musí, oproti 27.

8e) přemýšlení o malých denních problémech uvedlo 27 dotazovaných oproti 26, kteří

upřednostňují dlouhodobé.

8f) pouze 22 dotazovaných má rádo úkoly, které vyžadují málo přemýšlení, oproti 31. 

26

8g) 39 dotazovaných má rádo úkoly, které vyžadují pochlapení se s novým řešením problému,

oproti 14.

8h) učení se novému způsobu přemýšlení nenadchlo 33 dotazovaných, oproti 20.

8i) všech 53 dotazovaných uvedlo, že nedává přednost životu naplněnému hlavolamy, které

musí řešit.

8j) 50 dotazovaných uvedlo, že abstraktní myšlení není pro ně výzvou, oproti 3.

8k) 46 dotazovaných cítí spokojenost po splnění úkolu, oproti 7, kteří cítí úlevu.

8l) 45 dotazovaných uvedlo, že je po splnění úkolu zajímá, jak a proč to tak funguje, oproti 8.

8m) s hledáním kolem položek, které je osobně neovlivní a skončí 24 dotazovaných, oproti

29.

Otázka 9:

9a) 53 dotazovaných uvedlo, že se snaží vyhnout situacím s emocionální angažovaností.

9b) vyzkoušet si silné emoce by potěšilo 46 dotazovaných, oproti 7 dotazovaných.

9c) 25 dotazovaných dá přednost situacím s málo emocemi, oproti 28, kteří se rádi emočně

zapojí.

9d) 33 dotazovaných se netěší na emocionálně označené situace, oproti 20.

9e) na situace, které vyžaduje menší citové zapojení a těší se 36 dotazovaných, oproti 17.

9f) 53 dotazovaných uvedlo, že nechce být bez emocí v emocionálních situacích.

9g) 47 dotazovaných nachází málo spokojenosti při zážitku silných emocí, oproti 6.

9h) své pocity raději drží pod kontrolou 47 dotazovaných, oproti 6.

9i) 48 dotazovaných cítí spíše úlevu než naplnění po emocionálním zážitku, oproti 5.

9j) 20 dotazovaných raději emoce ignoruje a 33 dotazovaných bývá do emocí vtaženo.

9k) všech 53 dotazovaných uvedlo, že rozhodování pod emocemi vede k chybám.

9l) 49 dotazovaným se líbí mít odpovědnost za situace přirozeně emocionální, oproti 4.

Část B – tato část je po zobrazení reklamy a následující odpovědi budou směřovány na tuto

konkrétní reklamu.

Otázka 10 zjišťovala, do jaké kategorie by tuto reklamu zařadili. 19 dotazovaných uvedlo, že

reklama je emocionální, 34 že poučná.

Otázka 11 byla pouze orientační a zde měli respondenti označit, zda viděli reklamu XXX Lutz

či Besip. Všech 53 dotazovaných vidělo reklamu Besip.

Otázka 12, zde se měli dotazovaní vyjádřit svými slovy, své první pocity po zhlédnutí. 51

dotazovaných uvedlo, že po zhlédnutí nemělo dobrý pocit, 42 uvedlo, že toto zpracování je

kruté a 38 respondentů uvedlo, že zpracování je brutální, ale je to z důvodu, aby si lidé

uvědomili, co se děje na silnicích.

Otázka 13 Po zhlédnutí výše uvedené reklamy můžete uvést, všeobecně reklama v televizi

Vám. 47 dotazovaných uvedlo, že jim reklama vadí, oproti 3.

Otázka 14 zjišťovala, kde si dotazovaní nejvíce všímají reklamy. 9 dotazovaných uvedlo

televizi, tisk uvedlo 25 a venkovní reklamu 19.

Otázka 15 měla zjistit, zda dotazované dokáže reklama ovlivnit. 16 dotazovaných uvedlo, že

ano, oproti 37, které reklama neovlivní.

Shrnutí výsledků pro věkovou skupinu 15 – 19 let

Z výsledků dotazníkové šetření byly zjištěny následující informace. 84 % dotazovaných

uvedlo, že jim reklama obecně nevadí, a pouze 13 % dotazovaným vadí. Tato skupina

preferuje u reklamy humor, což činí 46 %, nahotu 42 %, a připomínání 9 % dotazovaných. Na

otázku, zda dotazovaní sledují reklamu, uvedlo 75 %, že ano, ale záleží na zajímavosti

sdělení, a 24 % uvedlo, že reklamu sledují vždy. Na otázku, zda respondentům reklama 

27

všeobecně vadí, uvedlo 92 % dotazovaných, že nevadí. Vadí pouze 7 % dotazovaných. Mladí

lidé převážně reklamnímu sdělení důvěřují a to všech 85 % z celkových 128 dotazovaných.

Dále bylo zjištěno, zda si myslí, že reklamní sdělení jsou reálná či přikrášlovaná, aby lépe

zaujala spotřebitele. Na to 65 % dotazovaných odpovědělo, že jsou výrobky a služby v

reklamách vylepšovány. Na otázku, kde si nejvíce dotazovaní všímají reklamy, uvedlo 79 %

reklamu v televizi a 21 % reklamu na internetu. Následující otázka zjišťovala, zda dokáže

reklama dotazované ovlivnit. Poměrně vysoké procento, tedy 87,5 % dotazovaných uvedlo, že

ano.

Reklama XXX Lutz u dotazovaných zanechala převážně negativní emoce a jsou zde uvedeny

nejčastější odpovědi. 81 % dotazovaných uvedlo, že tato reklama je hloupá až stupidní, 67 %

se nelíbí vtíravá hudba a text. Zařadili ji do kategorie rušivá reklama.

Reklama Besip na dotazované hodně působila na jejich city a emoce v procentech to je 92 %.

90 % dotazovaných uvedlo, že reklama má posloužit k zamyšlení ohledně bezpečnosti na

silnicích. Tuto reklamu dotazovaní zařadili do kategorie poučné, informativní, emocionální a

brutální.

Shrnutí výsledků pro věkovou skupinu 20 – 35 let

Z výsledků dotazníkového šetření byly zjištěny následující informace. 64 % dotazovaných

uvedlo, že jim reklama obecně vadí a pouze 24 % dotazovaným nevadí. Tato skupina

preferuje u reklamy z 35 % připomínání, 27 % poučnost, 20 % humor a 19 % nahotu. Na

otázku, zda dotazovaní sledují reklamu, uvedlo 47 %, že ano, ale záleží na zajímavosti

sdělení, dalších 39 % dotazovaných reklamu přepíná a 12 % odchází od televize. Lidé v této

věkové skupině reklamnímu sdělení spíše nedůvěřuje, což uvedlo 61 % dotazovaných. Dále

bylo zjištěno, zda jsou reklamní sdělení reálná či přikrášlovaná, aby lépe zaujala spotřebitele.

Na to 76 % dotazovaných odpovědělo, že jsou údaje o zboží a službách v reklamách

vylepšovány. Na otázku, zda respondentům reklama všeobecně vadí, uvedlo 78, 5 % že vadí,

14 % uvádělo, že nevadí a 7 % dotazovaných je to jedno. Na otázku, kde si nejvíce

dotazovaní všímají reklamy, uvedlo 52 % reklamu v televizi, 27 % venkovní typ reklamy a 21

% označilo internet. Následující otázka zjišťovala, zda dokáže reklama dotazované ovlivnit.

Pouze 32 % uvedlo, že ano.

Reklama XXX Lutz u dotazovaných zanechala převážně negativní emoce a jsou uvedeny

nejčastější odpovědi. 77 % dotazovaných uvedlo, že tato reklama je hloupá až stupidní, 38 %

se nelíbí vtíravá hudba a text, a 34 % uvedlo, že je to jedna z nejhorších reklam. Většina

dotazovaných tuto reklamu zařadili do kategorie rušivá.

Reklama Besip je pro tuto věkovou skupinu silně prezentována ale pravdivě, což uvedlo 86 %

dotazovaných a 78 % uvádělo dobré zpracování a slouží k zamyšlení. Zařadili ji do kategorie

emocionální a poučné.

Shrnutí výsledků pro věkovou skupinu 36 let a více

Z výsledků dotazníkového šetření byly zjištěny následující informace. 75 % dotazovaných

uvedlo, že jim reklama obecně vadí. Tato skupina preferuje u reklamy připomínání a

poučování, což činí 49 %, humor 32 % a nahotu 19 %. Na otázku, zda dotazovaní sledují

reklamu, uvedlo 34 %, že ano, ale záleží na zajímavosti sdělení, dalších 28 % dotazovaných

reklamu přepíná a 38 % odchází od televize. Lidé v této věkové skupině reklamnímu sdělení

spíše nedůvěřují, což uvedlo 69 % dotazovaných. Dále bylo zjištěno, zda jsou reklamní

sdělení reálná či přikrášlovaná, aby lépe zaujala spotřebitele. Na to 76 % dotazovaných 

28

odpovědělo, že jsou reklamy vylepšovány. Na otázku, zda respondentům reklama všeobecně

vadí, uvedlo 87, 7 % dotazovaných, že ano, a jen 8, 5 % že nevadí.

Na otázku, kde si nejvíce dotazovaní všímají reklamy, uvedlo 22 % reklamu v televizi, 45 %

uvedlo tisk a 33 % venkovní typ reklamy. Následující otázka zjišťovala, zda dokáže reklama

dotazované ovlivnit. Pouze 27 % uvedlo, že ano.

Reklama XXX Lutz u dotazovaných zanechala převážně negativní emoce a jsou zde uvedeny

nejčastější odpovědi. 43 % dotazovaných uvedlo, že tato reklama je hloupá a nevkusná, 85 %

se nelíbí vtíravá hudba a text, a 62 % uvedlo, že je tato reklama zbytečná. Většina

dotazovaných tuto reklamu zařadili do kategorie rušivá.

Reklama Besip je pro tuto věkovou skupinu silně prezentována ale pravdivě, což uvedlo 79 %

dotazovaných. 96 % dotazovaných uvádělo, že jim po zhlédnutí nebylo dobře. 72 % tuto

reklamu zařadilo do kategorie poučné.

Pocity pod kontrolou nebyly ovlivněny žádnou z reklam, protože je mezi nimi velmi silná

korelace (0,724) a spolehlivou shodu hodnotou p 0,000 což ukazuje na dominanci postoje

k disciplíně v kultuře nad reklamou.

Tabulka 1 Korelace komparovaných párů, celý soubor

Vzorek N (počet) Korelace Spolehlivost

Pár 8 Dávám přednost držet své pocity pod kontrolou 173 0,724 0,000

Zdroj: vlastní zpracování 2017

Vysoký a spolehlivý rozdíl postoje k pocitům, když nebyla ještě zobrazena ani poučná ani

rušivá reklama, dokládá, že se respondenti po zobrazení reklamy v elektronickém i tištěném

dotazníků vrátili o stránku a své odpovědi opravili podle vlivu zobrazené reklamy.

Naměřený rozdíl tedy pouze vyjadřuje postoj Aad nikoli Ag. Rozdíl mezi rušivou a poučnou

reklamou ukazuje pořadí jejich významnosti ve vztahu k vyhýbání se pocitům (Vyzkoušet si

silné emoce není něco, co by mě potěšilo) a k ignorování emocí (Dávám přednost ignorování

emocí než být do nich vtažen).

Těžištěm šetření spočívalo ve vyhodnocení účinku reklamy, komparací odpovědí před a po

jejím zobrazení (otázka 3 a 13).

Odmítnutí emocí 2 otázkami u páru 2 a 10 ukazuje na to, že respondenti si zakazují emoce.

Vliv emocí proto bude později zkoumán s ohledem na jednotlivý věk respondentů.

U rušivé reklamy bylo ignorování emocí častější (hodnota t= - 42,564) než vyhýbání se emocí

(hodnota t= - 12,741), až na generaci 15-19 let.

Tabulka 2 Párové t-testy postojů k pocitům, studie 1b, celý soubor

Vzorek

N

(počet) t Spolehlivost

Pár 2 poučná - silné emoce není nic pro mě x rušivá -

silné emoce není nic pro mě 172 -12,741 0,000

Pár 10 p- ignorování emocí x r- ignorování emocí 172 -42,564

 

0,000

Zdroj: vlastní zpracování 2017 

29

Pár 2 zobrazuje, že mezi věkovými skupinami 20-35 let a 36 let a více není rozdíl mezi

postojem, to dokládá hodnota r= 0,916 a spolehlivá shoda p= 0,000. Z toho vyplývá, že nad

20 let je chování v těchto segmentech homogenní proti pokusům.

Tabulka 3 Potvrzení shodného a opačného postoje mezi staršími věkovými segmenty

Vzorek

N

(počet) Korelace Spolehlivost

Pár 2 otázka 9b 20-35 let x otázka 9b 36 let a více 106 0,916 0,000

Zdroj: vlastní zpracování 2017

Následující pár 4 otázka 9h (Dávám přednost držet své pocity pod kontrolou), kde byla

srovnávána skupina 15-19 let s věkovou skupinou 20-35 let, se potvrdil přesně opačný postoj

k připouštění si pocitů, a to hodnotu r= - 0,479 a hodnotu p= 0,000.

Tabulka 4 Potvrzení shodného a opačného postoje mezi mladšími věkovými segmenty

Vzorek

N

(počet) Korelace Spolehlivost

Pár 4 otázka 9h 15-19 let x otázka 9h 20-35 let 112 -0,479 0,000

Zdroj: vlastní zpracování 2017

Korelací i t-testem naměřeným rozdílem byl zjištěn obrat postoje k pocitům kolem věku 20

let. Trvalost tohoto obratu respondenti označili na otázku, Dávám přednost ignorování emocí,

než být do nich vtažen jako vysokou.

Po obecném testu vlivu reklamy důkazem odlišnosti komparací před a po zobrazení

rušivé a poučné reklamy (hypotéza H2) byl rozdíl vysvětlen odlišným chováním

věkových segmentů (hypotéza H3).

U páru 2 je vyšší korelace než u páru 1. U páru 2, je vidět že u poučné reklamy je spolehlivá

shoda. Korelace je ještě vyšší, než u předešlého páru 1, a to 0,784. To znamená, že

respondenti nezměnili názor poté, co jim byla vybraná reklama zobrazena.

Ve výše uvedené tabulce u páru 1 je vidět, že i u rušivé reklamy je spolehlivá shoda. Korelace

je vysoká, a to 0,636. To znamená, že respondenti na reklamu také nezměnili názor poté, co

jim byla zobrazena vybraná reklama.

Rušivá ani poučná reklama tedy v segmentu 15-19 let neměla vliv. Dominoval zde předchozí

názor na reklamu.

Tabulka 5 Korelace reklam otázek před a po zobrazení rušivé a poučné reklamy 15-19 let

Vzorek

N

(počet) Korelace Spolehlivost

Pár 1 otázka 3 rušivá x otázka 13 rušivá 64 0,636 0,000

Pár 2 otázka 3 poučná x otázka 13 poučná 64 0,784 0,000

zdroj: vlastní zpracování 2017

Otázka 3 před zobrazením reklamy (Všeobecně reklama v televizi Vám: a) vadí, b)nevadí, c) je mi to jedno).

Otázka 13 po zobrazení reklamy (Po zhlédnutí konkrétní reklamy můžete uvést, všeobecně reklama v televizi Vám: a)vadí, b)nevadí, c)je mi

to jedno). 

30

Ve výše uvedené tabulce u páru 1 je vidět, že u rušivé reklamy je spolehlivá shoda. Korelace

je silná a to 0,855. To znamená, že respondenti na reklamu nezměnili názor poté, co jim byla

zobrazena vybraná reklama.

U páru 2, je vidět že i u poučné reklamy je spolehlivá shoda. Korelace je také silná a to 0,798.

To znamená, že také zde respondenti nezměnili názor poté, co jim byla vybraná reklama

zobrazena.

Rušivá ani poučná reklama tedy v segmentu 20-35 let neměla vliv. Dominoval zde předchozí

názor na reklamu.

Tabulka 6 Korelace reklam otázek před a po zobrazení rušivé a poučné reklamy 20-35 let

Vzorek

N

(počet) Korelace Spolehlivost

Pár 1 otázka 3 rušivá x otázka 13 rušivá 56 0,855 0,000

Pár 2 otázka 3 poučná x otázka 13 poučná 56 0,798 0,000

Zdroj: vlastní zpracování 2017

Otázka 3 před zobrazením reklamy (Všeobecně reklama v televizi Vám: a)vadí, b)nevadí, c) je mi to jedno).

Otázka 13 po zobrazení reklamy (Po zhlédnutí konkrétní reklamy můžete uvést, všeobecně reklama v televizi Vám: a)vadí, b)nevadí, c)je mi

to jedno).

Ve výše uvedené tabulce u páru 1 je vidět, že u rušivé reklamy je spolehlivá shoda. Korelace

je silná a to 0,610. To znamená, že respondenti na reklamu nezměnili názor poté, co jim byla

zobrazena vybraná reklama.

U páru 2, je vidět že i u poučné reklamy je spolehlivá shoda. Korelace je velmi silná a to

0,827. To znamená, že také zde respondenti nezměnili názor poté, co jim byla vybraná

reklama zobrazena.

Rušivá ani poučná reklama tedy v segmentu 36 let a více neměla vliv. Dominoval zde

předchozí názor na reklamu.

Tabulka 7 Korelace reklam otázek před a po zobrazení rušivé a poučné reklamy 36 let a více

Vzorek

N

(počet) Korelace Spolehlivost

Pár 1 otázka 3 rušivá x otázka 13 rušivá 53 0,610 0,000

Pár 2 otázka 3 poučná x otázka 13 poučná 53 0,827 0,000

Zdroj: vlastní zpracování 2017

Otázka 3 před zobrazením reklamy (Všeobecně reklama v televizi Vám: a)vadí, b)nevadí, c) je mi to jedno).

Otázka 13 po zobrazení reklamy (Po zhlédnutí konkrétní reklamy můžete uvést, všeobecně reklama v televizi Vám: a)vadí, b)nevadí, c)je mi

to jedno).

Korelace je nevýznamná s hodnotou regresního korelačního koeficientu r 0,178 a p hodnotou

0,001. To znamená, že jsou rozdílné a spolehlivost byla potvrzena stoprocentní spolehlivostí

pomocí t-testu.

Z toho vyplívá, že obě dvě reklamy asi ovlivnily předchozí názor o reklamě u respondentů.

Kdyby ho neovlivnily, byla by hodnota 0. Respondenti byli ovlivněni oběma reklamami.

Tabulka 8 Korelace otázek 3 a 13 v celém souboru

Vzorek N

(počet)

Korelace Spolehlivost

Pár 1 před reklama všeobecně x po reklama všeobecně 346 0, 178 0,001

Zdroj: vlastní zpracování 2017 

31

Nyní bude testován pár 2, otázka 9h a to rušivá reklama oproti poučné reklamě.

Zde je shoda. To znamená, že respondenti mají své zásady, ale připouští si, že někdy se jim

nedaří tyto zásady dodržet.

Respondenti jasně vidí otázku 9b a 9h u poučné reklamy jako synonymum. Zřejmě proto že u

poučné nevznikl žádný tlak na držení se principů. A u rušivé reklamy tento tlak vznikl a proto

je tam spolehlivá odlišnost 0,000 u páru 6.

Bylo spočítáno, jak respondenti rozumí otázkám. Pod tlakem/při rušení respondenti ustupují

od principů, které drželi před zobrazením reklamy i od těch, které jsou zachyceny

v odpovědích 9b a 9h. To znamená, že ostře rozlišují mezi zkoušením/donucením a vlastní

volbou.

Tabulka 9 Opačný postoj k rušení s a bez poučování u otázky 9 v celém souboru

Vzorek

N

(počet) Korelace Spolehlivost

Pár 2 otázka 9h poučná x otázka 9h rušivá 173 0,724 0,000

Pár 6 otázka 9b rušivá x otázka 9h rušivá 173 -0,458 0,000

Zdroj: vlastní zpracování 2017

Na základě výsledků párových statistických t-testů jsou níže rozepsány hypotézy s potvrzením

či vyvrácením.

Hypotéza H0: Reklama nemá vliv, byla vyvrácena spolehlivým rozdílem mezi reklamou

rušivou a poučnou, proto hypotéza H1 byla potvrzena.

Hypotéza H1a: Rušivá reklama má vliv, byla testována rozdílem odpovědí na stejné otázky

před a po zobrazení reklamy (otázka 3 a otázka 13) a u nejmladší generace byl naměřený

rozdíl (r= 0,636) u rušivé reklamy menší než hodnota u poučné reklamy (r= 0,784) se

spolehlivostí (p= 0,000) v obou případech. Hypotéza H1a byla potvrzena shodně u segmentu

15-19 let a 36 let a více. Hypotéza H1b: Poučná reklama má vliv: byla testována pomocí

(otázky 3 a otázky 13) a opačně byla prokázána ve prospěch vlivu poučné reklamy

v segmentu 20-35 let.

Hypotéza H2: Odlišné věkové kategorie respondentů pracují s pocity odlišně, tato hypotéza

byla potvrzena a to otázkou na pokus (otázka 9b) a kontrolu (otázka 9h).

Hypotéza H2a: Experimentování s pocity k reklamě, byla testována pomocí otázky

9b (Vyzkoušet si silné emoce není něco, co by mě potěšilo) se neliší a byla potvrzena

(r = 0,916, p = 0,000) pro věkové segmenty respondentů 20-35 a 35 a více let. V segmentu

15-20 let je postoj k experimentování s pocity otevřenější (r = 0,225, p = 0,020).

Hypotéza H2b: Kontrola pocitů a nácvik masky, která je má zakrýt byla testována otázkou 9h

(Dávám přednost držet své pocity pod kontrolou) byla potvrzena silnou a spolehlivou korelací

(r = - 0,479 a p = 0,000).

3.2 Použitelné postoje pro značku

Na začátku bylo důležité zjistit, jaký mají jednotlivé věkové skupiny k reklamě postoj, aby

komparací před a po zobrazení reklamy byl její účinek hodnotitelný.

Z rozboru odpovědí respondentů před zobrazením reklam a po zobrazení reklamy poučné a

rušivé vyplývá, že odmítnutí pocitů v reklamě může značka konkurenta použít reklamu

s pocity v segmentu 20 let a více opačně, než v segmentu do 20 let. 

32

Reklama s pocity pro segment 15 – 19 let rozhodně značku neovlivní. Segmenty 20 – 35 let a

nad 36 let se k pocitům chovají homogenně a s pocity pracují. Uvažují nad nimi, zkouší si

reakce na pocity.

Mezi skupinami 36 let a více a 15-19 let je hodnota p= 0,000, u skupiny 20-35 let je hodnota

p= 0,000, což potvrzují zmíněné opačné reakce.

U skupiny 20-35 let a skupiny 36 let a více je hodnota r= 0,916 korelačního koeficientu,

vyplývá tedy spolehlivá shoda, proto mezi těmito segmenty není rozdíl.

Připuštění si pocitů znamená být připraven a těšit se na zpracování neočekávaného vnějšího

impulsu. Lidé, kteří si připouští pocity, budou vítat rušivou reklamu, protože přináší vnější

impuls. Současným použitím rušivé a poučné reklamy v jedné kampani dosáhne její

zveřejňovatel zvýšení účinku na segment do 20 let a zvýšením image značky a v segmentech

nad 20 let sebepoznání respondentů. Divák bude pozorný k reklamám nebo bude přepínat.

Image značky vychází ze vztahu reakcí v segmentu nad 20 let a v podobě nácviku zacházení

s pocity a u segmentu do 20 let se zvyšuje kontrola nad pocity. 9H v segmentu 15-19 let vs.

9H v segmentu 20-35 let hodnota r= - 0, 479. Když divák pocity neudrží pod kontrolou,

přepne kanál z reklamy jedné na jinou.

Z výsledku statistických t-testů, které jsou uvedeny v závěru kapitoly 3.1 vyplynulo, že

účinek poučné reklamy je menší, než rušivé, kvůli vyšší korelaci odpovědí před s odpověďmi

po zobrazení reklamy. Věkový segment 15-19 let měl korelaci u rušivé reklamy 0,636 a u

poučné reklamy 0,784. Výší korelace je u poučné reklamy což dokazuje menší vliv.

Věkový segment 20-35 let měl korelaci u rušivé reklamy 0,855 a u poučné 0,789. Zde je

hodnota u rušivé reklamy vyšší než u poučné. Z toho vyplývá, že pro tuto věkovou kategorii

měla menší vliv rušivá reklama. Věkový segment 36 let a více měl korelaci u rušivé reklamy

0,610 a u poučné reklamy 0,827. Vyšší korelace je zde u poučné reklamy, což dokazuje její

menší vliv na respondenty.

Pro věkovou skupinu 15-19 let a 36 let a více má menší vliv poučná reklama oproti věkové

skupině 20-35 let, u které je podle doložených korelací průkazný menší vliv zaznamenaný u

rušivé reklamy. Komplementace postojů obou věkových segmentů je předpokladem efektu

homogenizace kampaně.

Pomocí dotazníkového šetření, kde byly jednotlivé otázky uvedeny a vyhodnoceny v kapitole

3.1, generace 15-19 let má k reklamě dobrý a kladný vztah. Celých 84 % uvedlo, že jim

reklama nevadí a 85 % že reklamě důvěřuje. Dalším důležitým zjištěním byl to, že reklamu si

tato skupina nejvíce uvědomuje prostřednictvím televize a internetu. Televizi označilo 79 % a

internet 21 %. Toto zjištění je důležité pro to, aby značka (firma) věděla jaký typ médií pro

jednotlivé věkové segmenty použít a efektivně tak zúročit vynaložené prostředky. Tato

věková skupina je vysoce ovlivnitelná, což dokazuje 87,5 % odpovědí.

U věkové skupiny 20-35 let byly zjištěny rozdílné výsledky oproti první skupině (15-19 let).

64 % dotazovaných uvádí, že jim reklama vadí a 61 % reklamě nedůvěřuje. Tuto věkovou

skupinu dotazovaných ovlivňuje nejvíce reklama v televizi, dále pak venkovní reklama a

reklama na internetu. V číslech to je televize 52 %, 27 % venkovní reklama a 21 % internet.

U této věkové skupiny klesá ovlivnitelnost reklamou, což dokazují čísla, která uvádí pouze 32

% ovlivnitelnost.

 

33

Věková skupina 36 let a více uvádí, že jim reklama vadí, což uvedlo 75 % dotazovaných. Zde

je důvěra k reklamám také nízká, což uvedlo celých 69 %. Tato věková skupina si všímá

nejvíce reklamy v tisku 45 %, venkovní reklamy 33 % a televizní reklamy 22 %. Také u této

věkové skupiny je velmi malá ovlivnitelnost reklamou a to jen 27 %.

Obrázek 1 Ovlivnitelnost reklamou u jednotlivých segmentů

Zdroj: vlastní zpracování na základě vlastního výzkumu 2017

Výše zobrazené pojmy ukazují podmínky stability segmentů a podmínky přechodů mezi nimi.

Přechody mezi segmenty kvůli jejich naprosto opačné orientaci zveřejňovatel reklamy velmi

těžko ovlivní, ale tím, že je bude respektovat, může účinnost reklamy zvýšit. 

34

4. Závěr

Cílem této bakalářské práce bylo nalezeným rozdílem mezi poučnou a rušivou reklamou

zvýšit obrat výrobku v cílových segmentech. Dosažení přírůstku obratu bylo prokázáno

homogenizací segmentu neboli dvojím zásahem segmentu do a nad 20 let odlišnými

reklamami v jedné kampani.

Rozdíl postoje k experimentům s pocity a kontrole pocitů, byl měřen přímo otázkami 9b

(Vyzkoušet si silné emoce není něco, co by mě moc potěšilo) a 9h (Dávám přednost držet své

pocity pod kontrolou). Z maximálního odporu proti pocitům (ignorování emocí hodnota

t= -42,564 a hodnotou p= 0,000) se ukázalo, že sílá vyhýbání se emocím je vysvětlujícím

faktorem. Síla emocí byla vysvětlena u rušivé a poučné reklamy viz. Hypotéza H0.

Obrázek 2 Logika přijímání

Zdroj: vlastní zdroj zpracování 2017

Dotazníkové šetření bylo provedeno pomocí online dotazování spolu s dotazníkem tištěným,

který vyplňoval nejmladší segment respondentů (15-19 let), zbývající dvě věkové skupiny

respondentu (20-35 let a 36 let a více), těm byl dotazník poskytnut v elektronické podobě.

Následně jsou jednotlivé otázky z dotazníku podrobně rozepsány pro jednotlivé segmenty.

Byly vybrány důležité otázky (3, 9b, 9h, 9j a 13), které byly následně porovnávány pomocí

párových statistických t-testů. Pomocí výsledků t-testů byly potvrzeny a vyvráceny hypotézy

stanovené v teoreticko-metodologické části práce. Pomocí párových t-testů byla upřesněna

spolehlivost rozdílů výsledků.

Zvýšení obratu je doloženo homogenizací segmentů do 20 let a nad 20 let kombinací rušivé

reklamy a poučné reklamy v kampani. Kombinace a její účinek vyplývá ze sice odlišných, ale

spojitelných postojů k pocitům.

Zásadní hypotéza byla H0: (Reklama nemá vliv). Tato hypotéza byla zamítnuta. Hypotéza H1

(Reklama má vliv). Tato hypotéza byla potvrzena. Z potvrzení této hypotézy, že reklama má

vliv, byl odvozen komplementární vliv mezi věkovými segmenty a typem reklamy rušivé a

poučné. Zmíněný komplementární vliv lze využít k homogenizačnímu účinku reklam

(rušivých a poučných) v reklamních kampaních pro různé věkové segmenty s ohledem na sílu 

35

emocí. Toto je velmi významný příspěvek pro praxi, protože publikací s průkazným vlivem

reklam v kampani je málo.

 

Pocity v segmentech do 20 let jsou odmítány silněji. Segment do 20 let při zobrazení poučné

reklamy si připomíná poslušnost pravidlům (Besip), kdežto generace nad 20 let si pocity

připouští. Dá se říci, že si nacvičují reakce při prokázání porušení pravidel. Tato dedukce

nemá velkou spolehlivost, ale dá se s ní pracovat.

Sice máme hraniční věk 20 let, kdy se projevuje opačný postoj k pocitům, ale podrobnější

nastavení této hranice by pomohlo upřesnit práci se segmenty s reklamou různých značek.

Obrázek 3 Měřitelné parametry vystupňovaných emocí

Zdroj: vlastní zpracování 2017

9b – Vyzkoušet si silné emoce není něco, co by mě moc potěšilo;

9h – Dávám přednost držet své pocity pod kontrolou;

9i – Dávám přednost ignorování emocí, než být do nich vtažen.

Naměřené odpovědi k pocitům (otázka 9) jsou opačné ve srovnání s otázkou na důvěru

v reklamě (otázka 6). Vyjasnění tohoto rozdílu „lživosti odpovědí“ je jedním z cenných

metodických přínosů této práce. Protože důvěra byla vázána na reklamu jako instituci, ale

pocity se týkají samotného respondenta. Možnou interpretací rozdílu je, že nezvládání pocitů

se projevuje vyslovením nedůvěry v reklamě, pokud by to platilo, musela by být nedůvěra

nejvyšší ve věku 20-35 let.

Další výzkum by mohl konkretizovat míru vytěsnění pocitů respondentů nad 20 let, která byla

nazvána jako dočasná (postojová maska) nebo trvalá (imunita).

Výzvou pro další výzkum je vyjasnit jak využít změny (obrat postoje) a nacvičování pocitů

lidí kolem 20 let, protože tato poznání upřesní vazbu mezi reklamami v rámci kampaně. Tento

filtr na lživost respondentů vysvětluje zde interpretované závěry. 

36

Seznam literatury

ARORA, A. et. al. Advertising influence: transitioning marketing commuications into cosial

movements. Springer, 2012, 122 s. ISBN 978 – 1 – 349 – 5048 – 9.

BENNETT, R. Start Up Smart. How to start and build and business fot 5000. Copyright,

2010, 133 s. ISBN 978 – 0 – 85719 – 046 – 8.

DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 4. vyd. Praha:

Karolinum, 2011. 374 s. ISBN 978 – 80 – 246 – 1966 – 8.

 

FORET, M. Marketingová komunikace. 3. aktual. vyd. Praha: Computer Press, a. s., 2011.

479 s. ISBN 978 – 80 – 251 – 3432 – 0.

HANAFIZADECH, P. a BEHDOUNI, M. Online Advertising and Promotion. Modern

technologies for marketing. IGI Global, 2012, 248 s. ISBN 978 – 1 – 4666 – 0886 – 3.

HORVÁTOVÁ, P. BLÁHA, J. ČAPÍKOVÁ, A. Řízení lidských zdrojů: nové trendy. 1. vyd.

Praha: Management Press, 2016, 428 s. ISBN 978 – 80 – 7261 – 430 – 1.

JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. Strategie a trendy. 1. vyd. Praha: Grada

Publishing, a. s., 2008. 272 s. ISBN 978 – 80 – 247 – 2690 – 8.

JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing, Strategie a trendy. 2. rozš. vyd. Praha: Grada

Publishing, 2012, 362 s. ISBN 978 – 80 – 247 – 4670 – 8.

 

JANDOUREK, J. Sociologický slovník. 2. vyd. Praha: Portál, 2007, 285 s. ISBN 978-80-

7367-269-0.

JOHNOVÁ, R. Marketing kulturní dědictví a umění. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008.

288 s. ISBN 978 – 80 – 247 – 2724 – 0.

 

KARLÍČEK, M. KRÁL, P. Marketingová komunikace. Jak komunikovat na našem trhu. 1.

vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, 224 s. ISBN 978 – 80 – 247 – 3541 – 2.

KARLÍČEK, M. et. al. Základy marketingu. Praha: Grada Publisching, a. s., 2013. 256 s.

ISBN 978 – 80 – 247 – 8240 – 9.

KAZMI, S. H. H. a K. BARTA. S. Advertising and sales promotion. Copyright, 2009, 658 s.

ISBN 978 – 81 – 7446 – 639 – 6.

KOBIELA, R. Reklama: 200 tipů, které musíte znát. Computer Press, 2009, 161 s. ISBN 978

– 80 – 251 – 2300 – 3.

KOCIANOVÁ, R. Personální řízení: východiska a vývoj. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha:

Grada Publishing, 2012, 149 s. ISBN 978 – 80 – 247 – 3269 – 5.

KOTLER, P. a kol. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007, 1041 s.

ISBN 978-80-247-1545-2. 

37

KOTLER, P. a KELLER, K. L. Marketing management. 14. vyd. Praha: Grada Publishing, a.

s., 2013. 816 s. ISBN 978 – 80 – 247 – 4150 – 5.

KOTLER, P. ARMSTRONG, G. Moderní marketing. 4. vyd. Grada Publishing, a.s., 2007,

1041 s. ISBN 978 – 80 – 247 – 1545 – 2.

 

KOZEL, R. et. al.. Moderní trendy a techniky marketingového výzkumu. 1. vyd. Havlíčkův

Brod, 2011. 304 s. ISBN 978 – 80 – 247 – 3527 – 6.

KŘÍŽEK, Z. CRHA, I. Jak psát reklamní text. 4. aktual. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing.

a. s., 2012. 192 s. ISBN 978 – 80 – 247 – 4061 – 4.

KOTLER, P. et. al. Moderní marketing. 4.evrop. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2007.

ISBN 978 – 80 – 247 – 1545 – 2.

KLOUDOVÁ, J. Kreativní ekonomika. Trendy, výzvy, příležitosti. 1. vyd. Praha: Grada

Publishing, a. s., 2010. 224 s. ISBN 978 – 80 – 247 – 3608 – 2.

MONZEL, M. 99 tipů pro úspěšnější reklamu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s. 2009.

200 s. ISBN 978 – 80 – 247 – 2928 – 2.

NAKONEČNÝ, M. Lidské emoce. Academi, 2000. 335 s. ISBN 978 – 80 – 200 – 0763 – 6.

SCHIFFMAN, L., OCASS, A., PALADINO, A., CARLSON, J. Consumer Behaviour. Higher

Education, 2013, 729 s. ISBN 978 – 1 – 4860 – 1434 – 7.

SEDLÁKOVÁ, D. Výzkum médií – Nejvýznamnější metody a techniky. 1. vyd. Praha: Grada

Publishing, a. s. 2014. 535 s. ISBN 978 – 80 – 247 – 3568 – 9.

SEDLÁK, M. MIKULÁŠTÍK, P. Jak vytvořit úspěšný a výdělečný internetový obchod. 1.

vyd. Brno: Computer Press, s. r. o. 2012. 323 s. SBN 978 – 80 – 251 – 3727 – 7.

SVĚTLÍK, J. O podstatě reklamy. 1 vyd. Bratislava: EUROKODEX, s. r. o. 2012. 312 s.

ISBN 978 – 80 – 89447- 85 – 5.

SCHMEE, J. a OPPENLANDER, J. E. JMP Means Business. Statistical Models for

Management. SAS Institut, 2010. 591 s. ISBN 978 – 16 – 0764 – 427 – 9.

TUROW, J. Media today. Mass comunications in a converging World. 5. edit. Routledge,

2013, 464 s. ISBN 978 – 1 – 1362 – 7897 – 6.

PELSMACKER, P. et. al. Marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003,

581 s. ISBN 80 – 247 – 0254 – 1.

POSPÍŠIL, J. a ZÁVODNÁ, L. S. J. Jak na reklamu, Praktický průvodce světem reklamy,

1.vyd. rok 2012, str. 142, Computer media s.r.o. ISBN: 978-80-7402-115-2.

PELSMACKER et. al. Marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s.,

2003. 581 s. ISBN 978 – 80 – 247 – 1545 – 2.

 

38

PŘIKRYLOVÁ, J. JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. 1. vyd. Praha:

Grada Publishing, a.s., 2010, 320 s. ISBN 978 – 80 – 247 – 3622 – 8.

VYSEKALOVÁ, J. et. al. Chování zákazníka: jak odkrýt tajemství "černé skříňky". 1. vyd.

Praha: Grada Publishing, 2011, 356 s. ISBN 978-80-247-3528-3.

VYSEKALOVÁ, J. a MIKEŠ, J. Reklama – Jak dělat reklamu. 3. aktual. doplň. vyd. Praha:

Grada Publishing, a. s., 2010. s. ISBN 978 – 80 – 247 – 3492 – 7.

VYSEKALOVÁ, J. et. al. Chování zákazníka – Jak odkrýt tajemství „ černé skřínky“. 1. vyd.

Praha: Grada Publishing, a. s., 2011. 360 s. ISBN 978 – 80 – 247 – 3528 – 3.

VYSEKALOVÁ, J. et. al. Psychologie reklamy, vydala Grada Publishing, a.s., 2012, 4.vyd. s.

324, ISBN 978-80-247-4005-8.

VYSEKALOVÁ, J. et. al. Emoce v marketingu. Jak oslovit srdce zákazníka. 1. vyd. Praha:

Grada Publsihing, a.s., 2014. 296 s. ISBN 978 – 80 – 247 – 4843 – 6.

ZAMAZALOVÁ, M. Marketing obchodní firmy. 1. Vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2009.

240 s. ISBN 978 – 80 – 247 – 2049 – 4.

ZAMAZALOVÁ, M. et. al. Marketing. 2. Přepr. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 505 s.

ISBN 978 – 80 – 740 – 115 – 4.

Vědecký článek

DIANOUX, C., LINHART, Z. The effectiveness of fiale nudity in advertising in free

European countries. International Marketing Review, 2010. Vol. 27 Iss. 5, pp. 562 – 578.

562 – 578.

Internetové zdroje

VÁVRA, J. Generace Z komunikuje vizuálně a utrácí za jídlo. MediaGuru [online]. 2014

[cit. 2016-11-04]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/2014/07/generace-z- komunikujevizualne-a-utraci-za-jidlo./

Zákon o regulaci reklamy: úplné znění zákona č. 40/1995 Sb. ze dne 9. 2. 1995. Webové

stránky zákonyonline.cz [online]. [cit. 2017–5–11]. Dostupné z WWW. http://zakonyonline.cz/.

Informace o reklamě bezpečnosti na silnicích Besip. 2010. Webové stránky tvspoty.cz

[online]. [cit. 2017–5–11]. Dostupné z WWW. http://www.tvspoty.cz/.

Informace o reklamě Besip. iBesip.cz [online]. 2010. Webové stránky iBesip.cz [online]. [cit.

2017–5–11]. Dostupné z WWW. http://www.ibesip.cz/

Informace o reklamě XXX Lutz. Webové stránky z tvspoty.cz [online]. [cit. 2017–5–11].

Dostupné z WWW. http://www.tvspoty.cz/.

I

Seznam příloh

Příloha 1 Dotazník k bakalářské práci

Příloha 2 Výsledky dotazníkového šetření pro věkovou skupinu 15-19 let

Příloha 3 Výsledky dotazníkového šetření pro věkovou skupinu 20-35 let

Příloha 4 Výsledky dotazníkového šetření pro věkovou skupinu 36 let a více

Příloha 5 Tabulky s výsledky statistických párových t-testů

Příloha 1 Dotazník

Část A – před zobrazením reklamy

1. Pohlaví:

a) Žena

b) Muž

2. Váš věk:

a) 15 – 19 let

b) 20 – 35 let

c) 36 let a více

3. Všeobecně reklama v televizi Vám?

a) Vadí

b) Nevadí

c) Je mi to jedno

4. Na čem závisí sledovanost reklamy v televizi?

a) Humor

b) Nahota

c) Vnucování

d) Rušení

e) Poučování

f) Připomínání

5. Pokud vidím v televizi reklamu:

a) Odcházím od televize

b) Přepínám televizi

c) Vždy sleduji reklamu

d) Někdy reklamu sleduji, záleží na zajímavosti sdělení

6. Důvěřujete reklamám?

a) Ano

b) Ne

7. Reklama prezentované výrobky a služby vylepšuje a zkrášluje oproti skutečnosti?

a) Ano

b) Ne 

II

8. Validované otázky na postoje

 Ano Ne

Dal/a bych přednost složitým před jednoduchým problémem.

Líbí se mi mít odpovědnost za řízení situací, které vyžadují hodně přemýšlení.

Přemýšlení není moje představa legrace.

Přemýšlím jen tak tvrdě, jak musím.

Dávám přednost přemýšlení o malých denních projektech, před dlouhodobými.

Mám rád/a úkoly, které vyžadují málo přemýšlení po té, co jsem se je naučil/a.

Skutečně se mi líbí úkol, který obsahuje pochlapení se s novým řešením

problémů.

Učení se novému způsobu přemýšlení mě moc nenadchlo.

Dávám přednost tomu, aby můj život byl naplněn hlavolamy, které musím řešit.

Koncept abstraktního myšlení je pro mě výzvou.

Cítím úlevu, spíše než spokojenost, po splnění úkolu, který vyžaduje hodně úsilí.

Mě stačí, když něco splní úkol, nezajímá mě, jak a proč to funguje.

Obvykle skončím s hledáním kolem položek, i když mě osobně neovlivní.

9. Validované otázky na pocity

 Ano Ne

Snažím se předvídat a vyhnout se situacím, kde je šance emocionální

angažovanosti.

Vyzkoušet si silné emoce není něco, co by mě moc potěšilo.

Raději dám přednost být v situaci, kde zažiju málo emocí, než kde se

emočně zapojím.

Netěším se na situace, které ostatní označili za emocionální.

Těším se na situace, o kterých vím, že vyžadují menší citové zapojení.

Chci být bez emocí v emocionálních situacích.

Nacházím málo spokojenosti při zážitku silných emocí.

Dávám přednost držet své pocity pod kontrolou.

Cítím úlevu, spíše než naplnění, po zážitku velmi emocionálním.

Dávám přednost ignorování emocí než být do nich vtažen.

Rozhodování pod emocemi dost často vede k více chybám.

Nelíbí se mi mít odpovědnost za situace, které jsou přirozeně emocionální.

Část B – po zobrazení konkrétních reklam (XXX Lutz a Besip)

10. Do jaké kategorie byste zařadili reklamu, která Vám byla ukázána:

a) Rušivá

b) Poučná

c) Informativní

d) Emocionální

e) Brutální

f) Zábavná

g) Slouží k zamyšlení 

III

h) Ze života

i) Vizuálně orientovaná

11. Viděli jste reklamu:

a) ZZZ Lutz

b) Besip

12. Svými slovy vyjádřete pocit z reklamy.

13. Po zhlédnutí výše uvedené reklamy můžete uvést, všeobecně reklama v televizi Vám?

a)Vadí

b) Nevadí

c)Je mi to jedno

14. Kde si nejvíce všímáte reklamy:

a) Televize

b) Internet

c) Venkovní reklamní plochy

d) Rádio

e) Tisk

15. Myslíte si, že Vás reklama dokáže ovlivnit:

a) Ano

b) Ne

Příloha 2 tabulky výsledků dotazníkového šetření věkové skupiny respondentů 15 – 19

let.

Reklama XXX Lutz 15 – 19 let

1. Pohlaví

žena 39

muž 25

2. Věk

15-19 let 64

20-35 let 0

36 let a více 0

3. Televizní reklama mi

všeobecně?

vadí 11

nevadí 52

IV

je mi to jedno 1

4. Reklama zvyšuje kvalitu výrobků a služeb pro zákazníky pomocí?

humoru 30

Nahoty (částečné) 27

vnucováním 0

rušením 0

poučováním 0

připomínáním 7

5. Pokud vidím v televizi reklamu

odcházím od televize 0

přepínám reklamu 0

vždy sleduji reklamu 18

někdy reklamu sleduji, záleží na zajímavosti

sdělení 46

6. Všeobecně televizní reklamě důvěřuji?

ano 58

ne 6

7. Televizní reklama prezentované výrobky a služby vylepšuje a zkrášluje oproti skutečnosti?

ano 40

ne 24

část B po zhlédnutí reklamy BESIP - bezpečnost na vozovkách

8. Validované otázky na postoje

 Ano Ne

Dal/a bych přednost složitým před jednoduchým problémem. 24 40

Líbí se mi mít odpovědnost za řízení situací, které vyžadují hodně

přemýšlení. 9 55

Přemýšlení není moje představa legrace. 57 7

Přemýšlím jen tak tvrdě, jak musím. 60 4

Dávám přednost přemýšlení o malých denních projektech, před

dlouhodobými. 60 4

Mám rád/a úkoly, které vyžadují málo přemýšlení po té, co jsem se je

naučil/a. 64 0

Skutečně se mi líbí úkol, který obsahuje pochlapení se s novým řešením

problémů. 9 55

Učení se novému způsobu přemýšlení mě moc nenadchlo. 44 20

Dávám přednost tomu, aby můj život byl naplněn hlavolamy, které musím

řešit. 0 64 

V

Koncept abstraktního myšlení je pro mě výzvou. 0 64

Cítím úlevu, spíše než spokojenost, po splnění úkolu, který vyžaduje hodně

úsilí. 55 9

Mně stačí, když něco splní úkol, nezajímá mě, jak a proč to funguje. 57 7

Obvykle skončím s hledáním kolem položek, i když mě osobně neovlivní. 40 24

9. Validované otázky na pocity

 Ano Ne

Snažím se předvídat a vyhnout se situacím, kde je šance emocionální

angažovanosti. 46 18

Vyzkoušet si silné emoce není něco, co by mě moc potěšilo. 41 23

Raději dám přednost být v situaci, kde zažiju málo emocí, než kde se emočně

zapojím. 47 17

Netěším se na situace, které ostatní označili za emocionální. 52 12

Těším se na situace, o kterých vím, že vyžadují menší citové zapojení. 61 3

Chci být bez emocí v emocionálních situacích. 32 32

Nacházím málo spokojenost při zážitku silných emocí. 45 19

Dávám přednost držet své pocity pod kontrolou. 54 10

Cítím úlevu, spíše než naplnění, po zážitku velmi emocionálním. 40 24

Dávám přednost ignorování emocí než být do nich vtažen. 32 31

Rozhodování pod emocemi dost často vede k více chybám. 64 0

Nelíbí se mi mít odpovědnost za situace, které jsou přirozeně emocionální. 47 17

10. Vyjádřete, co si o shlédnuté reklamě myslíte, jak na Vás

působí?

Reklama je hloupá až stupidní. 52

Reklama má vtíravou hudbu. 38

Pokud tuto reklamu vidím, ihned ji přepínám. 44

11. Jak na Vás výše shlédnutá reklama působí? (Vyberte 1

možnost)

vizuálně orientovaná reklama 0

reklama ukazuje prvky z reálného života 0

reklama slouží k zamyšlení 0

reklama je zábavná 8

reklama je brutální 0

reklama je emocionálně zaměřená 0

reklama je informativní 0

reklama je rušivá 56

reklama je poučná 0

12. Svými slovy vyjádřete pocity z reklamy

 Reklama je hloupá a stupidní 52

 Vtíravá hudba a text 38

 Vypínají ji, když ji slyší nebo vidí 44 

VI

13. Po zhlédnutí vybrané reklamy Vám reklama v televizi všeobecně

Vadí 4

Nevadí 59

Je mi to jedno 1

14. Kde si nejvíce všímáte

reklamy

Televize 50

Internet 14

Venkovní reklamní plochy 0

Rádio 0

Tisk 0

15. Myslíte si, že Vás reklama dokáže ovlivnit

Ano 55

Ne 9

Reklama Besip 15-19 let

1. Pohlaví

Žena 47

Muž 17

2. Věk

15-19 let 64

20-35 let 0

36 let a více 0

3. Televizní reklama mi

všeobecně?

Vadí 6

Nevadí 56

je mi to jedno 2

4. Reklama zvyšuje kvalitu výrobků a služeb pro zákazníky pomocí?

humoru 29

nahoty (částečné) 27

vnucováním 3

VII

rušením 0

poučováním 0

připomínáním 5

5. Pokud vidím v televizi reklamu

odcházím od televize 0

přepínám reklamu 0

vždy sleduji reklamu 13

někdy reklamu sleduji, záleží na zajímavosti

sdělení 51

6. Všeobecně televizní reklamě

důvěřuji?

Ano 51

Ne 13

7. Televizní reklama prezentované výrobky a služby vylepšuje a zkrášluje oproti

skutečnosti?

Ano 43

Ne 21

část B po zhlédnutí reklamy BESIP - bezpečnost na vozovkách

8. Validované otázky na postoje

 Ano Ne

Dal/a bych přednost složitým před jednoduchým problémem. 24 40

Líbí se mi mít odpovědnost za řízení situací, které vyžadují hodně

přemýšlení. 6 58

Přemýšlení není moje představa legrace. 63 1

Přemýšlím jen tak tvrdě, jak musím. 62 2

Dávám přednost přemýšlení o malých denních projektech, před

dlouhodobými. 59 5

Mám rád/a úkoly, které vyžadují málo přemýšlení po té, co jsem se je

naučil/a. 64 0

Skutečně se mi líbí úkol, který obsahuje pochlapení se s novým řešením

problémů. 14 50

Učení se novému způsobu přemýšlení mě moc nenadchlo. 44 20

Dávám přednost tomu, aby můj život byl naplněn hlavolamy, které

musím řešit. 0 64

Koncept abstraktního myšlení je pro mě výzvou. 0 64

Cítím úlevu, spíše než spokojenost, po splnění úkolu, který vyžaduje

hodně úsilí. 56 8

Mě stačí, když něco splní úkol, nezajímá mě, jak a proč to funguje. 58 6 

VIII

Obvykle skončím s hledáním kolem položek, i když mě osobně

neovlivní. 46 18

9. Validované otázky na pocity

 Ano Ne

Snažím se předvídat a vyhnout se situacím, kde je šance emocionální

angažovanosti. 50 14

Vyzkoušet si silné emoce není něco, co by mě moc potěšilo. 46 18

Raději dám přednost být v situaci, kde zažiju málo emocí, než kde se

emočně zapojím. 56 8

Netěším se na situace, které ostatní označili za emocionální. 47 17

Těším se na situace, o kterých vím, že vyžadují menší citové zapojení. 56 8

Chci být bez emocí v emocionálních situacích. 33 31

Nacházím málo spokojenost při zážitku silných emocí. 36 28

Dávám přednost držet své pocity pod kontrolou. 62 2

Cítím úlevu, spíše než naplnění, po zážitku velmi emocionálním. 60 4

Dávám přednost ignorování emocí než být do nich vtažen. 32 32

Rozhodování pod emocemi dost často vede k více chybám. 64 0

Nelíbí se mi mít odpovědnost za situace, které jsou přirozeně

emocionální. 41 23

10. Vyjádřete, co si o shlédnuté reklamě myslíte, jak na Vás působí?

Reklama je hodně emotivní ale bohužel ze života 59

Reklama působí hlavně na konci brutálně 61

Po zhlédnutí jsem neměl/a dobrý pocit z této reklamy. Velmi smutné 40

Tato reklama slouží především k zamyšlení takto brutálním znázorněním 58

11. Jak na Vás výše shlédnutá reklama působí? (Vyberte 1 možnost)

vizuálně orientovaná reklama 0

reklama ukazuje prvky z reálného života 0

reklama slouží k zamyšlení 9

reklama uráží mou inteligenci 0

reklama je zábavná 0

reklama je brutální 0

reklama je emocionálně zaměřená 10

reklama je informativní 10

reklama je rušivá 0

reklama je poučná 35

12. Svými slovy vyjádřete pocity z reklamy

 Slouží k zamyšlení ohledně bezpečnosti na silnicích 58

 Reklama je emotivně zaměřená 59

 Reklama je brutální ale působivá 36 

IX

13. Po zhlédnutí vybrané reklamy Vám reklama v televizi všeobecně

Vadí 5

Nevadí 59

Je mi to jedno 0

14. Kde si nejvíce všímáte

reklamy

Televize 51

Internet 13

Venkovní reklamní plochy 0

Rádio 0

Tisk 0

15. Myslíte si, že Vás reklama dokáže ovlivnit

Ano 57

Ne 7

Příloha 3 tabulky výsledků dotazníkového šetření věkové skupiny respondentů 20 – 35

let.

Reklama XXX Lutz 20-35 let

1. Pohlaví

žena 37

muž 19

2. Věk

15-19 let 0

20-35 let 56

36 let a

více 0

3. Televizní reklama mi všeobecně?

vadí 37

nevadí 12

je mi to

jedno 7

X

4. Reklama zvyšuje kvalitu výrobků a služeb pro zákazníky pomocí?

Humoru 12

Nahoty (částečné) 10

Vnucováním 0

Rušením 0

Poučováním 14

Připomínáním 20

5. Pokud vidím v televizi reklamu

odcházím od televize 12

přepínám reklamu 24

vždy sleduji reklamu 0

někdy reklamu sleduji, záleží na zajímavosti

sdělení 20

6. Všeobecně televizní reklamě

důvěřuji?

Ano 27

Ne 29

7. Televizní reklama prezentované výrobky a služby vylepšuje a zkrášluje oproti

skutečnosti?

Ano 41

Ne 15

část B po zhlédnutí reklamy BESIP - bezpečnost na vozovkách

8. Validované otázky na postoje

 Ano Ne

Dal/a bych přednost složitým před jednoduchým problémem. 40 16

Líbí se mi mít odpovědnost za řízení situací, které vyžadují hodně

přemýšlení. 38 18

Přemýšlení není moje představa legrace. 12 44

Přemýšlím jen tak tvrdě, jak musím. 25 31

Dávám přednost přemýšlení o malých denních projektech, před

dlouhodobými. 28 28

Mám rád/a úkoly, které vyžadují málo přemýšlení po té, co jsem se je

naučil/a. 15 41

Skutečně se mi líbí úkol, který obsahuje pochlapení se s novým řešením

problémů. 44 12

Učení se novému způsobu přemýšlení mě moc nenadchlo. 31 25

Dávám přednost tomu, aby můj život byl naplněn hlavolamy, které musím

řešit. 3 53

Koncept abstraktního myšlení je pro mě výzvou. 6 50

Cítím úlevu, spíše než spokojenost, po splnění úkolu, který vyžaduje hodně

úsilí. 11 45 

XI

Mě stačí, když něco splní úkol, nezajímá mě, jak a proč to funguje. 15 41

Obvykle skončím s hledáním kolem položek, i když mě osobně neovlivní. 23 33

9. Validované otázky na pocity

 Ano Ne

Snažím se předvídat a vyhnout se situacím, kde je šance emocionální

angažovanosti. 47 9

Vyzkoušet si silné emoce není něco, co by mě moc potěšilo. 43 13

Raději dám přednost být v situaci, kde zažiju málo emocí, než kde se emočně

zapojím. 25 31

Netěším se na situace, které ostatní označili za emocionální. 38 18

Těším se na situace, o kterých vím, že vyžadují menší citové zapojení. 35 21

Chci být bez emocí v emocionálních situacích. 55 1

Nacházím málo spokojenost při zážitku silných emocí. 11 45

Dávám přednost držet své pocity pod kontrolou. 55 1

Cítím úlevu, spíše než naplnění, po zážitku velmi emocionálním. 48 8

Dávám přednost ignorování emocí než být do nich vtažen. 25 31

Rozhodování pod emocemi dost často vede k více chybám. 56 0

Nelíbí se mi mít odpovědnost za situace, které jsou přirozeně emocionální. 49 7

10. Vyjádřete, co si o shlédnuté reklamě myslíte, jak na Vás

působí?

Tato reklama je hloupá až stupidní 49

Kromě hygienických potřeb jsem neviděl/a horší reklamu 38

Vtíravý text, který uráží spotřebytel svou primitivností 43

11. Jak na Vás výše shlédnutá reklama působí? (Vyberte 1

možnost)

vizuálně orientovaná reklama 0

reklama ukazuje prvky z reálného života 0

reklama slouží k zamyšlení 0

reklama je zábavná 12

reklama je brutální 0

reklama je emocionálně zaměřená 0

reklama je informativní 0

reklama je rušivá 44

reklama je poučná 0

12. Svými slovy vyjádřete pocity z reklamy

 Reklama je hloupá a stupidní 49

 Reklama má vtíravý text a hudbu 43

 Nejhorší reklama 38 

XII

13. Po zhlédnutí vybrané reklamy Vám reklama v televizi všeobecně

Vadí 44

Nevadí 7

Je mi to jedno 5

14. Kde si nejvíce všímáte

reklamy

Televize 28

Internet 14

Venkovní reklamní plochy 14

Rádio 0

Tisk 0

15. Myslíte si, že Vás reklama dokáže ovlivnit

Ano 17

Ne 39

Reklama Besip 20-35 let

1.

Pohlaví

žena 36

muž 20

2. Věk

15-19 let 0

20-35 let 56

36 let a

více 0

3. Televizní reklama mi všeobecně?

vadí 35

nevadí 15

je mi to jedno 6

4. Reklama zvyšuje kvalitu výrobků a služeb pro zákazníky pomocí?

humoru 10

nahoty (částečné) 11

vnucováním 0

XIII

rušením 0

poučováním 16

připomínáním 19

5. Pokud vidím v televizi reklamu

odcházím od televize 3

přepínám reklamu 10

vždy sleduji reklamu 0

někdy reklamu sleduji, záleží na zajímavosti sdělení 43

6. Všeobecně televizní reklamě

důvěřuji?

ano 17

ne 39

7. Televizní reklama prezentované výrobky a služby vylepšuje a zkrášluje oproti

skutečnosti?

ano 44

ne 12

část B po zhlédnutí reklamy BESIP - bezpečnost na vozovkách

8. Validované otázky na postoje

 Ano Ne

Dal/a bych přednost složitým před jednoduchým problémem. 41 15

Líbí se mi mít odpovědnost za řízení situací, které vyžadují hodně

přemýšlení. 15 41

Přemýšlení není moje představa legrace. 13 43

Přemýšlím jen tak tvrdě, jak musím. 29 27

Dávám přednost přemýšlení o malých denních projektech, před

dlouhodobými. 30 26

Mám rád/a úkoly, které vyžadují málo přemýšlení po té, co jsem se je

naučil/a. 16 40

Skutečně se mi líbí úkol, který obsahuje pochlapení se s novým řešením

problémů. 41 15

Učení se novému způsobu přemýšlení mě moc nenadchlo. 33 23

Dávám přednost tomu, aby můj život byl naplněn hlavolamy, které musím

řešit. 9 47

Koncept abstraktního myšlení je pro mě výzvou. 4 52

Cítím úlevu, spíše než spokojenost, po splnění úkolu, který vyžaduje hodně

úsilí. 9 47

Mně stačí, když něco splní úkol, nezajímá mě, jak a proč to funguje. 0 56

Obvykle skončím s hledáním kolem položek, i když mě osobně neovlivní. 32 24

9. Validované otázky na pocity 

XIV

 Ano Ne

Snažím se předvídat a vyhnout se situacím, kde je šance emocionální

angažovanosti. 49 7

Vyzkoušet si silné emoce není něco, co by mě moc potěšilo. 46 10

Raději dám přednost být v situaci, kde zažiju málo emocí, než kde se emočně

zapojím. 26 30

Netěším se na situace, které ostatní označili za emocionální. 30 26

Těším se na situace, o kterých vím, že vyžadují menší citové zapojení. 40 16

Chci být bez emocí v emocionálních situacích. 53 3

Nacházím málo spokojenost při zážitku silných emocí. 12 44

Dávám přednost držet své pocity pod kontrolou. 54 2

Cítím úlevu, spíše než naplnění, po zážitku velmi emocionálním. 45 11

Dávám přednost ignorování emocí než být do nich vtažen. 22 34

Rozhodování pod emocemi dost často vede k více chybám. 56 0

Nelíbí se mi mít odpovědnost za situace, které jsou přirozeně emocionální. 40 16

10. Vyjádřete, co si o shlédnuté reklamě myslíte, jak na Vás

působí?

Pravdivé ale silně zpracované téma. 48

Ač brutální ale velmi dobře zpracovaná myšlenka. 44

Sám/a děti mám a proto mě tato reklama emočně zasáhla. 39

11. Jak na Vás výše shlédnutá reklama působí? (Vyberte 1

možnost)

vizuálně orientovaná reklama 0

reklama ukazuje prvky z reálného života 0

reklama slouží k zamyšlení 6

reklama uráží mou inteligenci 0

reklama je zábavná 0

reklama je brutální 0

reklama je emocionálně zaměřená 13

reklama je informativní 10

reklama je rušivá 0

reklama je poučná 27

12. Svými slovy vyjádřete pocity z reklamy

 Reklama je silně prezentována ale pravdivá 48

 Reklama je dobře zpracovaná 44

 Reklama ve mně zanechala velmi silný emoční zážitek 39

13. Po zhlédnutí vybrané reklamy Vám reklama v televizi všeobecně

Vadí 44

Nevadí 9

Je mi to jedno 3 

XV

14. Kde si nejvíce všímáte

reklamy

Televize 30

Internet 10

Venkovní reklamní plochy 16

Rádio 0

Tisk 0

15. Myslíte si, že Vás reklama dokáže ovlivnit

Ano 19

Ne 37

Příloha 4 tabulky výsledků dotazníkového šetření věkové skupiny respondentů 36 let a

více

Reklama XXX Lutz

1. Pohlaví

žena 27

muž 26

2. Věk

15-19 let 0

20-35 let 0

36 let a

více 53

3. Televizní reklama mi všeobecně?

vadí 27

nevadí 15

je mi to

jedno 11

4. Reklama zvyšuje kvalitu výrobků a služeb pro zákazníky pomocí?

humoru 16

Nahoty (částečné) 9

vnucováním 0

rušením 0

poučováním 8

připomínáním 20

5. Pokud vidím v televizi reklamu

odcházím od televize 20

přepínám reklamu 14 

XVI

vždy sleduji reklamu 0

někdy reklamu sleduji, záleží na zajímavosti

sdělení 19

6. Všeobecně televizní reklamě

důvěřuji?

Ano 17

Ne 36

7. Televizní reklama prezentované výrobky a služby vylepšuje a zkrášluje oproti

skutečnosti?

Ano 40

Ne 13

část B po zhlédnutí reklamy BESIP - bezpečnost na vozovkách

8.Validované otázky na postoje

 Ano Ne

Dal/a bych přednost složitým před jednoduchým problémem. 39 14

Líbí se mi mít odpovědnost za řízení situací, které vyžadují hodně

přemýšlení. 35 18

Přemýšlení není moje představa legrace. 12 41

Přemýšlím jen tak tvrdě, jak musím. 25 28

Dávám přednost přemýšlení o malých denních projektech, před

dlouhodobými. 23 30

Mám rád/a úkoly, které vyžadují málo přemýšlení po té, co jsem se je

naučil/a. 15 38

Skutečně se mi líbí úkol, který obsahuje pochlapení se s novým řešením

problémů. 42 11

Učení se novému způsobu přemýšlení mě moc nenadchlo. 35 18

Dávám přednost tomu, aby můj život byl naplněn hlavolamy, které musím

řešit. 7 46

Koncept abstraktního myšlení je pro mě výzvou. 2 51

Cítím úlevu, spíše než spokojenost, po splnění úkolu, který vyžaduje hodně

úsilí. 5 48

Mě stačí, když něco splní úkol, nezajímá mě, jak a proč to funguje. 9 44

Obvykle skončím s hledáním kolem položek, i když mě osobně neovlivní. 26 27

9. Validované otázky na pocity

 Ano Ne

Snažím se předvídat a vyhnout se situacím, kde je šance emocionální

angažovanosti. 53 0

Vyzkoušet si silné emoce není něco, co by mě moc potěšilo. 46 7

Raději dám přednost být v situaci, kde zažiju málo emocí, než kde se emočně 25 28 

XVII

zapojím.

Netěším se na situace, které ostatní označili za emocionální. 33 20

Těším se na situace, o kterých vím, že vyžadují menší citové zapojení. 36 17

Chci být bez emocí v emocionálních situacích. 53 0

Nacházím málo spokojenost při zážitku silných emocí. 47 6

Dávám předost držet své pocity pod kontrolou. 47 6

Cítím úlevu, spíše než naplnění, po zážitku velmi emocionálním. 48 5

Dávám přednost ignorování emocí než být do nich vtažen. 20 33

Rozhodování pod emocemi dost často vede k více chybám. 53 0

Nelíbí se mi mít odpovědnost za situace, které jsou přirozeně emocionální. 49 4

10. Vyjádřete, co si o shlédnuté reklamě myslíte, jak na Vás působí?

Stupidní text 45

Stejně špatná reklama jako na hygienické potřeby a reklamy na Clavin a

podobně. 23

Tato reklama mě uráží jako člověka i jako spotřebytele. 19

11. Jak na Vás výše shlédnutá reklama působí? (Vyberte 1 možnost)

vizuálně orientovaná reklama 0

reklama ukazuje prvky z reálného života 0

reklama slouží k zamyšlení 0

reklama je zábavná 7

reklama je brutální 0

reklama je emocionálně zaměřená 0

reklama je informativní 3

reklama je rušivá 43

reklama je poučná 0

12. Svými slovy vyjádřete pocity z reklamy

 Reklama má stupidní text 45

 Reklama je nevkusná 23

 Reklama je naprosto zbytečná 33

 Reklama mě uráží jako spotřebitele 19

13. Po zhlédnutí vybrané reklamy Vám reklama v televizi všeobecně

Vadí 46

Nevadí 6

Je mi to jedno 1

14. Kde si nejvíce všímáte

reklamy

Televize 9

Internet 0 

XVIII

Venkovní reklamní plochy 19

Rádio 0

Tisk 25

15. Myslíte si, že Vás reklama dokáže ovlivnit

Ano 16

Ne 37

Reklama Besip

1. Pohlaví

žena 39

muž 14

2. Věk

15-19 let 0

20-35 let 0

36 let a více 53

3. Televizní reklama mi všeobecně?

vadí 41

nevadí 8

je mi to jedno 4

4. Reklama zvyšuje kvalitu výrobků a služeb pro zákazníky pomocí?

humoru 18

nahoty (částečné) 11

vnucováním 0

rušením 0

poučováním 11

připomínáním 13

5. Pokud vidím v televizi reklamu

odcházím od televize 20

přepínám reklamu 16

vždy sleduji reklamu 0

někdy reklamu sleduji, záleží na zajímavosti

sdělení 17

6. Všeobecně televizní reklamě

důvěřuji?

ano 16

ne 37 

XIX

7. Televizní reklama prezentované výrobky a služby vylepšuje a zkrášluje oproti

skutečnosti?

ano 41

ne 12

část B po zhlédnutí reklamy BESIP - bezpečnost na vozovkách

8. Validované otázky na postoje

 Ano Ne

Dal/a bych přednost složitým před jednoduchým problémem. 40 13

Líbí se mi mít odpovědnost za řízení situací, které vyžadují hodně

přemýšlení. 39 14

Přemýšlení není moje představa legrace. 14 39

Přemýšlím jen tak tvrdě, jak musím. 26 27

Dávám přednost přemýšlení o malých denních projektech, před

dlouhodobými. 27 26

Mám rád/a úkoly, které vyžadují málo přemýšlení po té, co jsem se je

naučil/a. 22 31

Skutečně se mi líbí úkol, který obsahuje pochlapení se s novým řešením

problémů. 35 14

Učení se novému způsobu přemýšlení mě moc nenadchlo. 33 20

Dávám přednost tomu, aby můj život byl naplněn hlavolamy, které musím

řešit. 0 53

Koncept abstraktního myšlení je pro mě výzvou. 3 50

Cítím úlevu, spíše než spokojenost, po splnění úkolu, který vyžaduje hodně

úsilí. 7 46

Mě stačí, když něco splní úkol, nezajímá mě, jak a proč to funguje. 8 45

Obvykle skončím s hledáním kolem položek, i když mě osobně neovlivní. 24 29

9. Validované otázky na pocity

 Ano Ne

Snažím se předvídat a vyhnout se situacím, kde je šance emocionální

angažovanosti. 42 11

Vyzkoušet si silné emoce není něco, co by mě moc potěšilo. 40 13

Raději dám přednost být v situaci, kde zažiju málo emocí, než kde se emočně

zapojím. 23 30

Netěším se na situace, které ostatní označili za emocionální. 30 23

Těším se na situace, o kterých vím, že vyžadují menší citové zapojení. 35 18

Chci být bez emocí v emocionálních situacích. 48 5

Nacházím málo spokojenost při zážitku silných emocí. 40 13

Dávám přednost držet své pocity pod kontrolou. 50 3

Cítím úlevu, spíše než naplnění, po zážitku velmi emocionálním. 40 13

Dávám přednost ignorování emocí než být do nich vtažen. 27 26

Rozhodování pod emocemi dost často vede k více chybám. 53 0

Nelíbí se mi mít odpovědnost za situace, které jsou přirozeně emocionální. 43 10 

XX

10. Vyjádřete, co si o shlédnuté reklamě myslíte, jak na Vás

působí?

Reklama je takto zpracována aby si lidé uvědomili, co vše se může

stát.

38

Kruté téma ale dobře zpracované. 42

Reklama je bohužel ze života, ale nemám z ní dobrý pocit. 51

11. Jak na Vás výše shlédnutá reklama působí? (Vyberte 1

možnost)

vizuálně orientovaná reklama 0

reklama ukazuje prvky z reálného života 0

reklama slouží k zamyšlení 0

reklama uráží mou inteligenci 0

reklama je zábavná 0

reklama je brutální 0

reklama je emocionálně zaměřená 19

reklama je informativní 0

reklama je rušivá 0

reklama je poučná 34

12. Svými slovy vyjádřete pocity z reklamy

 Po zhlédnutí reklamy jsem neměl/a dobrý pocit 51

 Zpracování reklamy je kruté 42

 Reklama je brutální ale bohužel pravdivá 38

13. Po zhlédnutí vybrané reklamy Vám reklama v televizi všeobecně

Vadí 47

Nevadí 3

Je mi to jedno 3

14. Kde si nejvíce všímáte

reklamy

Televize 19

Internet 0

Venkovní reklamní plochy 16

Rádio 0

Tisk 23

15. Myslíte si, že Vás reklama dokáže ovlivnit

Ano 13

Ne 40 

XXI

Příloha 5 Tabulky s výsledky párových statistických t-testů

Tabulka 5.1 Korelace komparovaných párů, celý soubor

Paired Samples Correlations

r = rušivá reklama

p = poučná reklama

N Correlation Sig. Bootstrap for Correlationa

Bias Std.

Error

BCa 95%

Confidence Interval

Lower Upper

Pair 1 p_vyhnout_emocionální_angažovanosti & r_byhnout_emocionální_angažovanosti 173 ,452 ,000 -,001 ,015 ,435 ,478

Pair 2 p_silné_emoce_není_pro_mě & r_silné_emoce_není_nic_pro_mě 173 ,308 ,000 ,000 ,010 ,292 ,323

Pair 3 p_málo_emocí & r_málo_emocí 173 -,359 ,000 ,000 ,027 -,412 -,311

Pair 4 p_netěšímse_na_emocionální_situace & r_netěšímse_na_emocionální_situace 173 -,266 ,000 ,001 ,032 -,329 -,208

Pair 5 p_menší_citové_zapojení & r_menší_citové_zapojení 173 -,308 ,000 ,000 ,028 -,371 -,251

Pair 6 p_bez_emocí_v_emocionální_situaci & r_bez_emocí_v_emocionální_situaci 173 -,125 ,100 ,000 ,006 -,136 -,115

Pair 7 p_málá_spokojenost_při_emocích & r_malá_spokojenost_při_emocích 173 -,304 ,000 ,001 ,029 -,366 -,244

Pair 8 p_pocity_pod_kontrolou & r_pocity_pod_kontrolou 173 ,724 ,000 ,000 ,038 ,648 ,798

Pair 9 p_úleva_spíše_než_naplnění & r_úleva_spíše_než_naplnění 173 -,208 ,006 ,002 ,025 -,261 -,152

Pair 10 p_ignorování_emocí & r_ignoroání_emocí 173 . . .b .b .b,c .b,c

Pair 12 p_nelíbísemi_odpovědnost_za_emocionální_situace &

r_nelíbísemi_odpovědnost_za_emocionální_situace

173 ,339 ,000 ,000 ,011 ,318 ,360

Zdroj: vlastní zpracování 2017 

XXII

Tabulka 5.2 Párové t-testy postojů k pocitům, studie 1b, celý soubor

Paired Samples Test

r = rušivá reklama

p = poučná reklama

Paired Differences t df Sig. (2-

Mean tailed) Std.

Deviation

Std. Error

Mean

95% Confidence Interval

of the Difference

Lower Upper

Pair 1 p_vyhnout_emocionální_angažovanosti -

r_byhnout_emocionální_angažovanosti

-,341 ,475 ,036 -,412 -,270 -9,435 172 ,000

Pair 2 p_silné_emoce_není_pro_mě - r_silné_emoce_není_nic_pro_mě -,486 ,501 ,038 -,561 -,410 -12,741 172 ,000

Pair 3 p_málo_emocí - r_málo_emocí -,428 ,733 ,056 -,538 -,318 -7,678 172 ,000

Pair 4 p_netěšímse_na_emocionální_situace -

r_netěšímse_na_emocionální_situace

-,335 ,749 ,057 -,448 -,223 -5,885 172 ,000

Pair 5 p_menší_citové_zapojení - r_menší_citové_zapojení ,069 ,687 ,052 -,034 ,172 1,328 172 ,186

Pair 6 p_bez_emocí_v_emocionální_situaci -

r_bez_emocí_v_emocionální_situaci

-,376 ,531 ,040 -,455 -,296 -9,299 172 ,000

Pair 7 p_málá_spokojenost_při_emocích -

r_malá_spokojenost_při_emocích

-,243 ,673 ,051 -,344 -,142 -4,748 172 ,000

Pair 8 p_pocity_pod_kontrolou - r_pocity_pod_kontrolou -,104 ,359 ,027 -,158 -,050 -3,815 172 ,000

Pair 9 p_úleva_spíše_než_naplnění - r_úleva_spíše_než_naplnění ,168 ,591 ,045 ,079 ,256 3,729 172 ,000

Pair 10 p_ignorování_emocí - r_ignoroání_emocí -,913 ,282 ,021 -,956 -,871 -42,564 172 ,000

Pair 12 p_nelíbísemi_odpovědnost_za_emocionální_situace -

r_nelíbísemi_odpovědnost_za_emocionální_situace -,445 ,498 ,038 -,520 -,370 -11,746 172 ,000

Zdroj: vlastní zpracování 2017 

XXIII

Tabulka 5.3 Korelace reklam otázek před a po zobrazení rušivé a poučné reklamy

Korelace reklam otázek před a po zobrazení rušivé a poučné

reklamy u věkové skupiny 15-19 let

N Correlation Sig.

Pair 1

otázka_3_rušivá &

otázka_13_rušivá

64 ,636 ,000

Pair 2

otázka_3_poučná &

otázka_13_poučná

64 ,784 ,000

Zdroj: vlastní zpracování 2017

Korelace reklam otázek před a po zobrazení rušivé a poučné

reklamy u věkové skupiny 20-35 let

N Correlation Sig.

Pair 1

otázka_3_rušivá &

otázka_13_rušivá

56 ,855 ,000

Pair 2

otázka_3_poučná &

otázka_13_poučná

56 ,798 ,000

Zdroj: vlastní zpracování 2017

Korelace reklam otázek před a po zobrazení rušivé a poučné

reklamy u věkové skupiny 36 let a víc e

N Correlation Sig.

Pair 1

otázka_3_rušivá &

otázka_13_rušivá

53 ,610 ,000

Pair 2

otázka_3_poučná &

otázka_13_poučná

53 ,827 ,000

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka 5.4 Korelace otázek 3 a 13 v celém souboru

Paired Samples Correlations

N Correlation Sig.

Pair 1

před_reklama_všeobecně_Vám &

po_reklama_všeobecně_Vám

346 ,178 ,001

Zdroj: vlastní zpracování 2017 

XXIV

Tabulka 5.5 Opačný postoj k rušení s a bez poučování u otázky 9 v celém

souboru

Paired Samples Correlations

N Correlation Sig.

Pair 1 otázka9b_rušivá & otázka9b_poučná 173 ,308 ,000

Pair 2 otázka9h_poučná & otázka9h_rušivá 173 ,724 ,000

Pair 5 otázka9h_rušivá & otázka9j_rušivá 86 . .

Pair 6 otázka9b_rušivá & otázka9h_rušivá 173 -,458 ,000

Pair 7 otázka9b_poučná & otázka9h_poučná 173 -,536 ,000

Pair 9 otázka9b_poučná & otázka9j_poučná 86 . .

Zdroj: vlastní zpracování 2017

Tabulka 5.6 Potvrzení shodného a opačného postoje mezi věkovými segmenty

Paired Samples Correlations

N Correlatio

n

Sig.

Pair 1 otázka9B_15_19 & otázka9B_20_35 112 ,273 ,004

Pair 2 otázka9B_20_35 & otázka9B_36_a_více 106 ,916 ,000

Pair 3 otázka9B_36_a_více & otázka9B_15_19 106 ,225 ,020

Pair 4 otázka9H_15_19 & otázka9H_20_35 112 -,479 ,000

Pair 5 otázka9H_20_35 & otázka9H_36_a_více 106 -,052 ,597

Pair 6 otázka9H_36_a_více & otázka9H_15_19 106 ,109 ,267

Pair 10 otázka9B_15_19 & otázka9H_15_19 128 ,221 ,012

Pair 11 otázka9B_20_35 & otázka9H_20_35 112 -,326 ,000

Pair 12 otázka9B_36_a_více & otázka9H_36_a_více 106 ,147 ,133

Pair 13 otázka9H_15_19 & otázka9J_15_19 128 . .

Pair 14 otázka9H_20_35 & otázka9J_20_35 112 . .

Pair 15 otázka9H_36_a_více & otázka9J_36_a_více 106 . .

Zdroj: vlastní zpracování 2017